direct naar inhoud van TOELICHTING
Plan: Hessen-Allee - De Doorvaart Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1456-vas1

TOELICHTING

behorende bij het bestemmingsplan Hessen-Allee - De Doorvaart Klarenbeek

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Begin 2020 is een formeel verzoek ingediend voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Hessen-Allee en De Doorvaart voor woningbouw. Aanvankelijk betrof het een verzoek voor circa 58 nieuwe woningen. Het woningbouwprogramma is later in overleg aangepast tot 62 woningen.

Dit bestemmingsplan ziet toe op de bouw van 62 woningen op de locatie Hessen-Allee - De Doorvaart te Klarenbeek.

1.2 Ligging en begrenzing

Het totale ontwikkelingsgebied ligt aan de zuid-oost kant van Klarenbeek. Aan de noordkant wordt het gebied begrensd door De Doorvaart; aan de zuid-westzijde door de Hessen-Allee. Aan de westzijde wordt het gebied globaal begrensd door de achtertuinen van de woningen aan de Til en aan de oostzijde stopt het gebied naast Hessen-Allee 31.

Ten oosten van de nieuwbouwwoningen wordt een natuurgebied ontwikkeld tot aan de gemeentegrens. Dit gebied maakt onderdeel uit van het plan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0001.png"

figuur 1 Stedenbouwkundig plan Hessen-Allee - De Doorvaart

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het plangebied ligt voor het deel waar de woningbouw plaatsvindt grotendeels in het geldende bestemmingsplan Klarenbeek. Dit bestemmingsplan is op 30 mei 2013 vastgesteld. De gronden waarop de woningbouwontwikkeling gaat plaatsvinden hebben de bestemming Agrarisch. Daarnaast ligt het te ontwikkelen natuurgebied in het bestemmingsplan Het Woud. Dit bestemmingsplan is op 19 september 2013 vastgesteld. In dat 'moederplan' heeft het plangebied de bestemming Agrarisch met de gebiedsaanduiding Reconstructiewetzone- verwevingsgebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0002.png"

Figuur 2 uitsnede verbeelding bestemmingsplannen

1.4 Leeswijzer

De toelichting van het bestemmingsplan Hessen-Allee - De Doorvaart Klarenbeek bestaat uit de volgende hoofdstukken:

 • hoofdstuk 2: een beschrijving van het relevante beleidskader;
 • hoofdstuk 3: een beschrijving van de bestaande situatie;
 • hoofdstuk 4: een beschrijving van de planopzet;
 • hoofdstuk 5: een beschrijving van de uitvoerbaarheid van het plan, zowel wat betreft milieu en onderzoek, als in economische zin;
 • hoofdstuk 6: een beschrijving van de juridische planopzet waarin de bestemmingen worden toegelicht;
 • hoofdstuk 7: een beschrijving van de resultaten van overleg en inspraak.

2 BELEIDSKADER

2.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie vastgesteld. Deze Omgevingsvisie vervangt de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte uit 2012. De NOVI is een nieuw instrument uit de Omgevingswet dat vooruitloopt op de verwachte inwerkingtreding 1 januari 2022.Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving voor Nederland in 2050. Uitgangspunt in de nieuwe aanpak is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar plaatsvinden, maar in samenhang.

Uitgangspunt van de NOVI is dat Nederland staat voor grote en complexe opgaven die zowel lokaal als regionaal, nationaal als internationaal spelen. Deze opgaven als klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw zullen Nederland flink veranderen. De NOVI biedt een perspectief om deze grote opgaven aan te pakken. Daarbij is Omgevingskwaliteit het kernbegrip: dat wil zeggen ruimtelijke kwaliteit én milieukwaliteit.

NOVI stelt daartoe als aanpak voor: integraal, samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties, en met meer regie vanuit het Rijk. Op die manier zullen de volgende vier prioriteiten worden aangepakt:

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

2. Een duurzaam en (circulair) economisch groeipotentieel

3. Sterke en gezonde steden en regio's

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Voor de vier prioriteiten geldt dat zowel voor de lange als de korte termijn maatregelen nodig zijn, die in de praktijk voortdurend op elkaar inspelen:

 • 1. De NOVI heeft de ambitie dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is en een duurzame energievoorziening kent. Daartoe moeten per direct functies die gebruik maken van de fysieke leefomgeving meer worden afgestemd op de eigenschappen van het bodem-watersysteem. Verder vraagt dit op lange termijn om ruimte, onder meer voor windmolens en zonnepanelen. Daarbij zijn aanpassingen aan de energie-infrastructuur voor opslag en transport van duurzame energie nodig.
 • 2. De ambitie voor de lange termijn van NOVI op het vlak van de 2e prioriteit is: het duurzaam en circulair maken van de economie en energievoorziening en het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. Locaties van nieuwe kantoren, bedrijventerreinen, grootschalige logistieke functies en datacentra moeten passen bij het verkeers- en vervoersnetwerk, goed afgestemd zijn op de vraag van bedrijven én de economische vitaliteit en de kwaliteit en aantrekkelijkheid van stad en land versterken. De uitdaging is om deze lange termijn-ambitie te bereiken, terwijl we op korte termijn proberen de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de economie zoveel als mogelijk te beperken.
 • 3. Voor wat betreft prioriteit 3 zet de NOVI in op het bouwen aan sterke, aantrekkelijke en gezonde steden. De ambitie is om een goed bereikbaar netwerk van steden en regio's te realiseren door te werken aan de verdere ontwikkeling van het Stedelijk Netwerk Nederland. De grote actuele woningbehoefte vraagt tegelijkertijd om oplossingen op korte termijn. De woningbouwontwikkeling moet plaatsvinden in lijn met de ambities van de integrale verstedelijkingsstrategie, zo veel mogelijk in bestaand stedelijk gebied, klimaatbestendig en natuurinclusief. Het aanbod en de kwaliteit van het groen in de stad worden versterkt en de aansluiting op het groene gebied buiten de stad wordt verbeterd.
 • 4. De stikstofproblematiek raakt zowel het landelijk gebied als diverse economische sectoren zwaar. De waarde van natuur, landschap én de toekomst van de landbouw staan onder druk. Daarbij is verbetering van de biodiversiteit niet alleen een ecologische, maar nadrukkelijk ook een economische uitdaging, die op de korte termijn om een doortastende aanpak vraagt. Houdbare oplossingen vragen echter tijd. Voor de lange termijn neemt de NOVI zich daarom geleidelijke en zorgvuldige herindeling van het landelijk gebied voor, onder meer gericht op kringlooplandbouw in goed evenwicht met natuur en landschap. Dit draagt bij aan een landelijk gebied waar het prettig wonen, werken en recreëren is en waarin ruimte is en blijft voor economisch vitale landbouw als belangrijke drager van het platteland.

Al deze ambities vragen veel van de leefomgeving. Daarbij moeten onvermijdelijk keuzes worden gemaakt. In de NOVI geeft het Rijk kaders en richting voor deze keuzes. Centraal bij de afweging van belangen staat een evenwichtig gebruik van de fysieke leefomgeving, zowel van de boven- als van de ondergrond: een 'omgevingsinclusieve benadering'. De NOVI onderscheidt daarbij drie afwegingsprincipes:

1. Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies;

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal; en

3. Afwentelen wordt voorkomen.

Het Rijk zal bij de uitvoering van de NOVI zichtbaar maken hoe de omgevingsinclusieve benadering vorm krijgt en de afwegingsprincipes benut worden

Het plan is passend in het NOVI.

2.2 Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Op 19 december 2018 hebben provinciale staten de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland vastgesteld. De Omgevingsvisie gaat over 'Gaaf Gelderland'. 'Gaaf' is een woord met twee betekenissen. 'Gaaf' betekent 'mooi' en gaat over wat – historisch en landschappelijk gezien - heel en mooi en ongeschonden is. Het beschermen waard. Maar 'Gaaf' verwijst ook naar dat wat 'cool' en nieuw en vernieuwend is; aantrekkelijk voor nieuwe generaties. Het ontwikkelen waard. Beide kanten zijn van toepassing op Gelderland en onlosmakelijk verbonden met de Gelderlanders. Beide aspecten zijn dan ook opgenomen in de Gelderse Omgevingsvisie.

Een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland staat daarbij centraal.

Gezond en veilig is een gezonde leefomgeving, schone en frisse lucht, een schoon milieu, een niet vervuilde bodem, voldoende schoon en veilig (drink)water, bescherming van onze flora en fauna. Dat is voorbereid zijn op klimaatverandering, zoals hitte, droogte, bosbranden en overstromingen. En dat is aandacht hebben voor verkeersveiligheid en veilige bedrijvigheid.

Schoon en welvarend is een dynamisch, duurzaam en aantrekkelijk woon-, werk- en ondernemersklimaat, goed bereikbaar en met een goed functionerende arbeidsmarkt en dito kennis- en onderwijsinstellingen. Maar dat is ook: het tegengaan van schadelijke uitstoot, afval en uitputting van grondstoffen. En: het investeren in nieuwe, alternatieve vormen van energie.

De visie geeft zeven ambities voor een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland, onder andere op het terrein van economisch vestigingsklimaat en het woon- en leefklimaat. Met vier spelregels of Doe-principes' – DOEN, LATEN, ZELF en SAMEN – geeft de provincie hier werking aan. Tezamen vormen zij het kader waarbinnen de provincie werkt en afwegingen maakt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0003.png"

klimaatadaptie

Gestreefd wordt naar een op de toekomst toegerust klimaatbeleid waarbij de provincie samen met partners zich goed voorbereidt en toerust op de gevolgen van klimaatverandering: wateroverlast, droogte, hittestress en overstromingsgevaar.

Gestreefd wordt naar een duurzaam en divers woon- en leefklimaat, dat steeds weet te anticiperen op ontwikkelingen. Ambities vanuit dit streven zijn: Gelderland heeft een aanbod aan woningtypen en woonmilieus passend bij de diversiteit aan woningvraag; voor ieder een passende, duurzame woning. De bestaande bebouwde omgeving wordt optimaal benut met voldoende ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen. Alle nieuwbouw wordt aardgasloos aangelegd en zoveel mogelijk circulair gebouwd. De provincie gaat, zo stelt de visie, in gesprek met de Gelderse regio's en maken regionale afspraken over een goede balans tussen de vraag en het aanbod van woningen. Het omvormen van bestaande en leegstaande bebouwing heeft de voorkeur voor de aanleg van nieuwe woonlocaties.

De ontwikkeling Hessen-Allee - De Doorvaart is passend in de Omgevingsvisie

2.3 Omgevingsverordening Gelderland

Op grond van artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening kunnen, indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, bij of krachtens provinciale verordening regels worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en omtrent de daarbij behorende toelichting. De provinciale verordening

Provinciale staten van Gelderland hebben van deze bevoegdheid gebruik gemaakt door op 24 september 2014 de Omgevingsverordening Gelderland vast te stellen. Sindsdien is de Omgevingsverordening een aantal keren geactualiseerd en herzien. In deze Omgevingsverordening zijn de provinciale verordening (op grond van artikel 4.1 Wro), milieuverordening, waterverordening en verkeersverordening samengevoegd. Voor zover het de provinciale verordening betreft bevat de omgevingsverordening alleen regels die tot de gemeentebesturen zijn gericht en geen rechtstreeks werkende, burgers bindende regels.

De Omgevingsverordening is een van de instrumenten om de ambities uit Omgevingsvisie te realiseren. In de verordening zijn regels opgenomen die nodig zijn om de provinciale ambities waar te maken, provinciale belangen veilig te stellen of wettelijke plichten na te komen. Net als de Omgevingsvisie richt de Omgevingsverordening zich op de inrichting en kwaliteit van de Gelderse leefomgeving. In de Omgevingsverordening zijn bijna alle regels op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, natuur, water, verkeer en bodem opgenomen.

De provincie zet de verordening als juridisch instrument voor het afdwingen van de doorwerking van het provinciaal beleid alleen in voor die onderdelen van het beleid waarvoor algemene regels noodzakelijk zijn om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen.

De regels van de Omgevingsverordening Gelderland die voor dit projectgebied van toepassing zijn, worden per planologisch aspect besproken in hoofdstuk 5.

De verordening bevat de regel dat nieuwe woonlocaties alleen zijn toegestaan wanneer dit past in het door Gedeputeerde Staten (GS) vastgestelde regionale woonagenda. Ten behoeve van de flexibiliteit is het wel mogelijk om van een regionale woonagenda af te wijken, vooruitlopend op de actualisatie van die regionale woonagenda. Als er nog geen regionale woonagenda is vastgesteld of als de bestaande regionale woonagenda niet meer actueel is en niet geschikt meer is als beoordelingskader, zal de provincie totdat een nieuwe regionale woonagenda wordt vastgesteld bestemmingsplannen die de bouw van nieuwe woningen mogelijk maken toetsen aan de volgende criteria: er wordt voldaan aan de eisen van de Ladder voor duurzame verstedelijking, als bedoeld in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening, het plan past binnen de meest recente provinciale visie op het woonbeleid, er heeft aantoonbaar regionale afstemming plaatsgevonden en de provincie stemt in met de ontwikkeling.

