direct naar inhoud van 4.1 Ecologie
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1004-vas1

4.1 Ecologie

Wanneer een ontwikkeling significante gevolgen zou kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied dan moet volgens de Natuurbeschermingswet 1998 een passende beoordeling worden gemaakt van de gevolgen van de ontwikkeling voor deze Natura 2000-gebieden, waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling van deze gebieden (artikel 19j, lid 2 Nbw 1998). Omdat Radio Kootwijk deel uitmaakt van Natura 2000-gebied Veluwe, is deze passende beoordeling verplicht. Voor de totaalontwikkeling van Radio Kootwijk is een passende beoordeling uitgevoerd. De nu aangevraagde activiteiten vallen binnen de reikwijdte hiervan.

Begin 2011 is een aanvraag om een Nbwet-vergunning gedaan door initiatiefnemer en eigenaar Staatsbosbeheer. Onlangs is deze vergunning met kenmerk 2011-000399 onder voorwaarden verleend door de provincie Gelderland. De nu gevraagde activiteiten vallen binnen de reikwijdte van deze vergunning. Een verklaring van geen bedenkingen van GS kan daarmee achterwege blijven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het nu aangevraagde ook op dit punt uitvoerbaar is.