direct naar inhoud van 4.3 Natuurwaarden
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1001-vas1

4.3 Natuurwaarden

4.3.1 Algemeen

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de provinciale richtlijn voor Bos- en natuurcompensatie.

4.3.2 Onderzoeksresultaten

Ten behoeve van dit project is een quick scan flora en fauna uitgevoerd, d.d. 12 november 2009 door Ecoconsultancy BV. Het rapport is als Bijlage 5 van de Bijlagen bij de toelichting

opgenomen. Geconcludeerd is dat geen sprake is van een aantasting van de EHS of van een externe werking op overige beschermde natuurgebieden (Natura 2000). Ook wordt geen nader onderzoek naar het voorkomen van verschillende soortgroepen noodzakelijk geacht. Tenslotte is er geen noodzaak om een ontheffing van de Flora- en faunawet aan te vragen, mits maatregelen worden genomen. Zo moeten de werkzaamheden starten buiten het broedseizoen. Daarnaast moet de nieuwe bebouwing geschikt worden gemaakt voor huismussen (bijvoorbeeld met vogelvides. Tot slot moeten 8 kunstnesten voor huiszwaluwen aan de gevels van de nieuwe woningen worden geplaatst.