2.4 Woonagenda Cleantech Regio 2018

De 'Woonagenda Cleantech Regio 2018' van de Regio Stedendriehoek (vastgesteld door GS op 11 december 2018) is een uitwerking van de provinciale koers "Ruimte voor goed wonen", waarbij voor de komende 10 jaar afspraken worden vastgelegd hoe om te gaan met sturing op de woningbouwprogrammering en welke thema's regionaal verdere aandacht vragen. Dit betreffen de thema's "sterke steden, dynamische kernen en vitaal platteland". Ook wordt ingegaan op het verduurzamen en klimaatbestendig maken van de woningvoorraad alsmede op wonen en zorg.

De Regio zet in op het behouden en versterken van de woonkwaliteit door toevoeging van de juiste woning, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek in de regio, waarbij de volgende speerpunten van toepassing zijn:

 • woningbouw draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de bestaande stad, wijk, dorp, kern en buitengebied;
 • woningbouw is behoeftegericht, past bij de lokale vraag van een specifieke doelgroep en levert een strategische (toekomstgerichte) aanvulling op het bestaande woningaanbod;
 • de programmering is flexibel en kan aangepast worden om goed te blijven aansluiten op de speerpunten van ons beleid en actuele marktontwikkelingen.


Voor Apeldoorn wordt aangegeven dat, mede door de hoge instroom, de druk op de markt is toegenomen. De woningbouw in Apeldoorn heeft een hoge vlucht genomen. In dit tempo zijn in 2021/2022 alle huidige bouwplannen gerealiseerd en is er risico op een tekort en verder oplopende prijzen. Ook in de sociale huur is sprake van stijgende wachtlijsten. De groei in Apeldoorn bestaat voor een relatief groot deel uit gezinnen en sluit aan bij de inzet van Apeldoorn als gezinsstad. Apeldoorn zoekt naar nieuwe plekken voor woningbouw binnen de bestaande contouren van de stad. Het programma ligt de komende jaren (mede door de druk van buiten) tegen de bovenkant van de bandbreedte van de prognoses. In de sociale woningbouw is op korte termijn een toevoeging van 500 woningen aan de orde om de wachtlijsten te verkorten.


Naast inzet op het kwalitatief programmeren wordt er gekoerst op een kwantitatief realistisch woningbouwprogramma op basis van actuele Primos woningbehoefteprognoses Het is daarbij de bedoeling om deze regionale woonagenda om de twee jaar te herijken, waarbij wordt bekeken of het op basis van analyse van de woningmarkt en de genoemde woningbehoefte-prognoses het wenselijk is om de woonvisie aan te passen.


De Woonagenda Cleantech Regio vervangt de "Kwantitatieve Opgave Wonen 2015-2024" en het "Afsprakenkader kwantitatieve woningbouwprogrammering 2015-2024" van de Regio Stedendriehoek. Na de vaststelling wordt een uitvoeringsagenda opgesteld, waarbij gemeenten jaarlijks presenteren wat de lokale voortgang in de bestaande voorraad is aan de hand van de jaarlijkse monitoringsgegevens.

2.5 Omgevingsvisie 'Woest aantrekkelijk Apeldoorn

Op 24 februari 2022 heeft de raad de Omgevingsvisie 'Woest aantrekkelijk Apeldoorn' vastgesteld. De Structuurvisie "Apeldoorn biedt ruimte" (vastgesteld op 30 mei 2013) is daarbij ingetrokken.

Een nieuwe Omgevingsvisie is belangrijk, omdat Apeldoorn voor een grote opgave en uitdaging staat: groeien naar een gemeente met meer dan 180.000 inwoners, het versterken van de veelzijdige economie, het ruimte bieden aan de energietransitie en het nog beter en mooier maken van het groen, het sociale leven en het gastheerschap. Met een vastgestelde Omgevingsvisie kan verder gewerkt worden aan de uitwerking van de visie. Dit gebeurt door middel van gebiedsgerichte plannen en het Omgevingsplan (de opvolger van de bestemmingsplannen). De Omgevingsvisie geeft duidelijkheid over de ruimtelijke koers van de gemeente.

De Omgevingsvisie rust op vier centrale ambities (hoofdopgaven), waarmee Apeldoorn de toekomst tegemoet wil gaan en nóg aantrekkelijker wil worden:

 • 'Stad maken' (het toevoegen van nieuwe woon- en werkmilieus in en aan de stad);
 • 'Vitale dorpen en buitengebied' (ruimte voor wonen en economische vernieuwing waaronder recreatie, grootschalige energieopwekking en transitie van de landbouw);
 • 'Fysiek fundament uitbouwen' (versterking van landschap en natuurwaarden, het groenblauwe casco en belevingswaarden zoals erfgoed) en
 • 'Sociaal fundament versterken' (gemengde woongebieden met gedifferentieerde en betaalbare woningbouw, aantrekkelijke buitenruimte en nabijheid van voorzieningen in wijken en dorpen).

Onderstaand een nadere toelichting op de beoogde invulling van de vier centrale hoofdopgaven.

Ambities 1 en 2: Stadmaken en Vitale dorpen en buitengebied

Met de invulling van de hoofdopgave Stadmaken gaat Apeldoorn flink ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en omgevingskwaliteit. Zo bouwt Apeldoorn voort op de traditie van groene woonstad en economisch centrum van deze regio en draagt ze stevig bij aan de nationale doelen op het gebied van wonen, werken en duurzame energie. Daarnaast gaat Apeldoorn middels de hoofdopgave Vitaal platteland investeren in het vitaal platteland, in de 12 dorpen en buurtschappen. Dit is als volgt opgebouwd:

Wonen

Voor wonen zijn zowel binnenstedelijke als buitenstedelijke locaties aangewezen. Dit om te voorzien in een groei naar ruim 180.000 inwoners. De gemeente volgt de Ladder voor Duurzame verstedelijking en vult zoveel mogelijk opgaven binnenstedelijk in. Daarbij ligt de focus op sterk verdichten in de bestaande stad, met name in de Binnenstad, de Spoorzone en Kanaalzone Centrum. Buitenstedelijk wordt voorzien in één grote uitbreidingslocatie aan zuidzijde (ten zuiden van de A1).

Uitgegaan wordt van de realisatie van 12.500 woningen, waarvan 8.500 nieuw toe te voegen programma in verschillende financieringscategorieën en woonmilieus (stedelijk, gemengd met werken, rand van de stad, dorpen). Voor de binnenstad wordt voorzien in een transformatie naar Stadspark waarbij veel winkelvastgoed wordt aangewend voor nieuwe woonfuncties. Verdere transformaties naar wonen vinden zijn voorzien in de Kanaalzone Vlijtseweg (Zwitsal en omgeving), Kayersdijk-noord, Sleutelbloemstraat-oost (onderzoek), Jean Monnetpark en Christiaan Geutsweg (onderzoek) en Brouwersmolen (onderzoek).

Een vaste waarde voor wonen is dat de heft van de tussen de 2.000 en 3.000 toe te voegen woningen in de betaalbare sector wordt gerealiseerd met een dichtheid van 35 wo/ha.


Omgevingskwaliteit

Ingezet wordt op het verbeteren omgevingskwaliteit met name in de zogenaamde dynamische gebieden, maar ook langs zichtlocaties en infrastructuur.

Mobiliteit

De extra vraag naar mobiliteit in combinatie met de ruimtelijke ambities maakt een goede sturing noodzakelijk. Hiertoe wordt onder meer ingezet op de realisatie van nieuwe transferia aan de toegangswegen van de stad in parkeerhubs aan de centrumrand. De binnenstad wordt autoluw, en veiliger voor langzaam verkeer. Verplaatsing van het busstation naar zuidzijde spoorweg wordt onderzocht, in combinatie met stedelijke hub. Dit biedt mogelijk ruimte voor andere ambities van de binnenstad (vergroening, woningbouw). Er wordt voorzien in maatregelen ter verbetering van de doorstroming van verkeer, zowel wat betreft de snelwegen als ook de stadsring en aantakkingen. Er wordt ingezet op een sterk fietsnetwerk en goede wandelroutes.

Ambities 3 en 4: Uitbouwen fysiek fundament en versterken sociaal fundament

De veelzijdige groei van stad en dorpen vindt plaats via de bodem en het landschap op de overgang van Veluwe en IJsselvallei. De Veluwe biedt – met al z'n groen en water - enorme kansen, die flink worden gemarkeerd. Zo is het uitbouwen van het fysiek fundament de derde hoofdopgave geworden. De fysieke stad is weer de voorwaarde voor een sociaal sterke stad. Daarom is de vierde hoofdopgave: het sociaal fundament versterken. Zo bouwt Apeldoorn aan een inclusieve gemeente.

Dit is als volgt opgebouwd:

Natuur en landschap

De groene mal/ het groen-blauwe casco (groen en water) worden verder versterkt. Groen en uitloopgebieden worden vergroot. Er is voorzien in de aanleg van nieuwe (natte) natuur in combinatie met waterberging rond de beekdalen. Er wordt minimaal 175 hectare aan bos toegevoegd. Rond de beekdalen wordt nieuwe (natte) natuur aangelegd in combinatie met waterberging rond de beekdalen.

Natuurinclusief bouwen wordt bevorderd en bij bestaande bouw wordt ingezet op vergroening. Het centrum van Apeldoorn wordt verder vergroend en omgevormd naar stadspark. Ingezet wordt op de bevordering van de biodiversiteit.

Klimaatadaptatie

Voorziene maatregelen gericht op klimaatadaptatie zijn het vasthouden van oppervlaktewater in retentieplassen, als waterreservoir in tijden van droogte en als eerste stap naar een circulair watersysteem, vernatting op de Veluwe ten behoeve van infiltratie van drinkwater en het zo veel mogelijk afkoppelen verhard oppervlak in stedelijk gebied.

In bestaande situaties wordt vergroenen bevorderd en in nieuwe situaties is er de doelstelling van natuurinclusief bouwen. Verdere vergroening van de binnenstad zal bijdragen aan het voorkomen van hittestress.

Milieu en gezondheid

Bij het maken van plannen zal rekening moeten worden gehouden met de aspecten milieu en veiligheid. Geluidbeleid op maat zal hieraan gaan bijdragen.

Daarnaast wordt ingezet op het faciliteren verblijven in de buitenlucht door voldoende aanbod van groen in nabije leefomgeving en het uitdagen tot meer bewegen, onder meer in een aantrekkelijke buitenruimte.

Inclusiviteit

Op diverse vlakken wordt ingezet op het bevorderen van een inclusieve samenleving. Er zal sprake zijn van variatie in woonmilieus zowel in de verdichtingsopgaven als in de nieuwe uitleg, in verschillende prijsklassen. Ook wordt sporten voor iedereen gestimuleerd, mede door een uitnodigende buitenruimte, en ingezet wordt op het herstructureren/verduurzamen van schoolgebouwen. Op wijkniveau wordt gedacht aan de ontwikkeling van woonzorgzones (gecombineerd met de transformatie van winkelvastgoed).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0004.png"

figuur 3: gebiedsprofiel zuid uit de omgevingsvisie

Gebiedsprofielen

In de omgevingsvisie zijn zes gebiedsprofielen uitgewerkt waarin de kaders mee worden gegeven om de doelen te realiseren die voor Apeldoorn zijn uitgezet. Klarenbeek is gelegen in het deelgebied Dorpseigen groei.

Deelgebied Dorpseigen groei

Er is een gebiedseigen groei van dorpen en buurtschappen. Iedere kern groeit met een aanbod van woningen, economische functies en voorzieningen die passen bij de lokale vraag. De dorpen in dit gebied liggen ingebed tussen Veluwerand en beekdal. De landschappelijke setting wordt gekoesterd en verder mee ontwikkeld. De dorpseigen vormgeving wordt geïnspireerd door het Kookboek voor de Dorpen.

Kansen:

 • Versterken eigen karakter van de dorpen.
 • Functies combineren, zoals wonen en zorg, recreatie en verkoop lokale producten.
 • Vernieuwende geclusterde woonvormen, en samenleef-woonvormen die passen bij de dorps identiteit.
 • Experimentele zelfbouw.
 • Bouwen aan lokale zelfvoorzienende woongemeenschappen, energieneutraal via lokale coöperaties.
 • Ruimte voor initiatieven als Heerenboer, als voedselproducent voor nabijgelegen huishoudens.
 • Ruimte voor economische functies die passen bij de dorpen.

Dit bestemmingsplan draagt bij aan het versterken van het dorp Klarenbeek conform de omgevingsvisie en is in overeenstemming met de omgevingsvisie 'Woest aantrekkelijk Apeldoorn'.

2.6 Groenbeleid

Het groenbeleid is vastgelegd in de Groenstructuurkaart, de Verordening Groene Balans en het Groenplan

2.6.1 Groene Mal

Het gemeentelijk groenbeleid is neergelegd in de Groene Mal (oktober 2002), dat het groene kader is waarbinnen andere ruimtelijke functies een plaats krijgen.

