direct naar inhoud van 1.2 Wettelijk kader omgevingsvergunning
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1004-vas1

1.2 Wettelijk kader omgevingsvergunning

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) kan voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsvergunning worden verleend mits dat gebruik niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Burgemeester en wethouders zijn pas bevoegd deze omgevingsvergunning te verlenen, nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De gemeenteraad mag deze verklaring alleen weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist.

Op 7 oktober 2010 heeft de gemeenteraad de 'Notitie Procedure inzake verklaring van geen bedenkingen Wabo' vastgesteld. In deze notitie zijn de categorieën van gevallen aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Voor die categorieën van gevallen kunnen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a onder 30 Wabo verlenen zonder dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

Het gevraagde is een project waarvoor de gemeenteraad al een beleidsnotitie heeft vastgesteld. De gevraagde omgevingsvergunning past binnen de herontwikkelingsplannen voor het totale complex Radio kootwijk. Ten behoeve hiervan heeft de gemeenteraad medio november 2008 de visie "Hallo Bandoeng....hier Radio Kootwijk" vastgesteld. in deze visie is vastgelegd dat het betreffende gebouw A met bijbehorende annexen een gemengde functie krijgt ten behoeve van bijvoorbeeld congressen, concerten, etc.

Het project valt niet onder de lijst van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen door de raad is vereist. De raad heeft deze ontwerp-verklaring afgegeven. De ontwerp-verklaring is bij de ontwerpstukken ter visie gelegd.