direct naar inhoud van REGELS
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied aanvulling herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1540-vas1

REGELS

behorende bij het bestemmingsplan Wenum Wiesel en buitengebied aanvulling herstelplan

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Het bestemmingsplan Wenum Wiesel en buitengebied aanvulling herstelplan met identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1540-vas1 van de gemeente Apeldoorn.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

Hoofdstuk 2 Aanpassing REGELS

Artikel 2 Verwijzing

Met inachtneming van het bepaalde in artikelen 3, 4, 5 en 6 blijft het bestemmingsplan Buitengebied herstel Wenum Wiesel en buitengebied zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 22 april 2021 met identificatienummer NLIMRO.0200.1324-vas1 onverkort van toepassing.

De regels van het herstelbestemmingsplan worden als volgt aangepast.

Artikel 3 Agrarisch

In artikel 3 wordt in lid 3.1 toegevoegd en dat komt te luiden als volgt:

l. dependances, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - dependance';

In artikel 3 wordt in lid 3.2 in het bebouwingsschema toegevoegd en dat komt te luiden als volgt:

 • a. Bij bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen onder maximum goothoogte wordt toegevoegd: tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte";
 • b. Bij bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen onder maximum bouwhoogte wordt toegevoegd: tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte";
 • c. In de kolom bebouwing wordt toegevoegd: kassen; maximale oppervlakte als bestaand ter plaatse van de aanduiding "kas"

Artikel 4 Wonen - 2

In artikel 7 wordt in lid 7.2 in het bebouwingsschema toegevoegd en dat komt te luiden als volgt:

4.1 Bouwregels

a. bij hoofdgebouwen onder maximum goothoogte wordt toegevoegd: tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte";

b. bij hoofdgebouwen onder maximum bouwhoogte wordt toegevoegd: n.v.t. tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte";

Artikel 5 Algemene Bouwregels

Aan artikel 9 Algemene bouwregels wordt een nieuw lid toegevoegd en dat komt te luiden als volgt:

5.1 Afdekking van gebouwen
5.1.1 Afdekbepaling

Gebouwen dienen van een kap te worden voorzien. Bij het toepassen van deze regel worden buiten beschouwing gelaten dan wel uitgezonderd:

 • a. ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval begrepen ondergeschikte dakkapellen en erkers;
 • b. gebouwen op gronden met de bestemming 'Bedrijf'.
5.1.2 Aanwezige afwijkende afdekking

Voor zover een (deel van een) gebouw op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan niet voldoet aan de in lid 5.1.1   voorgeschreven afdekking geldt de dan aanwezige afdekking, uitsluitend ter plaatse van de afwijking, als vervangende regel.

5.1.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de afdekking en nokrichting van gebouwen wanneer dit noodzakelijk is in verband met de stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit zoals door het aangeven van een goothoogte en/of bouwhoogte is beoogd.

5.1.4 Afwijken van de afdekbepaling

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het onder 5.1.1 bepaalde, mits de met het plan, door het aangeven van een goothoogte en/of bouwhoogte, beoogde stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit, zoals dat mede in relatie tot die van de directe omgeving wordt bepaald, niet wordt geschaad.

Artikel 6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Aan artikel 18.1 wordt in het schema toegevoegd dat komt te luiden als volgt:

6.1 Vergunningplicht

Bestemming/aanduiding  
werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden waarvoor de vergunningplicht geldt   Specifieke beoordelingscriteria  
aanduiding 'karakteristiek'.   het geheel of gedeeltelijk slopen van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing   de kosten van het in stand houden van de bebouwing zijn, gezien de aanwezige bouwkundige en/of gebruikstechnische staat van de bebouwing, aantoonbaar onevenredig in verhouding tot het cultuurhistorische belang van handhaving van de bebouwing; de aanvrager dient dit aan te tonen door een deskundigenrapport in te dienen dat ingaat op de bouwkundige en/of gebruikstechnische staat van het gebouw in relatie tot de economische waarde(daling) en de kosten van renovatie. Het overleggen van een deskundigenrapport is niet nodig indien naar het oordeel van het bevoegd gezag uit andere beschikbare informatie afdoende bekend is dat de bouwkundige en/of gebruikstechnische staat van het gebouw dermate slecht is respectievelijk zijn dat handhaving van het pand redelijkerwijs niet kan worden geëist.  

Aan artikel 18.2 wordt het volgende lid toegevoegd en dat luidt als volgt:

6.2 Uitzondering vergunningplicht

Het in lid 6.1 opgenomen verbod geldt niet:

 • a. voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden waarmee is begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
 • b. voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden in de vorm van het geheel of gedeeltelijk slopen van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' voor zover:
  • 1. deze plaatsvinden ingevolge een aanschrijving van het bevoegd gezag;
  • 2. daarvoor eerder een vergunning is afgegeven;
  • 3. de sloopwerkzaamheden in redelijkheid kunnen worden aangemerkt als zijnde van ondergeschikte aard en omvang, zodat enige wezenlijke invloed op de in lid 6.1 bedoelde cultuurhistorisch waardevolle bebouwing niet te verwachten is;
  • 4. die plaatsvinden aan een monument dat op grond van de Erfgoedwet is aangewezen als rijksmonument respectievelijk op grond van de Monumentenverordening is aangewezen als beschermd gemeentelijk monument;
  • 5. die plaatsvinden aan (delen van) bebouwing die niet cultuurhistorisch waardevol is.

 

Hoofdstuk 3 Overgangs- en Slotregels

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Wenum Wiesel en buitengebied aanvulling herstelplan

Vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn op 21 december 2023, nr. 159-2023

Mij bekend,

de griffier,

namens hem:

Piet Stoop

afdelingshoofd Omgevingsrecht en Vergunningen