Door middel van de Groene Mal wil Apeldoorn zich profileren als groene stad waar het goed wonen en werken is: Meer vulling, differentiatie en contrast in de stad is best, maar dan wel met behoud van de groene identiteit die Apeldoorn tot een gewilde vestigingsstad maakt. Deze identiteit moet duurzaam worden gegarandeerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0005.png"

figuur 4 de Groene Mal

Behoud en versterking van het groen in Apeldoorn heeft dus een hoge prioriteit. Uit onderzoek is gebleken dat met name in verstedelijkte gebieden behoefte is aan meer groen en natuur in de direct woon- en leefomgeving. In de Groene Mal zijn doelstellingen geformuleerd die gericht zijn op drie niveaus.

Het eerste niveau is gericht op de verweving van de stad met het landschap. In de stad is wat betreft het groen de volgende duidelijke tweedeling aan te wijzen: de westkant gelegen in het Veluwebos en de oostkant gelegen in (voormalig) agrarisch gebied. In het westen verloopt de overgang van stad naar bos vrijwel zonder barrières. De oostkant daarentegen heeft de meeste versterking van het groen nodig, wat tot gevolg heeft dat de meeste projecten uit de Groene Mal op dit deel van de stad gericht zijn.

Het tweede niveau is de verbinding van de stad met het omringende landschap. Aan de oostzijde zijn het de groene wiggen, geconcentreerde groencomplexen die de stad vanuit het landelijke gebied binnenlopen.

Het derde niveau is de dooradering van de stad met blauwe en groene structuren, door middel van het sprengen- en bekensysteem alsmede het complex van bos- en bomenlanen met daaraan gelegen parken.

De Groene Mal richt zich bij de ontwikkeling van deze gebieden expliciet op zeven belangrijke groene structuren in de stad. Dit zijn de beken, de sprengen, de kanaalzone, de lanen, de parken, de grote groengebieden en de groene wiggen.

Dit bestemmingsplan is passend in de Groene Mal en voegt natuur toe.

2.6.2 Groenstructuurkaart

In april 2017 heeft de gemeenteraad de Groenstructuurkaart vastgesteld. De kaart geeft de belangrijkste groenstructuren van Apeldoorn weer. Apeldoorn koestert haar groene kwaliteit en wil deze beschermen en versterken. De kaart geeft een gebiedsdekkend toetsingskader en uitgangspunt voor onder andere een consequente beoordeling van ruimtelijke plannen op landschappelijke en groene kwaliteit.

De Groenstructuurkaart bestaat uit verschillende elementen:

 • Groenstructuur: Groene Mal
 • Groenstructuur: Beken & sprengen, weteringen en kanaal
 • Groenstructuur: doorgaande wegen buitengebied
 • Groenstructuur: snelwegcorridors en spoorwegen
 • Wijkgroenstructuur
 • Boomrijke gebieden

Op de kaart zijn die gebieden vastgelegd waar behoud van bestaand groen en ontwikkeling van nieuw groen prioriteit heeft. Het groenstructuurplan werkt door in het kapvergunningbeleid en het uitgiftebeleid voor snippergroen.

2.6.3 Verordening Groene Balans

In maart 2018 heeft de gemeenteraad de verordening 'Groene Balans: compensatie en verevening van groene waarden' vastgesteld. De verordening is met name van toepassing op een ruimtelijke ontwikkeling in de Groene Ontwikkelingszone als vastgesteld in de Omgevingsverordening Gelderland, waarbij geldt dat deze alleen is toegestaan mits tevens een bijdrage aan het landschap wordt geleverd waarbij de kernkwaliteit van het betreffende gebied (substantieel) wordt versterkt.
De gemeente verleent alleen medewerking aan zo'n ruimtelijke ontwikkeling, die leidt tot ruimtebeslag dat weliswaar vanuit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening inpasbaar is maar ten koste gaat van de groene buitenruimte, indien:

 • er naar het oordeel van burgemeester en wethouders voldoende landschappelijke inpassing ter plaatse plaatsvindt; én
 • er naar het oordeel van burgemeester en wethouders sprake is van een goede stedenbouwkundige c.q. landschaps-architectonische kwaliteit van de ruimtelijke ingreep;
  én
 • een bijdrage wordt geleverd aan de (substantiële) versterking van de kernkwaliteit van het landelijke gebied. De versterking van de kernkwaliteit vindt plaats ter plekke dan wel elders binnen de Groene Ontwikkelingszone.

Toetsing

Het plangebied is niet gelegen in de Groene Ontwikkelingszone van de Omgevingsverordening Gelderland. Het plan is wel gelegen in het Nationaal Landschap Veluwe (deelgebied Twello). Dit komt in 5.2 aan bod.

Met dit bestemmingsplan worden wél agrarische gronden en hun functie onttrokken. Dit leidt tot vermindering van de aanwezige natuur- en landschapswaarden ter plaatse binnen de Groene Mal, en waarbij tenminste 100m2 groen verdwijnt. Er verdwijnt in het plan namelijk ca. 3,1 hectare agrarische grond voor een woonwijk. Ter compensatie wordt ca 1,8 hectare nieuwe natuur in de vorm van een bosje met een natuurlijke speelvoorziening, houtwallen en een verschraald plas/ drasgebied met een klompenpad aangelegd. Hiermee wordt voldaan aan het vereiste van compensatie van minimaal 33% areaal. Deze natuurontwikkeling maakt onderdeel uit van dit bestemmingsplan en wordt als voorwaardelijke verplichting in de regels van dit bestemmingsplan verankerd.

Hiermee voldoet het plan aan de compensatieplicht die de verordening Groene Balans oplegt.

2.6.4 Groenplan

In september 2018 heeft de gemeenteraad het Groenplan vastgesteld. Het Groenplan geeft aan welke groene doelen en opgaven belangrijk zijn voor het behoud en versterking van het groene karakter van de hele gemeente. De groene opgaven bestaan uit versterken van het groen-water netwerk in en om de stad, meer groen in de binnenstad, meer en beter groen in wijken en dorpen en versterken van karakteristieke landschappen. Binnen deze opgaven ligt de focus op het inzetten van groen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, biodiversiteit te versterken en bewoners uit te nodigen tot bewegen en ontmoeten. Dit met een veerkrachtig natuurlijk systeem als basis. Duurzaam groenbeheer, samenwerking en participatie vormen belangrijke pijlers die vorm krijgen in het Uitvoeringsprogramma Groen en biodiversiteit.

Onderdeel van het woningbouwplan is de ontwikkeling van circa 1,8 hectare nieuwe natuur in de vorm van een bosje met een natuurlijke speelvoorziening, houtwallen en een verschraald plas/ drasgebied met een klompenpad. Naast dat hiermee de biodiversiteit ter plaatse wordt versterkt, biedt deze nieuwe natuur ook ruimte voor spelen en wandelen. Het plan voldoet hiermee aan het Groenplan.

2.7 Woonagenda Apeldoorn 2018-2021

De Woonagenda 2018-2021 dient meerdere doelen:

 • basis voor de prestatieafspraken met corporaties en huurdersbelangenorganisaties;
 • volkshuisvestelijk kader voor de nieuwbouwopgave;
 • ondersteuning voor de opgaven in het woon-zorgdomein en de verduurzaming;
 • onderlegger voor de op te stellen omgevingsvisie;
 • invulling van het programma Comfortabele Gezinsstad op het onderdeel wonen;
 • uitwerking van het bestuursakkoord op het onderdeel Wonen

De Apeldoornse Woonagenda 2018-2021 beschrijft, op basis van trends en ontwikkelingen, de gemeentelijke ambities en acties voor de komende jaren. Tot die actuele trends en ontwikkelingen behoren onder andere:

 • werken aan een CO2-arme energievoorziening: naar 100% energieneutrale woningen;
 • demografische trends: bevolkingsgroei, vergrijzing en meer kleine huishoudens;
 • druk op de woningmarkt: sterke behoefte aan woningen, vooral koopwoningen voor starters;
 • diversiteit in woonvoorkeuren, bijvoorbeeld: woningtypen voor kleinere huishoudens, levensloopbestendige woningen, grotere woningen voor thuiswerkers en gezinnen, enz.

De visie op de toekomst van het wonen in Apeldoorn bestaat uit drie speerpunten:

 • 1. Een basis die op orde is: a) zorgen voor voldoende woningen voor iedereen, met in het bijzonder aandacht voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen (de primaire doelgroep) en b) de grote opgave om alle woningen te verduurzamen.
 • 2. Wonen en zorg: ervoor zorgen dat we onze steeds ouder wordende bevolking een plek kunnen blijven geven in onze gemeente.
 • 3. Aangevuld met de bestuurlijke ambities uit Comfortabele gezinsstad: de bouw van voldoende nieuwbouwwoningen om de trek naar de stad op te kunnen vangen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0006.png"

Figuur 5 beleidsschema woonagenda

Woningbouwprogrammering

In de regionale woonagenda zijn afspraken gemaakt over het handelingsperspectief voor de regio Stedendriehoek en daarbij voor Apeldoorn. Met de wetenschap van nu wordt daarbij uitgegaan van het toevoegen van zo'n 5.500 woningen. De ontwikkelingen worden actief gevolgd en waar nodig zullen die worden bijgesteld. Dit betekent, dat als er ruimte gevraagd wordt voor een maatschappelijk belangrijk initiatief dit zal worden ondersteund. Circa vierduizend van deze 5.500 woningen worden nu gebouwd, opgeleverd of moeten nog gebouwd worden. Een groot deel van deze woningen bestaat uit gezinswoningen in projecten zoals Zuidbroek, Groot Zonnehoeve en de TNO-locatie. Per saldo betekent nog dat er nog voor 1.500 woningen een invulling moet worden gegeven samen met de betrokken partners in de stad.

Hiervoor is het voorstel gemaakt met als belangrijkste pijlers:

 • vijfhonderd woningen voor de sociale voorraad;
 • reserveren van circa 250 woningen voor een nieuwe ontwikkeling van een iconisch gebouw;
 • vijfhonderd woningen voor gebiedsontwikkeling (focus op Comfortabele gezinsstad en gezinswoningen);
 • 250 woningen voor bijzondere initiatieven in niches (CPO, bijzondere projecten met levensloopbestendigheid, tiny houses en bijzondere transformaties in wijken).

Afwegingskader Woningbouw 2018 t/m 2028 (beleidsregel)

De gemeente Apeldoorn wil de juiste woningen op de juiste plek bouwen. Daarom is ervoor gekozen een prioritering aan te geven. Doel hiervan is om kansrijke initiatieven te bevorderen en te komen tot versnelling van de woningbouw. In de Structuurvisie Apeldoorn, de Woonagenda en in de Regionale Woonagenda zijn kaders vastgesteld die de basis vormen voor het "Afwegingskader Woningbouw 2018 t/m 2028". Het Afwegingskader is als beleidsregel vastgesteld in 2019.

Door het prioriteren van (en richting geven aan) de woningbouw kan er adaptief en flexibel worden ingespeeld op de woningbehoefte. Ook wordt er duidelijkheid geboden en richting gegeven aan initiatiefnemers over hoe de gemeente de programmatische ruimte voor initiatieven wil invullen. Voor circa 4.000 (waaronder die van woonlocatie De Wingerd) van de 5.500 woningen is die programmatische ruimte al ingevuld. Dit betreft woningen die reeds zijn opgeleverd, in aanbouw zijn, waarvoor een bestemmingsplan is vastgesteld, wordt opgesteld of een anterieure overeenkomst is afgesloten. Bovengenoemd kader gaat over de resterende programmatische ruimte voor circa 1.500 woningen.

In 2018 heeft de gemeente Apeldoorn voor een aantal woningbouwprojecten, waaronder de invulling van het plangebied, uitbreiding van het aantal woning contingenten aan de provincie Gelderland gevraagd. Per brief van 6 maart 2018 heeft de gemeente Gelderland ingestemd met dit verzoek en medewerking verleend aan het ophogen van de kwantitatieve opgave van de regio Stedendriehoek met 882 woningen.

De planlocatie past binnen het Afwegingskader Woningbouw 2018-2027. Het plan valt in principe net buiten deelgebied de ‘woonwijken’ maar ligt hier wel direct tegenaan. In het ontwerp wordt er zoveel mogelijk aansluiting gezocht met de bestaande dorpskern. In ‘deelgebied laag’ wordt natuur ontwikkeld. Voor een dorp kan een ontwikkeling van deze omvang als ‘categorie 2’ worden bestempeld, grotere gebiedsontwikkeling. Het toevoegen van nieuwbouw van woningen kan bijdragen aan het vitaal houden en de juist mix in buurten en wijken.

2.8 Waterbeleid

Water is een belangrijk thema in de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.d.) voorkomen worden en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden.

Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking tot water. De belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal Waterplan.

2.8.1 Nationale regelgeving en beleid
2.8.1.1 Waterwet

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningsstelsels en administratieve lasten. Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de aloude vergunningstelsels uit de voorheen afzonderlijke waterbeheerwetten zijn gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de watervergunning.

