direct naar inhoud van 3.2 Waterhuishouding
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1002-vas1

3.2 Waterhuishouding

3.2.1 Algemeen

De begraafplaats aan de Oude Beekbergerweg ligt in bestaand stedelijk gebied. Het plangebied is circa 1.500 m2 groot. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

3.2.2 Grondwater

Het gebied ligt ten westen van het Apeldoorn Kanaal en daarmee in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Als gevolg van klimaatverandering kunnen de grondwaterstanden mogelijk met 5 tot 10 cm stijgen. Uit gegevens van peilbuizen in de omgeving blijkt dat de grondwaterstanden tussen de circa 180 en 320 cm onder maaiveld liggen. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. De grondwaterstanden vormen geen beperking voor de bouwplannen.

3.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater of waterafhankelijke natuur aanwezig. Het plan heeft derhalve geen nadelige gevolgen voor de waterafhankelijke natuur. Binnen de nieuwe ontwikkelingen zal ook geen nieuw oppervlaktewater worden gecreëerd.

3.2.4 Afvoer van hemelwater

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de afvoer van hemelwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouwverordening is bepaald dat het hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in principe in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.

In dit plangebied wordt het hemelwater geïnfiltreerd in voorzieningen met een minimale inhoud van 20 mm per m2 verharding. De voorzieningen kunnen bovengronds overlopen naar het aangrenzende openbaar terrein.

De materialen die in aanraking komen met het hemelwater mogen niet uitlogen en dienen volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van hemelwater mag de bodem niet verontreinigd raken door met het hemelwater afgevoerde vervuilende stoffen.

3.2.5 Afvoer van afvalwater

Het nieuwe gebouw dient te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel. Het bestaande rioolstelsel in en om het plangebied heeft voldoende capaciteit voor deze extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw.

3.2.6 Watertoets

Het plan omvat geen nieuwe woningen en minder dan 1.500 m² extra verhard oppervlak. Het plangebied ligt niet in een Keurzone of in een zoekgebied voor waterberging. Het plan betreft geen HEN-water (inclusief beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et cetera. Bovendien zal er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaan worden op het oppervlaktewater. Daarom is dit plan in het kader van de watertoets een postzegelplan als omschreven door Waterschap Veluwe. Voor het plan geldt dan ook het standaard wateradvies. Er zijn geen afwijkingen van dit standaard wateradvies en er zijn geen negatieve gevolgen voor het watersysteem.

Om deze redenen is het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten, dit in overeenstemming met de richtlijn 'Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen' van het Waterschap Veluwe.