direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 BESCHRIJVING INITIATIEF
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1002-vas1

Hoofdstuk 2 BESCHRIJVING INITIATIEF

Aan de Oude Beekbergerweg, net ten noorden van de Maasstraat, ligt in het Zuiderpark de R.K. begraafplaats. Op onderstaande afbeelding is in rood de ligging van de begraafplaats in Zuid aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1002-vas1_0001.jpg"

Het bestuur van de begraafplaats heeft behoefte aan uitbreiding van de begraafplaats en het oprichten van een gebouwtje. De wens tot uitbreiding komt doordat de begraafplaats al vrij vol is. Op de begraafplaats is nu geen bebouwing aanwezig. Er bestaat wel behoefte aan een gebouwtje, dat gebruikt zal worden als opslagruimte voor materialen, als vergaderruimte en als onderkomen voor vrijwilligers.

De begraafplaats wordt naar het noorden en het oosten uitgebreid. De uitbreiding naar het oosten vindt plaats op de strook grond tussen de noordgrens van de begraafplaats en de gemeentelijke wijkpost. Op deze strook komt ook het gebouwtje. Ter plaatse van deze strook komt een extra toegang tot de begraafplaats vanaf de Oude Beekbergerweg waardoor de strook goed bereikbaar zal zijn. De uitbreiding in oostelijke richting betreft de strook tussen de huidige oostelijke grens van de begraafplaats en het bestaande voetpad.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1002-vas1_0002.jpg"

Op de afbeelding is met rood de nieuwe begrenzing van de begraafplaats aangegeven.

De uitbreiding van de begraafplaats is onderdeel van de reconstructie van het Zuiderpark. Hiervoor doen gemeente en begraafplaatsbestuur een grondruil zodat de parkruimte een logischere verdeling krijgt en de begraafplaats meer ruimte krijgt. Ten noorden van de begraafplaats staat, zoals gezegd, de wijkpost. Vanuit deze post wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in dit deel van Apeldoorn verzorgt. In het kader van het wijkgerichte werken wordt begin 2013 een groot aantal van de beheer- en onderhoudslocaties samengevoegd in Post Zuid aan de Aruba. Dat geldt ook voor deze locatie.

Het geldende Uitbreidingsplan in onderdelen wijk Wormen B laat de beschreven ontwikkelingen niet toe. De begraafplaats, met uitbreiding en bebouwing, is opgenomen in het bestemmingsplan Zuiderpark en omgeving, waarvan het ontwerp in mei 2008 ter inzage is gelegd. Om diverse redenen is de procedure van dat bestemmingsplan nog niet voortgezet. De behoefte aan uitbreiding van begraafplaats en gebouwtje is zo groot dat niet langer op het inwerkingtreden van het bestemmingsplan kan worden gewacht. Met het verlenen van een omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a onder 30 Wabo kunnen burgemeester en wethouders aan deze ontwikkeling, die zij als gewenst beschouwen, meewerken.