2.8.1.2 Nationaal Waterplan 2016-2020

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Het 2e Nationaal Waterplan (NWP2) beschrijft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de periode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. De deltabeslissingen zoals verankerd in het vorige nationale waterplan (2009-2015) zijn opgenomen in dit NWP2 voor de komende periode.

Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het geeft maatregelen die in de periode 2016-2021 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.

Met dit Nationaal Waterplan zet het kabinet een volgende ambitieuze stap in het robuust en toekomstgericht inrichten van ons watersysteem, gericht op een goede bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart.

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens een structuurvisie.

2.8.1.3 waterbeleid voor de 21e eeuw

De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft advies uitgebracht over het toekomstige waterbeleid in Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport 'Anders omgaan met water, Waterbeleid voor de 21ste eeuw' (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte moet krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee principes (drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd:

 • 1. vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat water zoveel mogelijk bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Indien nodig wordt overtollig water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen niet meer mogelijk is wordt het water afgevoerd.
 • 2. schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste komt het zuiveren van verontreinigd water aan bod.

2.8.1.4 Watertoets

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is geen technische toets, maar een proces waarbij de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek gaan. De watertoets bestaat uit twee onderdelen:

 • 1. de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om de waterbeheerder vroegtijdig in de planvorming te betrekken, en
 • 2. de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om in hun plan verantwoording af te leggen over de manier waarop omgegaan is met de inbreng van de waterbeheerder. Dit laatste gebeurt doorgaans in de waterparagraaf bij het betreffende plan.

2.8.2 Provinciale regelgeving en beleid

Het provinciale waterbeleid is vastgelegd in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en de Omgevingsverordening Gelderland.

Eén van de ambities uit de omgevingsvisie is klimaatadaptie: omgaan met veranderend weer. Ten aanzien van dit aspect, wat een belangrijk dwarsverband kent met het omgaan met water in ruimtelijke plannen zegt de omgevingsvisie het volgende:

“Overtollig water moet zonder problemen kunnen worden opgevangen, wegstromen en in de bodem kunnen zakken en verdroging van land- en tuinbouwgebieden en bossen moet worden tegengaan. Wij werken hier vooral aan vanuit onze betrokkenheid bij waterveiligheid, waterkwaliteit, bodem en natuur en houden daarbij rekening met de variatie van de Gelderse streken. In tijden van overvloed vangen we water op en houden het voor langere tijd vast in onze beken. En: we zorgen voor voldoende schoon en gezond grond- en oppervlaktewater voor onze Gelderse natuur en land- en tuinbouw. En: voldoende schoon en gezond drinkwater voor mens en dier.”

Verder is, onder andere, vastgelegd hoe het grondwater(winning) beschermd moet worden tegen negatieve effecten (kwaliteit en kwantiteit) en hoe moet worden gehandeld wanneer er toch een (dreigende) verontreiniging van het grondwater optreedt. Ook zijn verschillende zaken vastgelegd over het omgaan met natte landnatuur en oppervlaktewater. Op de kaarten zijn beschermingszones voor verschillende onderwerpen vastgelegd.

Uitgangspunt bestemmingsplan

Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten is onderdeel van ruimtelijke plannen. Verandering van (gebruik van) een gebied mag geen negatief effect op het (grond)water of de waterafhankelijke natuur hebben.

2.8.3 Waterschapsbeleid

In november 2021 heeft Waterschap Vallei en Veluwe het Blauw Omgevingsprogramma (BOP) 2022-2027 vastgesteld. In het BOP beschrijft het waterschap de ambities en doelen voor het waarborgen van de waterveiligheid, wonen en zuiveren, circulair econome en energietransitie. Het waterschap wil een waardevolle leefomgeving waarborgen. Daarom wordt er ingezet op vijf maatschappelijke thema's:

 • a. Waardevolle leefomgeving
 • b. Klimaatverandering
 • c. Energietransitie
 • d. Circulaire economie
 • e. Biodiversiteit

Het beheergebied van het waterschap is opgedeeld in vier deelgebieden. De gemeente Apeldoorn valt onder het deelgebied IJsselvallei. De vijf thema's zijn specifiek gemaakt voor de vier deelgebieden in gebiedsdoelen. De gebiedsdoelen zijn onderverdeeld in drie categorieën: Watersysteem, Waterveiligheid en Wonen en zuiveren.

Uitgangspunt bestemmingsplan

Bij veranderingen op of rondom het oppervlaktewater en waterkeringen evenals bij de realisatie van voldoende waterberging voor nieuwe ontwikkelingen zijn de regels van de keur van het waterschap van toepassing.

2.8.4 Gemeentelijk beleid
2.8.4.1 Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan Apeldoorn

Het Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2022-2026 (WRP) is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. In het WRP is de gemeentelijke invulling van de zorgplichten voor afvalwater, regenwater en grondwater beschreven. De zorgplichten vormen het kader voor de ruimtelijke invulling van water en riolering en bestemmingsplannen. Het WRP is uitgewerkt in concrete opgaven, onderzoeken en maatregelen met een financiële dekking voor de planperiode.

Speerpunt in het WRP is het herstel van het natuurlijk bodem- en watersysteem, inspelen op de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast door extreme buien en verdroging door langere droge perioden. Effecten van verdroging zijn periodiek lagere grondwaterstanden en lagere beekafvoeren. Deze effecten kunnen worden tegengegaan door de inrichting van de openbare ruimte aan te passen en regenwater van verhardingen niet versneld af te voeren via de riolering, maar af te koppelen en lokaal te infiltreren in de bodem. Bewoners wordt gevraagd zelf actief bij te dragen aan de klimaatopgave door de regenwaterafvoer van hun woningen af te koppelen van het vuilwaterriool en hun tuinen te vergroenen. Door deze afkoppelstrategie langjarig door te zetten ontstaat een klimaatrobuuste omgeving. Door het regenwater meer onderdeel te laten zijn van de openbare ruimte neemt tevens de belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit verder toe.

Uitgangspunten bestemmingsplan

 • 1. Bij het uitvoeren van de watertoets worden de effecten op de waterhuishouding in beeld gebracht en getoetst aan het beleid. Ontwikkelingen moeten voldoen aan de uitgangspunten uit het waterbeleid.
 • 2. Afkoppelen / niet aansluiten van regenwater bij nieuwe ontwikkelingen, herinrichtingen en herstructureringen.
 • 3. Ruimtelijke inrichting zodanig aanpassen dat hevige regenval niet leidt tot wateroverlast (verhardingen verminderen, maaiveldmorfologie optimaliseren etc.)
 • 4. Ruimte creëren voor tijdelijke waterberging in de openbare ruimte met name in groenzones.
 • 5. Grondwaterneutraal bouwen.

In paragraaf 5.4 wordt het plan getoetst aan het waterbeleid.

2.9 Verkeer en parkeren

2.9.1 Verkeersvisie 2016 - 2030

Het gemeentelijk verkeersbeleid is vastgelegd in de Verkeersvisie 2016 – 2030 (vastgesteld juli 2016).

Comfortabele gezinsstad: iedereen kan zich veilig verplaatsen en er is sprake van een bereikbare , leefbare en aantrekkelijke (binnen)stad. De fiets is het primaire vervoermiddel; ook het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol in de verplaatsingen.

Toeristisch toplandschap: de attracties, bezienswaardigheden en evenementen zijn ook bij piekdrukte goed bereikbaar. Na een bezoek aan bijvoorbeeld de attractieparken aan de rand van de Veluwe weet men de weg naar de binnenstad te vinden.

Veelzijdige economie: winkels, kantoren en bedrijven zijn goed bereikbaar. Apeldoorn wordt goed ontsloten door de A1 en de A50 en een aantal provinciale wegen. De doorstroming op de hoofdwegen en met name op de Ring is essentieel. De binnenstad moet met alle vervoermiddelen goed toegankelijk blijven. Bij de bedrijventerreinen en werkgebieden kunnen zowel openbaar vervoer als de (e-)fiets naast de auto een steeds belangrijker rol spelen.

Lokale duurzaamheid: er moet een omslag worden gemaakt van het gebruik van fossiele brandstoffen naar het gebruik van elektriciteit en waterstof. Hierin spelen vooral marktpartijen en beslissingen op landelijk en Europees niveau een rol. De (e-)fiets kan eveneens aan de doelstellingen van energieneutraliteit en uitstootvrij en daarmee aan een gezonde en schone leefomgeving bijdragen. Op lokaal niveau zet Apeldoorn zich in voor een snelle overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar het gebruik van duurzame energie.

In de verkeersvisie zijn de volgende kernopgaven opgenomen.

Kernopgave 1: Apeldoorn fietsstad: meer ruimte voor de fiets. Om deze opgave te realiseren wordt het gebruik van de fiets, ook in het voor- en natransport, gestimuleerd; worden de fietsroutes sneller en directer gemaakt en wordt het fietsgebruik veiliger gemaakt.

Kernopgave 2: Transitie van aanbodgericht naar vraaggericht en efficiënt openbaar vervoer. Om deze opgave te realiseren wordt een nieuw OV-netwerk ontwikkeld, wordt duurzaam en innovatief openbaar vervoer geïntroduceerd, worden de OV-knooppunten versterkt en worden nieuwe kansen die ontstaan door recreatie- en evenementenstromen benut.

Kernopgave 3: Beter en veilig gebruik van de infrastructuur. Om deze opgave te realiseren wordt de doorstroming op de hoofdwegen verbeterd, wordt bijgedragen aan de doorstroming op regionale en landelijke hoofdwegen, wordt (dynamische) informatie over parkeergelegenheden en over de drukte op wegen verstrekt, worden de parkeernormen geactualiseerd en wordt het parkeren gebruikersvriendelijker gemaakt.

In de Verkeersvisie worden deze (kern)opgaven vervolgens uitgewerkt in concrete voorgenomen maatregelen.

2.9.2 Parkeerbeleid

Het gemeentelijk parkeerbeleid is vastgelegd in de Parkeervisie fiets en auto (vastgesteld 21 maart 2019). De essentie van de parkeervisie is 'mogelijk maken waar het kan, reguleren waar het moet'.

Met de gestaag groeiende cijfers voor autobezit en -gebruik ontstaat een drietal gevolgen die om een beleidsmatige reactie vragen.
Het eerste gevolg is dat er tijden en plaatsen zijn waar meer vraag naar parkeerruimte is dan aanbod. Regulering richt zich dan op het optimaal verdelen van de beschikbare ruimte. Het invoeren van betaald parkeren is daarbij een goed instrument, met als effect dat plaatsen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden.
Het tweede gevolg is dat er groepen autobezitters zijn die beschermd moet worden tegen overlast van parkeerders van 'buitenaf'. Meestal gaat het dan om het beschermen van bewoners in het centrum en de randen van de binnenstad of bij grote publiekstrekkers. Parkeervergunningen zijn daarbij het meest effectieve instrument, in combinatie met het stellen van parkeernormen, zodat de druk van geparkeerde auto's op de openbare ruimte per saldo niet toeneemt.
Het derde gevolg is de uitstoot van auto's en de ruimte en aanblik van geparkeerde auto's voor de omgeving. Zoekverkeer levert extra uitstoot op, reden om parkerend verkeer een goede voorziening te bieden. Om het aantrekkelijker te maken om met de fiets naar de binnenstad te komen, wordt in de parkeervisie sterk ingezet op het realiseren van extra mogelijkheden om fietsen bewaakt te kunnen stallen.

Daarnaast is parkeerbeleid van belang voor doorstroming van het verkeer (om bijvoorbeeld opstoppingen van auto's die willen parkeren op doorgaande wegen te voorkomen) en is er een economisch belang.

De parkeernormen zijn vastgelegd in de Beleidsregel Parkeren, die is vastgesteld op 21 maart 2019. Deze beleidsregel is een nadere uitwerking van de Parkeervisie fiets en auto. De beleidsregel legt vast wat wordt verstaan onder het realiseren van 'voldoende parkeerruimte voor auto en fiets en voor laden en lossen'. De beleidsregel geeft inzicht in het aantal, de kwaliteit en de plek van de te realiseren parkeerplaatsen. Het bepalen van 'voldoende parkeerruimte' gebeurt bijvoorbeeld door het hanteren van parkeernormen voor fietsen en auto's. De beleidsregel dient als toetsingskader bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen en bepaalt hoe de parkeerregel in bestemmingsplannen wordt toegepast. De Beleidsregel Parkeren vervangt de notitie Actualisatie Parkeernota (2004) en de daarin opgenomen parkeernormen. Voor aanvragen om een ruimtelijke ontwikkeling waarvoor het bestemmingsplan moet worden herzien en die zijn ingediend voor vaststelling van de Beleidsregel Parkeren is de Beleidsregel Parkeren niet van toepassing maar wordt getoetst aan de notitie Actualisatie Parkeernota (2004), tenzij de Beleidsregel Parkeren in het voordeel van de verzoeker uitpakt.

