direct naar inhoud van REGELS
Plan: Deventerstraat 576
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1482-vas1

REGELS

behorende bij het bestemmingsplan Deventerstraat 576

Voor een toelichting op deze regels zie paragraaf 4 van de toelichting

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Het bestemmingsplan Deventerstraat 576 met identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1482-vas1 van de gemeente Apeldoorn.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 2 Wijziging regels ten behoeve van vervallen woonfunctie Deventerstraat 576

De regels het bestemmingsplan Osseveld-Woudhuis, vastgesteld door de raad van de gemeente Apeldoorn op 17 december 2009 met IMRO-planidentificatienummer NL.IMRO.0200000030115- worden als volgt gewijzigd:

 

Artikel 2.12 lid 1 sub b onder 1a komt als volgt te luiden:

a. bestaande bedrijfswoningen, met dien verstande dat geen bedrijfswoning is toegestaan op het perceel Deventerstraat 576 te Apeldoorn.

Artikel 4.3 lid 2 komt als volgt te luiden:

2. Overgangsrecht niet van toepassing

a. Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende plan en dat niet viel onder de overgangsbepaling van dat plan.

b. Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing op het gebruik van het perceel Deventerstraat 576 te Apeldoorn voor woondoeleinden, met dien verstande dat een dergelijk gebruik tot uiterlijk 23-6-2023 mag worden voortgezet mits de hoofdbewoning wordt uitgeoefend door dhr. Antonius Johannes Cornelis van den Broek en/of mw. Reintje van Harten.

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 3 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Deventerstraat 576.

Vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn

d.d.
 
6 april 2023   nr.   37-2023  

Mij bekend,

De griffier,

Namens hem:

Piet Stoop

Afdelingshoofd Omgevingsrecht en Vergunningen