direct naar inhoud van REGELS
Plan: Buurtweg 21 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1544-ont1

REGELS

behorende bij de partiële herziening Buurtweg 21 Uddel

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 partiële herziening

Het plan Buurtweg 21 Uddel met identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1544-ont1 van de gemeente Apeldoorn, zijnde deze partiële herziening van het bestemmingsplan Agrarische Enclave.

1.2 bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Agrarische Enclave met identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1073-vas2 van de gemeente Apeldoorn.

1.3 overige begrippen

Voor de overige begrippen is artikel 1 van het bestemmingsplan Agrarische Enclave van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

Voor de wijze van meten is artikel 2 van het bestemmingsplan Agrarische Enclave van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Agrarisch

Voor de gronden met de bestemming 'Agrarisch' zijn de regels van artikel 3 behorende bij het bestemmingsplan Agrarische Enclave van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Waarde - Archeologie hoog

Voor de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie hoog' zijn de regels van artikel 20 behorende bij het bestemmingsplan Agrarische Enclave van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 6 Algemene bouwregels

Op de partiële herziening zijn de algemene bouwregels van artikel 24 behorende bij het bestemmingsplan Agrarische Enclave van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Algemene gebruiksregels

Op de partiële herziening zijn de algemene gebruiksregels van artikel 25 behorende bij het bestemmingsplan Agrarische Enclave van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 overige zone - bijzondere boom

Voor de gronden met de gebiedsaanduiding 'overige zone - bijzondere boom' zijn de aanduidingsregels van artikel 27 behorende bij het bestemmingsplan Agrarische Enclave van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 overige zone - kleinschaligheid

Voor de gronden met de gebiedsaanduiding 'overige zone - kleinschaligheid' zijn de aanduidingsregels van artikel 29 behorende bij het bestemmingsplan Agrarische Enclave van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Op de partiële herziening zijn de algemene afwijkingsregels van artikel 41 behorende bij het bestemmingsplan Agrarische Enclave van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Algemene wijzigingsregels

Op de partiële herziening zijn de algemene wijzigingsregels van artikel 42 behorende bij het bestemmingsplan Agrarische Enclave van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen

Bij een verwijzing naar andere wettelijke regelingen is bedoeld de desbetreffende wet zoals die luidt op het tijdstip van terinzageleggen van het ontwerp van dit plan.

Artikel 13 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Op de partiële herziening zijn de regels inzake Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden van artikel 45 behorende bij het bestemmingsplan Agrarische Enclave van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 14 Overgangsrecht bouwwerken

14.1 Overgangsrecht

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van de partiële herziening, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
14.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

14.3 Overgangsrecht niet van toepassing

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van de partiële herziening, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Artikel 15 Overgangsrecht gebruik

15.1 Overgangsrecht

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

15.2 Ander strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

15.3 Onderbreken gebruik onder overgangsrecht

Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

15.4 Overgangsrecht niet van toepassing

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 16 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van de partiële herziening Buurtweg 21 Uddel.

Vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn

d.d.
 
  nr.    

Mij bekend,

de griffier,

namens hem:

Piet Stoop

afdelingshoofd Omgevingsrecht en Vergunningen