In paragraaf 4.2.5 wordt onderbouwd dat het plan voldoet aan het verkeer- en parkeerbeleid.

2.10 Nota Apeldoorns Karakter!

De Cultuur- en Erfgoednota Apeldoorns Karakter! is door de gemeenteraad vastgesteld op 25 juni 2020. Kern van de nota is dat cultuur en erfgoed van essentieel belang zijn voor de identiteit en herkenbaarheid van Apeldoorn. Erfgoed wordt ingezet om de kwaliteit van de leefomgeving en de herkenbaarheid van deelgebieden in stad, dorpen en buitengebied te vergroten. Daarnaast is het een wettelijke taak van de gemeente om zorg te dragen voor het ruimtelijk erfgoed. Het is daarom belangrijk om erfgoed zo vroeg mogelijk in het planproces mee te nemen. Niet alleen om het aanwezige erfgoed te beschermen en te behouden, maar ook om dit te benutten als uitgangspunt bij ruimtelijke plannen. Daartoe dient tijdig goed archeologisch, cultuurhistorisch en/of bouwhistorisch onderzoek te worden gedaan, waarmee inzicht ontstaat in de aanwezige erfgoedwaarden. Via het onderzoek wordt kennis vergaard en vastgelegd over landschap, geomorfologie, stedenbouw, archeologie en architectuur, en op basis hiervan volgen aanbevelingen over de inzet van deze waarden in nieuwe ontwikkelingen.

Bij de nota horen een archeologische en een cultuurhistorische beleidskaart. Deze worden beschreven in de paragrafen 5.6 Archeologie respectievelijk 5.7 Cultuurhistorie In 2012 heeft de gemeenteraad de Implementatienotitie modernisering monumentenzorg vastgesteld. In deze notitie is vastgelegd dat de iconen (monumenten, beeldbepalende panden en beschermde gezichten of gebieden) worden beschermd via sectorale regels, zoals de Erfgoedwet en de gemeentelijke monumentenverordening. Andere cultuurhistorische waardevolle kwaliteiten worden -waar nodig en mogelijk- door middel van het bestemmingsplan beschermd.

2.11 Welstandsbeleid

Artikel 12a van de Woningwet verplicht iedere gemeente om een welstandsnota vast te stellen. Die welstandsnota moet, in de vorm van beleidsregels, criteria bevatten voor de welstandstoetsing. Om te voldoen aan deze verplichting heeft de gemeenteraad in juni 2017 de Welstandsnota 2017-2020 'Aantrekkelijk Apeldoorn' vastgesteld. Deze nota is verlengd tot het moment dat het omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente Apeldoorn vigerend is. De welstandsnota is het kader waaraan de onafhankelijke Commissie Omgevingskwaliteit toetst of aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Doel van de welstandsnota is het zorgen voor een goede balans tussen het borgen van de basiskwaliteit van de ruimtelijke leefomgeving en het bieden van ruimte aan initiatiefnemers. Bij de welstandsnota hoort een website die het welstandsbeleid voor iedereen toegankelijk maakt.

De gemeente Apeldoorn wil dat overal in de gemeente er een goede omgevingskwaliteit is. Zo moet het veilig en leefbaar zijn. Sommige gebieden vindt de gemeente extra belangrijk. In deze prominente gebieden streeft de gemeente naar een nog hogere omgevingskwaliteit. Er zijn daarbij drie soorten gebieden te onderscheiden:

 • 1. Apeldoornse identiteitsdragers: dit zijn gebieden die typisch zijn voor de gemeente Apeldoorn en die we moeten beschermen. Het zijn vaak al gebieden met een hoge kwaliteit en dat willen we graag zo houden. Denk hierbij aan de cultuurhistorische beschermde gebieden, de beken en sprengen en natuurgebieden en parken.
 • 2. Zichtbare locaties: dit zijn gebieden waar veel inwoners en bezoekers komen en die goed zichtbaar zijn. De kwaliteit kan op veel plekken beter. Denk hieraan aan de locaties zichtbaar langs de snelweg en langs de ring. Ook drukke voorzieningen, zoals het centrum en het theater, horen hierbij.
 • 3. Dynamische gebieden: dit zijn de gebieden waar veel ontwikkelingen worden verwacht. Kwaliteit toevoegen kan het makkelijkste op het moment dat gebieden zich ontwikkelen. Denk hierbij aan het centrum en de kanaalzone.

De exacte locaties van de prioritaire gebieden staan op de website van de gemeente Apeldoorn, bij het onderwerp welstand.

De gemeente Apeldoorn werkt voor welstandstoetsing vanuit een piramide:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0007.png"

 • Vergunningvrije bouwwerken: geen welstandstoetsing

Onder deze categorie valt het grootste deel van de bouwwerken.

 • Veelvoorkomende bouwwerken:  eenduidige criteria die voor de hele gemeente gelijk zijn.
  Het grootste deel van de vergunningplichtige bouwwerken, zoals erkers en dakkapellen, valt onder deze categorie. In deze categorie is ook het reclamebeleid ondergebracht.
 • Specifieke bouwwerken: welstandstoetsing op basis van gebiedsgerichte doelstellingen
  Onder deze categorie vallen de grotere bouwplannen. De gebiedsgerichte doelstellingen zijn per dorp, wijk, gebied of gebiedstype geformuleerd. Het werken met doelstellingen die de kernkwaliteiten van het gebied beschrijven in plaats van te werken met stringente criteria waaraan het bouwwerk moet voldoen, maakt verschillende ontwerp-oplossingen mogelijk en biedt daarmee ruimte voor de initiatiefnemer.

Voor het plangebied is gebiedsgericht welstandsbeleid opgesteld, dat is opgenomen in het  Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Hessen-Allee - De Doorvaart, zie bijlage 2 van de Bijlagen bij de toelichting. Dit vervangt voor het plangebied de kadernota 'Over welstand geschreven'. Het nieuwe welstandsbeleid is zowel gericht op de ontwikkelingen die in het gebied gaan plaatsvinden als op de beheersituatie na realisatie van die ontwikkelingen en heeft als uitgangspunt het faciliteren, stimuleren en prikkelen van kwaliteit door het scheppen van goede voorwaarden.

2.12 Beperking realisatieduur woningbouw private partijen

In juni 2014 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie 'Beperking realisatieduur woningbouw private partijen' vastgesteld. In het gemeentelijke woningbouwprogramma is nog maar beperkt ruimte voor nieuwe woningbouwinitiatieven, terwijl een deel van de beschikbare ruimte in het woningbouwprogramma is ingevuld met plannen waarvoor al meer dan een paar jaar een vastgesteld bestemmingsplan aanwezig is maar die niet tot uitvoering komen. Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen en om alleen nog ruimte te bieden aan initiatieven die ook echt worden uitgevoerd, geldt op grond van de beleidsnotitie 'Beperking realisatieduur woningbouw private partijen' nu een realisatietermijn voor nieuwe woningbouwinitiatieven die in principe drie jaar bedraagt. Die termijn gaat lopen vanaf het moment dat het bestemmingsplan dan wel omgevingsvergunning onherroepelijk is.

Ter uitvoering van de beleidsnotitie wordt in de omgevingsvergunning opgenomen, dat wanneer niet tijdig met de bouwwerkzaamheden is gestart, het college van B&W de verleende omgevingsvergunning kan intrekken.wanneer de woningen niet binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning zijn gerealiseerd kan het college gebruik maken van deze bevoegdheid. De programmatische ruimte die daardoor vrij komt, kan vervolgens worden aangewend voor een andere woningbouwontwikkeling. Voordat een bestemmingsplan dan wel omgevingsvergunning voor een woningbouwontwikkeling in procedure wordt gebracht, wordt deze termijn ook privaatrechtelijk overeengekomen tussen initiatiefnemer en gemeente.

3 BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED

3.1 Ruimtelijke structuur

De geplande uitbreiding met woningbouw ligt aan de zuidzijde van het dorp Klarenbeek (N789). Richting Wilp sluit de N789 op 3 km van het dorp aan op de N345. Via de N345 zijn Zutphen, Apeldoorn en de rijksweg A1 goed te bereiken. Langs de N789 loopt een vrijliggend fietspad. Het station Klarenbeek bevindt zich op ruim 1 km ten noordoosten van het dorp. Het station bevindt zich op de lijn Apeldoorn-Zutphen. De treinen rijden elk half uur. Lokale en plattelandswegen kenmerken de verbindingen ten noorden en zuiden van het dorp. De Broekstraat loopt binnendoor naar De Kar en de Kopermolenweg richting Klein Amsterdam. De overige wegen hebben voornamelijk een ontsluitingsfunctie voor het buitengebied.

De groei van het lintdorp Klarenbeek is grotendeels planmatig geweest in de vorm van kleine wijkjes. De nieuwe wijkjes verschenen 'achter' de losse lintbebouwing van de Klarenbeekseweg. Elk wijkje heeft een eigen thematiek van woningtypen, straatprofielen en materiaal- en kleurstellingen. In de wijkjes zijn soms dorpse kenmerken zichtbaar, maar het geheel is eerder stads dan dorps qua opzet. De lintbebouwing is nog grotendeels in tact en in de loop der jaren hier en daar aangevuld met nieuwbouw. Typisch voor het lint is dan ook de grote variatie aan woningvormen, architectuur en kleur, afgewisseld met open ruimten die vaak een doorzicht bieden naar het omliggende landschap. Dit steekt af tegen de herhaling van woningtypen in de wijkjes.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0008.png"

figuur 6 ruimtelijke structuur Klarenbeek (bron: bestemmingsplan Klarenbeek)

De ruimtelijke opbouw van Klarenbeek is op figuur 3.1 weergegeven. De in elkaars verlengde liggende Hoofdweg en Klarenbeekseweg vormen het bebouwingslint (doorgaande en lokale weg in figuur 3.1). Min of meer haaks hierop staan meerdere wegen en lanen richting het buitengebied. De voorliggende planontwikkeling is gelegen aan de zuidzijde van de Klarenbeekseweg. Het plangebied is gelegen achter de bestaande lintbebouwing van de Til en tegenover de lintbebouwing aan de De Doorvaart. Het plangebied bestaat momenteel uit agrarisch grasland.

3.2 Cultuurhistorie

De belangrijkste cultuurhistorische waarden in het dorp Klarenbeek worden gevormd door de historische wegenstructuur langs de Hoofdweg/ Klarenbeekseweg, korenmolen De Hoop en de in de aan het dorp grenzende landgoed Klarenbeek met daarin de houtfabriek van Krepel, de voormalige molenplaats en het landhuis. Karakteristiek is ook de haaks op de Hoofdweg/Klarenbeekseweg staande wegenstructuur die het buitengebied verbindt met de kern. Geen van deze elementen is in het plangebied gelegen.

3.3 Landschap

Bij Klarenbeek is een duidelijke landschapsgrens te onderscheiden. Ten zuiden en oosten van het dorp ligt een landgoederenzone als onderdeel van een groot bosgebied en een beekdal. Ten westen en noorden van het dorp is sprake van een agrarisch ontginningslandschap. Het uitgestrekte bosgebied van het Appensche Bos is nog een relict van de woeste bos- en heidegronden die eeuwenlang rondom Klarenbeek hebben gelegen. In het Appensche Bos zijn onder andere nog grafheuvels te vinden. Bijzonder is verder dat de Veluwsche Bandijk door het bos loopt tot aan boerderij De Havik. Dichter bij Klarenbeek is het bos omgevormd tot een meer parkachtig gebied als onderdeel van het landgoed Klarenbeek. Door het landgoed loopt de Klarenbeek. Het westelijke deel van het landgoed, dat grenst aan het dorp, is bijzonder door het complex van molenvijver, watergangen en houtwallen. Centraal in het landgoed ligt het Huis Klarenbeek (1848) met ten noorden daarvan de houtfabriek (deels uit 1895) en het historische bebouwingsensemble van kerk (1930), pastorie, school, hallehuisboerderij (1848) en voormalige hulp-postkantoor (1907). Het agrarische ontginningslandschap kenmerkt zich door verspreide bebouwing langs oudere en nieuwere ontginningswegen. In het laatste geval gaat het om lange rechte wegen. Het landschap wordt meer open verder van het dorp af. Vanuit het dorp wordt het zicht bepaald door open velden, hoge bomenlanen langs de wegen en incidenteel dichtere bosschages in het veld of rondom een erf. Aan de Dalk staat nog een achttiende eeuwse hardstenen grenspaal, die de grens van oude veldweg heerlijkheid 't Loo aangeeft.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0009.png"

figuur 7 Kwaliteit en aandachtspunten

Bovenstaande afbeelding laat de waardevolle groenstructuren zien direct in en om het plangebied. De bosrand van landgoed Klarenbeek vormt een waardevol landschappelijk kader. De boomgaarden (fruit en eiken) zijn waardevolle structuren aan de randen van het plangebied. De voormalige weg biedt potentie om het recreatieve wegennet uit te breiden.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de aardkundige waarden en het waardevolle bodemlandschap rond Klarenbeek (zoals aangegeven in de Kernkwaliteiten GNN en GO (Omgevingsverordening Gelderland).

