direct naar inhoud van 1.2 Wettelijk kader omgevingsvergunning
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1002-vas1

1.2 Wettelijk kader omgevingsvergunning

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) kan voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsvergunning worden verleend mits dat gebruik niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Burgemeester en wethouders zijn pas bevoegd deze omgevingsvergunning te verlenen, nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De gemeenteraad mag deze verklaring alleen weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist.

Op 7 oktober 2010 heeft de gemeenteraad de 'Notitie Procedure inzake verklaring van geen bedenkingen Wabo' vastgesteld. In deze notitie zijn de categorieën van gevallen aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Voor die categorieën van gevallen kunnen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a onder 30 Wabo verlenen zonder dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

Het project valt niet onder de Lijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen door de raad is vereist. Daarom is een afzonderlijke verklaring van geen bedenkingen vereist. De gemeenteraad heeft op 16 juni 2011 een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Tegen ontwerp-verklaring, ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende stukken zijn geen zienswijzen ingediend. In de 'Notitie Procedure inzake verklaring van geen bedenkingen Wabo' heeft de gemeenteraad bepaald dat in dergelijke gevallen een definitieve verklaring van geen bedenkingen niet vereist is.