direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1003-vas1

1.1 Inleiding

Bestemmingsplan Beemte De Poel is vastgesteld door de gemeenteraad op 20 maart 1980 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 12 mei 1981. Deze ruimtelijke onderbouwing betreft de splitsing van een bedrijfswoning op locatie Bellertstraat 9.

Binnen deze bestemming is het niet mogelijk een bedrijfswoning te splitsen. Om medewerking te verlenen aan dit initiatief is dan ook een planologische procedure nodig. In het bestemmingsplan in voorbereiding voor dit gebied, Buitengebied Noord-Oost, is een mogelijkheid opgenomen een bedrijfswoning te splitsen. Met deze onderbouwing wordt hierop vooruitgelopen.