3.4 De aanwezige functies

Het plangebied bestaat uit agrarische onbebouwde gronden. De woningbouwlocatie wordt gerealiseerd direct achter de lintbebouwing aan de Hoofdweg/Klarenbeekseweg en de woonwijk De Dalk.

4 PLANOPZET

4.1 Inleiding

Zoals in de aanleiding van het bestemmingsplan beschreven staat, maakt dit bestemmingsplan woningbouw mogelijk aan de zuidzijde van Klarenbeek op het grondgebied van de gemeente Apeldoorn. Paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk gaat in op de stedenbouwkundige opzet van het plan. Daarbij komen aspecten aan bod als de stedenbouwkundige uitgangspunten, het woonprogramma, verkeer en parkeren, en de gewenste beeldkwaliteit.

4.2 Stedenbouwkundige analyse Hessen-Allee De Doorvaart

4.2.1 Stedenbouwkundig ontwerp

Voor het plangebied is een stedenbouwkundig analyse gemaakt zie bijlage 1 van de Bijlagen. Deze analyse is het resultaat van diverse werkateliers in samenwerking met de gemeente Apeldoorn, en vormt de basis voor het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan. Het stedenbouwkundig plan is opgebouwd aan de hand van de planthema's: kwaliteiten en aandachtspunten, hoog en laag en deelgebieden met verschillende woonthema's. Ook is een beeldkwaliteitsplan opgesteld; zie bijlage 2 van de Bijlagen bij de toelichting.

Het totale programma betreft 62 woningen, die gefaseerd worden gerealiseerd.

Onderstaande afbeelding laat het indicatief stedenbouwkundig ontwerp zien.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0010.png"

figuur 8 Stedenbouwkundig ontwerp

4.2.2 Uitgangspunten

Als uitgangspunt voor de inrichting is het plangebied verdeeld in twee delen:

 • Deelgebied hoog: In dit gebied vindt de dorpsuitbreiding plaats met stedenbouwkundige ontwikkeling;
 • Deelgebied laag: In dit gebied vindt natuurontwikkeling plaats bestaande uit een postzegelbosje met daarin natuurlijk spelen en een open gebied met natte natuur

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0011.png" figuur 9 uitwerking concept nieuwe inrichting

In het concept voor de nieuwe inrichting is rekening gehouden met de volgende ontwerp-principes:

 • Aansluiting zoeken bij de bestaande stedenbouwkundige structuren
 • Behoud van de boomgaard (gedeeltelijk aangepast)
 • Respecteren van de bestaande landschappelijke lijnen
 • Versterken van de waardevolle groenstructuren
 • Terugbrengen (gedeeltelijk) van cultuurhistorische elementen
 • Afstand houden tot de bestaande woningen
 • Gefaseerde ontwikkeling mogelijk maken
 • Mogelijkheid tot natuurontwikkeling
 • Regenwateropvang in het lage deel
4.2.3 Deelgebied/ woonthema's

Het plangebied is verdeeld in een aantal deelgebieden met verschillende woonthema's. Deze woonthema's zoeken aansluiting bij de stedenbouwkundige en landschappelijke context van het gebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0012.png"

figuur 10 Deelgebieden/woonthema's

De verschillende thema's zijn:

 • A. Boerenerf, in de overgang van dorpslint naar het landelijk gebied
 • B. Hechting dorpsrand, met groene bufferzone. Met mogelijkheid voor vergroting tuinen van de woningen aan de Til
 • C. Wonen in de boomgaard
 • D. Wonen aan de centrale as: behoud van cultuurhistorische en aardkundig waardevolle structuurlijn, wellicht onderdeel van een toekomstige wandelroute aansluitend op het klompenpad
 • E. Wonen aan het open landschap: Oriëntatie naar het open landschap (en refererend aan de twee nieuwe woningen in de rand van landgoed Klarenbeek)
4.2.4 Woningbouwprogramma

Het woningbouwprogramma voor dit plan is gevarieerd. Een aanzienlijk deel van de woningen is betaalbaar (sociale huur, goedkope koop en middeldure koop). Dit is conform de omgevingsvisie 'Woest aantrekkelijk Apeldoorn'.

Door toevoeging van deze woningen is er meer te kiezen qua woningtypen en prijsklassen in het dorp Klarenbeek, waardoor een wooncarrière binnen eigen dorp beter bereikbaar wordt.

Categorie:   Aantal:   % (afgerond):   Kleur op tekening:  
Sociale huur   8   13%   Groen  
Goedkope koop   8   13%   Groen  
Middeldure koop categorie 1   9   15%   Blauw  
Middeldure koop categorie 2   17   27%   Rood  
Totaal   42   68%    
       
Duur 2^1-kap   8   13%   Oranje  
Duur vrijstaand   12   20%   Geel  
Totaal   20   32%    
       
Totaal aantal woningen   62   100%    

Tabel 1: Programma met bijbehorende tekening.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0013.png"

figuur 11 woningbouwprogramma

Dit woningbouwprogramma is geborgd in een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer.

4.2.5 Verkeerontsluiting, parkeren en waterhuishouding

De nieuwe woonwijk wordt voor gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer ontsloten via twee nieuwe inritten. Eén aan de Hessen-Allee en één aan De Doorvaart. Parkeren voor de rijwoningen vindt voornamelijk plaats in parkeerkoffers of op eigen terrein bij de hoekwoningen. De twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen beschikken allemaal over een inrit met eigen parkeerplaats. Daarnaast is voorzien in langs-parkeerplaatsen in grindstroken of op grasbetontegels.

Klarenbeek is gelegen in de zone Dorpen en heeft de CROW stedelijkheidsgraad weinig Stedelijk. Het parkeren is al volgt opgelost.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0014.png"  

figuur 12 parkeerbalans

Het plan voldoet aan de beleidsregel parkeren van de gemeente Apeldoorn.

4.2.6 Natuurontwikkeling

Voor het natuurperceel wordt ingezet op een schraalland/plas-drasgebied. Het is hiermee een aanvulling van het natuurontwikkelingsproject Lampenbroek van het Waterschap Vallei en Veluwe dat ten zuiden van het plangebied gerealiseerd wordt. Ter plaatste wordt een schraal grasland en plas-drasgebied gerealiseerd. De natuurontwikkeling is uitgewerkt in bijlage 3 van de Bijlagen bij de toelichting.

De natuurontwikkeling bestaat uit de volgende aspecten:

 • Grazige vegetaties op gradiënten van hogere en drogere gronden, lage natte gronden en kleine stilstaande watertjes
 • In het gebied aanwezige gronden: podzol en moerige gronden
 • Grote variatie en biodiversiteit in bloem- en kruidenrijke graslanden
 • Vasthouden van water in het gebied
 • De lokale abiotische omstandigheden zijn bepalend voor de samenstelling van de grasvegetaties

Schraal kruidenrijk grasland

 • Door maaibeheer verschraald kruidenrijk grasland

Plas dras

 • Schraal kruidenrijk grasland met in gradiënten afgegraven bovenlaag (onregelmatig hoogteverschil van circa 80 cm) en hogere randen

Algemene regels voor aanleg en beheer

 • Type plas dras gebieden kunnen gebruikt worden voor hemelwaterberging vanuit de nieuwe woningen en voor waterberging vanuit de sloot (tijdens de wintermaanden)
 • Verschralen door afgraven bovenlaag en / of maaibeheer
 • Maaien van het grasland: 1 - 2 keer per jaar (begin juni en september) van het bovengrondse deel van de vegetatie
 • Het maaisel wordt afgevoerd

De natuurontwikkeling wordt aangelegd door D&D de Doorvaart B.V. in het kader van de woningbouwontwikkeling. De natuurontwikkeling is opgenomen als voorwaardelijke verplichting in dit bestemmingsplan in artikel 9.4 Voorwaardelijke verplichting soortenbescherming. Na aanleg wordt het natuurgebied overgedragen aan de gemeente Apeldoorn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0015.png"

figuur 13 sfeerbeelden voor natuurontwikkeling

4.2.7 Beeldkwaliteit

Voor dit plan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, zie bijlage 2 van de Bijlagen bij de. Hierin zijn referentiebeelden opgenomen voor de verdere uitwerking van het woningbouwplan en de openbare ruimte, groen en natuurontwikkeling in het plan.

Dit bestemmingsplan wordt samen met dit beeldkwaliteitsplan in procedure gebracht zodat straks de welstandstoets aan de hand van dit beeldkwaliteitsplan moet plaatsvinden.

5 UITVOERBAARHEID

5.1 Duurzame verstedelijking

Op grond van artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening kan een bestemmingsplan alleen een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken:

 • 1. als die stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;
 • 2. als in die actuele regionale behoefte wordt voorzien binnen het bestaande stedelijk gebied van de regio door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins;

en, in het geval de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaande stedelijk gebied van de regio kan plaatsvinden:

 • 3. als in die behoefte wordt voorzien op een locatie die met gebruik van verschillende manieren van vervoer passend ontsloten is of als zodanig wordt ontwikkeld.

De begrippen 'stedelijke ontwikkeling' en 'bestaand stedelijk gebied' zijn als volgt gedefinieerd (artikel 1.1.1 Bro):

 • stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.
 • bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.

In de praktijk wordt dit de ladder voor duurzame verstedelijking genoemd. De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut wordt.

De bouwlocatie is gelegen buiten het bestaand bebouwd gebied. Hierom is een motivatie van belang waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied van het ruimtelijk verzorgingsgebied aan de behoefte aan de te realiseren woningen (in het plan) kan worden voorzien.

 

Onderzoeksresultaten

In de rapportage van 20 april 2022, op gesteld door RIGO, en bijgevoegd als bijlage 4 van de Bijlagen bij de toelichting is de toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking uiteengezet. De conclusie van die toetsing is dat het plan “woningbouwlocatie Doorvaart te Klarenbeek” een nieuwe stedelijke ontwikkeling is die met betrekking tot het aantal woningen voorziet in een actuele' behoefte’ zoals bedoeld in Bro artikel 3.1.6 lid 2.a. Verder wordt geconcludeerd dat niet in de behoefte aan de te realiseren woningen (in het plan) kan worden voorzien binnen het bestaand stedelijk gebied van het ruimtelijk verzorgingsgebied. Er is namelijk nog een aanzienlijk tekort aan plancapaciteit in de regio. Ook als we kijken naar de binnenstedelijke mogelijkheden om aan deze woningbehoefte te voldoen. Hiermee is het zeer aannemelijk dat de aangetoonde behoefte aan 62 woningen binnen het plan “woningbouwlocatie Doorvaart te Klarenbeek” niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien. Er is immers ook dan nog behoefte aan buitenstedelijke locaties.

Keuze locatie ten zuiden van Klarenbeek

Ten tijde van de onderhavige planontwikkeling gold de dorpsvisie van Klarenbeek, die een looptijd kende tot 2020. In deze dorpsvisie waren locaties in het noorden van Klarenbeek aangewezen als woningbouwlocaties. Inmiddels zijn/worden de 3 fases van woningbouw in Klarenbeek Noord (de Grote Wetering) gerealiseerd. In de genoemde dorpsvisie was de locatie Hessen-Allee - De Doorvaart aangemerkt als zoekzone voor woningbouw. In nadere gesprekken bleken de betrokken gemeenten Apeldoorn en Voorst, de Dorpsraad en Woonstichting Veluwonen positief te staan tegenover woningbouw op de locatie Hessen-Allee - De Doorvaart, als het betreffende woningbouwplan ruimtelijk en programmatisch meerwaarde zou hebben voor het dorp. Dit plan heeft ruimtelijk en programmatisch meerwaarde voor het dorp, met name door de differentiatie in programma, met veel sociaal en middensegment, en door elementen zoals de te creëren natuur, klompenpaden en speelterrein, die de leefbaarheid van het dorp ten goede zullen komen.

5.2 Nationaal landschap

Het plangebied is gelegen in het Nationaal Landschap de Veluwe buiten Gelders natuurnetwerk, Groene ontwikkelingszone en Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de omgevingsverordening Gelderland zijn regels opgenomen met betrekking tot het Nationaal landschap.

Artikel 2.56 (ontwikkeling in Nationaal landschap)

 • 1. Een bestemmingsplan voor gronden binnen een Nationaal landschap maar buiten de Groene ontwikkelingszone, het Gelders natuurnetwerk en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maakt ten opzichte van het op 17 oktober 2014 geldende bestemmingsplan alleen bestemmingen mogelijk die de kernkwaliteiten van een Nationaal Landschap, bedoeld in bijlage Kernkwaliteiten Nationale Landschappen, niet aantasten.
 • 2. In afwijking van het eerste lid zijn activiteiten die deze kernkwaliteiten aantasten alleen mogelijk als:
  • a. er geen reële alternatieven zijn;
  • b. er sprake is van redenen van groot openbaar belang;
  • c. compenserende maatregelen plaatsvinden ter waarborging van de kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen zoals vastgelegd in bijlage Kernkwaliteiten Nationale Landschappen.

