direct naar inhoud van TOELICHTING
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied aanvulling herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1540-vas1

TOELICHTING

behorende bij het bestemmingsplan Wenum Wiesel en buitengebied aanvulling herstelplan

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Op 3 oktober 2013 is het bestemmingsplan Wenum Wiesel en buitengebied vastgesteld.

Dit bestemmingsplan is op 3 december 2014 onherroepelijk geworden.

Na verloop van tijd is gebleken dat er enkele omissies in het bestemmingsplan zaten. Deze omissies zijn recht getrokken bij het zogenaamde herstelbestemmingsplan dat op 22 april 2021 door de raad is vastgesteld.

In dit herstelbestemmingsplan zijn ook regels opgenomen die betrekking hadden op de karakteristieke panden. Dat zijn panden cq objecten die geen rijks- of gemeentelijk monument zijn maar dermate cultuurhistorisch waardevol zijn, dat deze planologische bescherming behoeven.

Thans is gebleken dat in de beschermingsregeling over de karakteristieke panden (buiten het gemeentelijk beschermde dorpsgezicht) het bouwvlak en het verbod tot sloop van karakteristieke panden en de daarbij behorende beoordelingscriteria niet zijn opgenomen. Ook de aanvullende regelgeving over de goot- en de bebouwingshoogte ontbreekt.

Tot slot is ook de zogenaamde afdekbepaling niet in het plan opgenomen. Deze bepaling voorziet er in dat gebouwen van een kap moeten worden voorzien.

Het thans voorliggende bestemmingsplan voorziet in een aanvulling op het genoemde herstelbestemmingsplan uit 2021 waarbij de genoemde omissies worden hersteld.

Een lijst met karakteristieke objecten is als Bijlage 1 bij de toelichting gevoegd.

1.2 Onderbouwing

Ter aanvulling op de noodzaak van de planologische bescherming van de karakteristieke panden en objecten wordt het volgende opgemerkt.

Het gebied rondom Wenum Wiesel is bijzonder rijk aan waardevol cultuurhistorisch erfgoed. Qua cultuurhistorie is het zelfs een van de meest waardevolle gebieden van de gemeente Apeldoorn. In de Cultuurhistorische Analyse (CHA) die in 2010 is opgesteld, zijn de cultuurhistorische waarden geïnventariseerd en beschreven.

Het blijkt dat de waarden veelvormig zijn en verspreid liggen over een groot deel van het gebied. Er zijn waardevolle objecten (zoals boerderijen, woonhuizen, bedrijfsgebouwen, bruggen en molens), waardevolle structuren (zoals sprengenbeken, een oud spoortraject, groenstructuren en de restanten van een nimmer voltooide rijksweg) en ook zijn er deelgebieden die een hoge integrale cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. Een groot deel van Wenum Wiesel is aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.

Deze aanvulling op het herstelbestemmingsplan heeft betrekking op het deel, dat buiten het gemeentelijk beschermde dorpsgezicht valt.

1.3 Cultuurhistorie

Cultuur- en Erfgoednota 2021-2024: 'Apeldoorns Karakter!'

De Cultuur- en Erfgoednota Apeldoorns Karakter! is door de gemeenteraad vastgesteld op 25 juni 2020. Kern van de nota is dat cultuur en erfgoed van essentieel belang zijn voor de identiteit en herkenbaarheid van Apeldoorn. Erfgoed wordt ingezet om de kwaliteit van de leefomgeving en de herkenbaarheid van deelgebieden in stad, dorpen en buitengebied te vergroten. Daarnaast is het een wettelijke taak van de gemeente om zorg te dragen voor het ruimtelijk erfgoed. Het is daarom belangrijk om erfgoed zo vroeg mogelijk in het planproces mee te nemen. Niet alleen om het aanwezige erfgoed te beschermen en te behouden, maar ook om dit te benutten als uitgangspunt bij ruimtelijke plannen.

Karakteristieke panden hebben geen monumentenstatus maar zijn door hun cultuurhistorische en ruimtelijke waarde van groot belang voor het karakteristieke beeld van hun omgeving. Die waarden komen onder andere tot uitdrukking in de gebiedseigen typologie, markante ligging, bijdrage aan het typische beeld en/of de bijzondere vorm en functie.

1.4 Beschermingsregeling karakteristieke panden

Op de plankaart behorende bij het raadsbesluit van 22 april 2021 hebben de gebouwen en bouwwerken die een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen, de bouwaanduiding 'karakteristiek' gekregen.
Het bouwvlak, dat bij die herziening ongedaan is gemaakt, wordt bij deze aanvulling hersteld evenals de maatvoering voor de bouw- en bebouwingshoogte.
Verder wordt nu bepaald dat het ter plaatse van die aanduiding karakteristiek verboden is de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing te slopen zonder omgevingsvergunning. Kort gezegd wordt deze vergunning alleen verleend wanneer de kosten van renovatie zo hoog zijn dat handhaven van het pand redelijkerwijs niet meer kan worden geëist. De aanvrager dient dit met een rapport van een deskundige aan te tonen.
Tot slot is in de regels is een afdekbepalingplicht opgenomen.

2 JURIDISCHE PLANOPZET

Deze herziening betreft een aanvulling op het herstel bestemmingsplan uit 2021. Dit betekent dat het herstelbestemmingsplan zoals dat op 22 april 2021 is vastgesteld, van kracht blijft.

2.1 Algemene regels en overgangs- en slotregels

2.1.1 Overgangs- en slotregels

Hoofdstuk 3 Overgangs- en Slotregels bevat tot slot het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.

3 INSPRAAK EN OVERLEG

Het bestemmingsplan voorziet in het herstel van enkele fouten en is in lijn met het gemeentelijke monumentenbeleid. Daarom is inspraak en overleg achterwege gelaten.

3.1 Totstandkoming plan

Het bestemmingsplan is ambtshalve gewijzigd vastgesteld. Op het perceel Hoekweg 21 zijn 2 bouwvlakken getekend, dit moet 1 zijn.