Kenmerken nationaal landschap

De planlocatie ligt in Nationaal Landschap Veluwe, deelgebied Twello. Voor dit gebied gelden de volgende Kernkwaliteiten:

k. Twello Stad of platteland?

Kenmerken

 • Grofmaziger dan de Oost-Veluwse gradiënt (deelgebieden 47, 48)
 • Amorfe structuur met elementen van rivierenlandschap, dekzandruggen, ruilverkaveling en
  landgoederen
 • Waardevolle open essen
 • Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap en over de rivier met uiterwaarden

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0016.png"

Figuur 14 Ligging GNN GO en Nationaal landschap

Het landschap in de omgeving van het plangebied is door de aanwezigheid van beekdalen met natte natuur en het landgoederenlandschap ecologisch zeer waardevol. Langs de Beekberger Beek zijn uitgebreide gebieden beschermd binnen de zones van het Gelders Natuur Netwerk en Groene ontwikkelingszone.

Het plangebied raakt de kernkwaliteiten van Nationaal landschap niet. Met de natuurontwikkeling wordt aangesloten bij de genoemde kernkwaliteiten voor natuur en landschap en de ontwikkelingsdoelen voor GNN en GO gelegen aan de zuidzijde van het plangebied.

Streekgids IJsselvallei: Zuidellijke Flank

In de nieuwe streekgids voor het deelgebied IJsselvallei: Zuidelijke Flank staat voor dit gebied het ontwikkeldoel "creëer passende dorpsranden": creëer een passende landschappelijke groene overgang tussen bestaande en nieuwe uitbreidingen en het buitengebied:

 • Sluit aan bij de karakteristieken van de omliggende landschappen en houd rekening met gebiedseigen bebouwing: verschillende sferen aansluitend op de verschillende landschappen rond het dorp;
 • Zorg voor recreatieve verbindingen (uitloopmogelijkheden) tussen wijken en het landschap, door de aanleg van paden i.c.m. nieuwe beplantingsstructuren en/of waterlopen

Hiermee is rekening gehouden, bij met name de groeninrichting van het openbaar gebied. Verder past de natuurontwikkeling aan de oostzijde bij de aanduiding 'hooiontginningen' uit de streekgids.

Apeldoornse kleindorpenkookboek

Het Apeldoornse kleindorpenkookboek bevat voor Klarenbeek een aantal aanwijzingen:

 • Probeer wijkjes minder stads te ontwerpen door ingrediënten uit de basisrecepten van dit kookboek toe te passen
 • Haal het landschap naar binnen waardoor het dorpse karakter van Klarenbeek niet alleen tot de dorpsrand beperkt blijft
 • Zorg dat het zicht op het omliggende landschap behouden blijft
 • Versterk het dorpse karakter van de dorpsranden door zachte overgangen naar het landschap te maken.

Met deze aanwijzingen is rekening gehouden door onder meer het creëren van landschap binnenin door houtwallen en een boomgaard, door toepassing van een herkenbare dorpse differentiatie, door variantie in woningtypes per straat en door de zachte overgangen naar het landschap aan de rand van het plangebied.

5.3 Milieuaspecten

5.3.1 Inleiding

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (verder: Bro) moet de gemeente in de toelichting op het bestemmingsplan een beschrijving opnemen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het betreft de thema's bodem, milieuzonering, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Ook is een paragraaf gewijd aan het al dan niet noodzakelijk zijn van een milieueffectrapportage of milieueffectbeoordeling.

5.3.2 Bodem

Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. Dit kan worden aangetoond met een actueel bodemonderzoek. De geschiktheid is ook voldoende aangetoond als uit het vooronderzoek op basisniveau conform NEN 5725 blijkt dat de bodem niet verdacht is op bodemverontreiniging en er geen risico’s voor het toekomstige gebruik te verwachten zijn. Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is, moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. Indien er sprake is van bouwactiviteiten, is ook in het kader van de omgevingsvergunning mogelijk ook een actueel onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig.

Hiernaast geldt dat de gemeente bevoegd gezag is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit wordt hergebruik van licht verontreinigde grond mogelijk gemaakt. De gemeente Apeldoorn heeft hiervoor beleid opgesteld dat is vastgelegd in bodemkwaliteitskaarten en een bodembeheerplan.

Onderzoeksresultaten

Omdat dit bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt moet de kwaliteit van de bodem inzichtelijk zijn. Ter plaatse van deze nieuwe ontwikkelingen is bodemonderzoek uitgevoerd.

De bodem is op basis van de uitgevoerde onderzoeken voor het doel van aanpassing van het bestemmingsplan geschikt voor de toekomstige functie. In het kader van de beoordeling van de Omgevingsvergunning voor het oprichten van woningen is afhankelijk van de planinvulling nog enig aanvullend onderzoek wenselijk.

In de rapportage Verkennend bodemonderzoek Hessen-Allee/ De Doorvaart te Klarenbeek Zuid d.d. 14 september 2021, opgesteld door Econsultancy, zijn de resultaten van het bodemonderzoek weergegeven. Het volledig onderzoek is terug te vinden in bijlage 5 van de Bijlagen bij de toelichting. Uit het onderzoek blijkt het volgende:

 

Grond

Asbest

De locatie is onverdacht van verontreinigingen in de bodem met uitzondering van 2 minimale deellocaties: het aanwezige hondenhok en schuurtje bevatten golfplaten waarvan wordt uitgegaan dat deze asbesthoudend zijn. Vanwege het ontbreken van een dakgoot kan in de druppelzones van deze kleine opstallen asbestverontreiniging zijn ontstaan. Omdat beide opstallen onder bomen zijn geplaatst zal er mindering afwatering hebben plaats gevonden dan normaliter en is de kans op asbestverontreiniging in de bodem uiterst gering en beperkt tot een strook van 0,5 meter rondom de opstallen. Om deze reden en om technische reden vanwege de aanwezige onderbegroeiing is ter plaatse van de druppelzones van deze opstallen geen asbestonderzoek uitgevoerd. Hiermee kan worden ingestemd voor de beoordeling op
haalbaarheid van de aangevraagde bestemmingswijzigingen.

De sloop van het hondenhok en schuurtje moet op zorgvuldige wijze en conform de regelgeving van asbestverwijdering plaats vinden. Afhankelijk van de exacte invulling van het plangebied kan ten behoeve van de beoordeling van de Omgevingsvergunning voor het oprichten van woningen nog aanvullend onderzoek op arseen in de ondergrond en asbest in de bodem voor de genoemde deellocaties worden verlangd.

Arseen

Tijdens het veldwerk is geconstateerd dat de ondergrond plaatselijk zwak oerhoudend is en plaatselijk sterk roesthoudend is. Dit is een mogelijke indicatie voor de aanwezigheid van natuurlijk arseen. Er is onderzocht op arseen waaruit is gebleken dat er geen arseen in de grond aanwezig is.

PFAS

Er is geen PFAS onderzoek uitgevoerd. Bij afvoer van grond dient rekening te worden gehouden met de regels van het Besluit Bodemkwaliteit inzake PFAS en de Nota bodembeheer van de gemeente Apeldoorn.

In de grond zijn geen verhoogde gehalten voor de onderzochte parameters vastgesteld.

Grondwater

In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten voor enkele metalen vastgesteld met uitzondering van 4 peilbuizen waarin een matig verhoogd gehalte voor barium is vastgesteld. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat deze gehalten anders zijn dan van nature afkomstig.

Nader onderzoek naar het gehalte barium is niet noodzakelijk.

De bodem is op basis van de uitgevoerde onderzoeken voor het doel van aanpassing van het bestemmingsplan geschikt voor de toekomstige functie. In het kader van de beoordeling van de Omgevingsvergunning voor het oprichten van woningen is afhankelijk van de planinvulling nog enig aanvullend onderzoek wenselijk.

5.3.3 Milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast.

Milieuzonering heeft twee doelen:

 • het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies;
 • het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden gebruikt de gemeente Apeldoorn de daarvoor algemeen aanvaarde VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden normaliter bepaald tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de dichtst daarbij gelegen situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is.

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het omgevingstype rustige woonwijk. Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van de functiescheiding: afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies voor; langs de randen is weinig verstoring door verkeer. Vergelijkbaar met de rustige woonwijk zijn rustig buitengebied, stiltegebied en natuurgebied. Daarvoor gelden dan ook dezelfde richtafstanden.

Een ander omgevingstype is het gemengd gebied. Een gemengd gebied is een gebied met een variatie aan functies; direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren tot het omgevingstype gemengd gebied. Het gemengd gebied kent door de aanwezige variatie aan functies en situering al een hogere milieubelasting. Dit kan aanleiding zijn om gemotiveerd voor één of meer milieuaspecten een kleinere afstand aan te houden dan wordt geadviseerd voor een rustige woonwijk. Een geadviseerde afstand van 30 meter kan dan bijvoorbeeld worden gecorrigeerd tot 10 meter en een geadviseerde afstand van 100 meter tot 50 meter. Uitzondering op het verlagen van de richtafstanden vormt het aspect gevaar: de richtafstand voor dat milieuaspect wordt niet verlaagd.

De tabel geeft de relatie tussen milieucategorie, richtafstanden en omgevingstype weer.

milieucategorie   richtafstand tot omgevingstype rustige woonwijk   richtafstand tot omgevingstype gemengd gebied  
1   10 m   0 m  
2   30 m   10 m  
3.1   50 m   30 m  
3.2   100 m   50 m  
4.1   200 m   100 m  
4.2   300 m   200 m  
5.1   500 m   300 m  
5.2   700 m   500 m  
5.3   1.000 m   700 m  
6   1.500 m   1.000 m  

Het systeem van richtafstanden gaat uit van het principe van scheiding van functies: de richtafstandenlijst geeft richtafstanden tussen bedrijfslocatie en omgevingstype rustige woonwijk respectievelijk gemengd gebied. Binnen (hiervoor aangewezen) gebieden met functiemenging zijn milieubelastende en milieugevoelige functies op korte afstand van elkaar gesitueerd. Bij gebieden met functiemenging kan gedacht worden aan stads- en wijkcentra, horeca-concentratiegebieden en woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid. Het kan gaan om bestaande gebieden met functiemenging en om gebieden waar bewust functiemenging wordt nagestreefd, bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen. Voor gebieden met functiemenging wordt een aparte afweging gemaakt ten aanzien van de aan te houden afstand en de te nemen maatregelen in relatie tot het gewenste woon- en leefklimaat. Voor de toelaatbaarheid van activiteiten binnen gebieden met functiemenging gelden randvoorwaarden. Het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid en de activiteiten vinden hoofdzakelijk inpandig en overdag plaats.

Naast de geadviseerde milieuzonering voor bedrijven op basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', kunnen er ook nog afstandscriteria uit specifieke milieuwet- en regelgeving gelden. Denk hierbij aan de Wet milieubeheer, de agrarische geurwetgeving en de veiligheidsregelgeving. Deze regelgeving geldt uiteindelijk als toetsingskader voor de toegestane milieueffecten. Ook deze afstandscriteria worden meegenomen bij de beoordeling van nieuwe ontwikkelingen.

Onderzocht worden zowel de feitelijke invloed van de ter plaatse gevestigde en te vestigen milieubelastende functies als de invloed die kan uitgaan van milieubelastende functies die op grond van de geldende bestemming gevestigd kunnen worden.

5.3.3.1 Inventarisatie en conclusie

In de omgeving zijn geen bedrijven aanwezig die invloed kunnen hebben op het te ontwikkelen gebied.

5.3.4 Geluidhinder

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. Het plangebied is gelegen binnen de invloedssfeer van wegverkeer. Hieronder wordt daar verder op ingegaan.

Wegverkeerslawaai: geluidgevoelige bestemmingen nabij bestaande wegen

Artikel 76 Wgh verplicht ertoe om bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden binnen een geluidzone ter zake van de geluidsbelasting van de gevel van geprojecteerde geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) de grenswaarden uit de Wgh in acht te nemen. Bij het voorbereiden van de vaststelling van zo'n bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek worden gedaan naar die geluidsbelasting.

Op grond van artikel 74 Wgh heeft iedere weg van rechtswege een geluidzone, met uitzondering van:

 • wegen die liggen binnen een tot woonerf bestemd gebied;
 • wegen waarop een wettelijke snelheid geldt van ten hoogste 30 kilometer per uur.

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de ligging van de weg in binnen- of buitenstedelijk gebied.

Wanneer woningen worden geprojecteerd binnen een geluidzone moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels van die woningen. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting moet worden gekeken of er maatregelen getroffen kunnen worden om de geluidsbelasting te reduceren. Indien maatregelen onvoldoende effect geven en/of onmogelijk zijn en de geluidsbelasting niet hoger is dan de maximale grenswaarde van 63 dB (Lden, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. De voorwaarde die de gemeente Apeldoorn daaraan stelt is dat daarvoor een grond aanwezig is. Die gronden zijn vastgelegd in de gemeentelijke beleidsregel Hogere waarden Wet geluidhinder gemeente Apeldoorn.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten in een akoestisch onderzoek ook de wegen zonder geluidzone worden beschouwd. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de kaders van de Wgh.

Onderzoeksresultaten

Ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging van het perceel aan de Hessen Allee en De Doorvaart te Klarenbeek-Zuid heeft Econsultancy een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd, dat is opgenomen in bijlage 6 van de Bijlagen bij de toelichting.

De geluidgevoelige bestemmingen van dit plan zijn gelegen in de geluidszone van de Hessen-Allee, die deels is gezoneerd, en de Klarenbeekseweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn ook de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Hessen Allee (30 km/uur), De Altfrost, De Doorvaart, De Rakhorst, De Til, De Zweep en de binnenplanse weg) in het onderzoek betrokken.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen ten hoogste 51 dB bedraagt. Alleen als gevolg van het gezoneerd deel van de Hessen-Allee treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde van 53 dB wordt niet overschreden.

Maatregelen in het bron -en overdrachtsgebied stuiten op overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard. Daarnaast zijn ze niet doelmatig en leiden ze niet tot een dusdanige reductie dat wel aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.

Daarom zijn voor de woningen (v-01 en v-02) hogere waarden nodig.

Beleidsregel hogere waarden Wgh, gemeente Apeldoorn

Door de gemeente Apeldoorn is de 'Beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder' vastgesteld. De beleidsregel is van toepassing bij vaststelling van hogere waarden. In de beleidsregel is een aantal randvoorwaarden opgenomen wanneer een hogere waarde kan worden vastgesteld.

In casu gaat het om vaststelling van hogere waarden vanwege wegverkeerslawaai op de gevel van nog geprojecteerde woningen. Deze woningen liggen buiten de bebouwde kom en zullen ter plaatse worden gesitueerd voor het opvullen van een open plaats tussen aanwezige bebouwing. Daarmee wordt voldaan aan minimaal één van de ontheffingscriteria uit de beleidsregel en in het verlengde daarvan aan de voorwaarde voor het mogen vaststellen van een hogere grenswaarde.

Vaststelling van een hogere waarde is een bevoegdheid van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). Het ontwerpbesluit hogere waarde wordt tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Het besluit hogere waarde moet voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan zijn genomen. Besluitvorming over het bestemmingsplan vindt plaats met inachtneming van de vastgestelde hogere waarde.


Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het plan niet leidt tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de nieuwe en bestaande geluidgevoelige bestemmingen.

5.3.5 Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer (verder: Wm) zijn eisen opgenomen waaraan de luchtkwaliteit in de buitenlucht moet voldoen. Hierbij is onderscheid gemaakt in grenswaarden waaraan nu moet worden voldaan en grenswaarden waaraan in de toekomst moet worden voldaan. De meest kritische stoffen zijn stikstofdioxide en fijn stof. Aan de andere stoffen die in de Wet worden genoemd wordt in Nederland, behoudens bijzondere situaties, overal voldaan.

Op grond van artikel 5.16 Wm kan de gemeenteraad een bestemmingsplan met mogelijke gevolgen voor de luchtkwaliteit alleen vaststellen wanneer aannemelijk is gemaakt dat:

 • a. het bestemmingsplan niet leidt tot het overschrijden van de in de wet genoemde grenswaarden, of
 • b. de luchtkwaliteit als gevolg van het bestemmingsplan per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of, bij een beperkte toename, door een met de ontwikkeling samenhangende maatregel of effect, per saldo verbetert, of
 • c. het bestemmingsplan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een stof waarvoor in de wet grenswaarden zijn opgenomen, of
 • d. de ontwikkeling is opgenomen of past in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Niet in betekenende mate bijdragen

In de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' zijn categorieën van gevallen aangewezen die in ieder geval niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Een bijdrage is "niet in betekenende mate" als de toename maximaal drie procent van de jaargemiddelde grenswaarde van fijn stof of stikstofdioxide bedraagt. Wanneer een ontwikkeling valt onder één van die categorieën is het niet nodig een onderzoek naar de luchtkwaliteit uit te voeren. De categorieën van gevallen zijn:

 • woningbouwlocaties met niet meer dan 1.500 nieuwe woningen en één ontsluitingsweg;
 • woningbouwlocaties met niet meer dan 3.000 woningen en twee ontsluitingswegen;
 • kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlakte van niet meer dan 100.000 m2 en één ontsluitingsweg;
 • kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlakte van niet meer dan 200.000 m2 en twee ontsluitingswegen.

Verder is een bepaalde combinatie van woningen en kantoren zonder nader onderzoek mogelijk en is er voor sommige inrichtingen geen onderzoeksplicht.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) staan enerzijds maatregelen die gemeenten, provincies en rijk nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren en anderzijds grootschalige, "in betekenende mate" projecten die tot verslechtering kunnen leiden. Per saldo kan Nederland hiermee in 2011 overal aan de grenswaarden van fijn stof voldoen en in 2015 aan de grenswaarden voor stikstofdioxide. Nederland heeft op basis van het NSL van de Europese Commissie uitstel gekregen van de inwerkingtreding van de grenswaarden.

Toepasbaarheidsbeginsel

Op locaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn, op het terrein van inrichtingen, op rijbanen van wegen en in de middenbermen van wegen hoeft de luchtkwaliteit niet te worden beoordeeld (het "toepasbaarheidsbeginsel").

Voor alle andere ontwikkelingen moet worden onderzocht wat het effect op de luchtkwaliteit is. Blijkt uit het onderzoek dat de ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging, dan vormt het onderdeel luchtkwaliteit geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. Is de bijdrage wel in betekenende mate maar wordt er geen grenswaarde overschreden, dan is er evenmin een belemmering.

Onderzoeksresultaten

Het plan voor Hessen-Allee - De Doorvaart omvat een woningbouwprogramma bestaande uit 62 woningen. Daarmee staat vast dat de ontwikkeling valt onder de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen' (luchtkwaliteitseisen). Daarom is het niet nodig luchtkwaliteitsonderzoek uit te voeren.

5.3.6 Externe veiligheid

Bij een bestemmingsplanwijziging moet volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) het plangebied opnieuw worden getoetst. Hiervoor heeft de gemeente Apeldoorn in november 2011 de Nota milieu-veiligheid Apeldoorn vastgesteld. Uitgangspunt van deze beleidsvisie is dat nieuwe risicobronnen alleen nog zijn toegestaan op de grote industrieterreinen, met uitzondering van propaantanks in het buitengebied. Nieuwe risicobedrijven die onder het Bevi vallen kunnen door middel van een afwijkingsbevoegdheid mogelijk worden gemaakt op de grote industrieterreinen. Als voorwaarde geldt wel dat de PR 10-6 contour (plaatsgebonden risico) zich niet buiten de inrichtingsgrens van het nieuwe bedrijf mag bevinden en dat het invloedsgebied voor het groepsrisico niet verder reikt dan de grens van het industrieterrein. Daarnaast is in de beleidsvisie bepaald dat het groepsrisico ten gevolge van een risicobron niet groter mag zijn dan 1 maal de oriëntatiewaarde.

Onderzoeksresultaten

Om te beoordelen of voldaan wordt aan de wettelijke vereisten en hetgeen beschreven staat in de bovengenoemde Nota is een onderzoek uitgevoerd. In de rapportage Toets externe Veiligheid, die als bijlage 7 van de Bijlagen bij de toelichting is bijgevoegd, staan de resultaten van de risico-inventarisatie van de beoogde ontwikkelingen. Voor deze ontwikkeling is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Tijdens de risico-inventarisatie zijn de volgende aspecten aan bod gekomen:

 • Transport
 • Buisleidingen
 • Inrichtingen

Transport

Op circa 2,4 kilometer afstand ten westen van het plangebied is de rijksweg A50 (1) gelegen. Deze weg is opgenomen in de Regeling basisnet bijlage I als route voor het transport van gevaarlijke stoffen. Omdat het plan niet binnen 200 meter tot de A50 is gelegen, is een kwantitatieve risicoanalyse niet noodzakelijk. In onderstaande tabel zijn de stofcategorieën met de bijbehorende transporten per jaar en de invloedsgebieden weergegeven. Het plangebied is alleen gelegen binnen het invloedsgebied van stofcategorie GT4. Deze is in de tabel grijs gearceerd. Een beperkte verantwoording van het groepsrisico is derhalve noodzakelijk.

 afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0017.png"

Op ruim 160 meter ten noorden van het plangebied is de provinciale weg N789 (2) gelegen. Volgens de Nota Milieu-veiligheid Apeldoorn kent de gemeente Apeldoorn en Voorst geen routering voor het transport van gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen mogen in Apeldoorn in principe ook over andere wegen worden vervoerd, echter alleen voor de lokale bevoorrading van bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen. De transporthoeveelheden zijn laag en uitsluitend voor de toelevering van bedrijven.

De provinciale weg N789 heeft geen plaatsgebonden risicocontour (PR 10-6). Gezien de afstand van het voorgenomen plan tot de weg en omdat het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Klarenbeekseweg (N789) dermate beperkt is, gelden er geen significante risico’s. Volgens de ‘Uitvoeringsnotitie Verantwoording Groepsrisico’ is een verantwoording groepsrisico voor provinciale wegen derhalve niet noodzakelijk.

 

Buisleidingen

Uit de risicokaart blijkt dat de meest nabijgelegen buisleiding (3) op circa 2,5 kilometer afstand is gelegen. De grootste inventarisatieafstand voor buisleidingen bedraagt 580 meter. Omdat er binnen een straal van 580 meter tot het plangebied geen buisleidingen zijn gelegen, bestaan er geen belemmeringen voor het voorgenomen plan.

 

Inrichtingen

Alle inrichtingen zijn gelegen op meer dan 2 kilometer afstand en zijn voor het plangebied niet relevant. Er gelden geen belemmeringen voor het voorgenomen plan.

De conclusie is dat het aspect externe veiligheid geen belemmering oplevert voor de uitvoering van dit bestemmingsplan. Wel dient de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) om advies te worden gevraagd in verband met zelfredzaamheid en rampenbestrijding. Dit laatste is gebeurd. In haar advies van 23 augustus 2022 heeft de VNOG bevestigd dat er in de nabije omgeving van het beoogde plangebied geen relevante EV-risicobronnen aanwezig zijn, zodat de beoogde ontwikkeling kansrijk is vanuit het oogpunt van externe veiligheid. Verder gaf de VNOG aan dat zij nog niet concreet kon adviseren over de mogelijkheden qua bestrijdbaarheid (bereikbaarheid & bluswatervoorzieningen) en zelfredzaamheid omdat de beoogde ontwikkelingen zich nog in een te vroeg stadium bevinden.

5.3.7 Milieueffectrapportage

Bepaalde activiteiten kunnen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Welke activiteiten dat zijn is vastgelegd in het Besluit milieueffectrapportage (verder: Besluit m.e.r.). De activiteiten zijn onderverdeeld in:

 • 1. activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu (onderdeel C van de bijlage bij Besluit m.e.r.);
 • 2. activiteiten ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (onderdeel D van de bijlage bij Besluit m.e.r.).

Aan het merendeel van de activiteiten zijn drempelwaarden gekoppeld.

Wanneer het bestemmingsplan een activiteit mogelijk maakt die is opgenomen in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. en de activiteit de drempelwaarde overschrijdt, geldt een m.e.r.-plicht. Wanneer het bestemmingsplan een activiteit mogelijk maakt die is opgenomen in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Een m.e.r.-beoordeling is in ieder geval verplicht als de drempelwaarde wordt overschreden. De verplichting geldt (sinds 1 april 2011) ook als de drempelwaarde niet wordt overschreden maar toch niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu.

Gevolg van dat laatste is dat in een bestemmingsplan voor een activiteit die voorkomt in onderdeel D maar waarbij de omvang onder de drempelwaarde ligt, gemotiveerd moet worden of een m.e.r.-beoordeling nodig is. Deze motivering moet zijn gebaseerd op een toets die qua inhoud aansluit bij de verplichte m.e.r.-beoordeling. Voor deze toets gelden geen vormvereisten en daarom wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.

Onderzoeksresultaten

Door Econsultancy is op 21 september 2021 een aanmeldnotitie m.e.r. opgesteld, zie bijlage 8 van de Bijlagen bij de toelichting. Uit de aanmeldnotitie blijkt dat kan worden uitgesloten dat het plan leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Daarop heeft het bevoegd gezag besloten dat bij de voorbereiding van het plan ‘Hessen-Allee - De Doorvaart', vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, geen MER hoeft te worden opgesteld. Zie bijlage 9 van de Bijlagen bij de toelichting.

5.4 Waterparagraaf

5.4.1 Algemeen

Hessen Allee / De Doorvaart ligt in bestaand stedelijk gebied. Het plangebied is circa 5,6 hectare groot. Het plangebied bevindt zich wel binnen enige Keurzone en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in de omgevingsvisie heeft aangegeven.

5.4.2 Grondwater

Het gebied ligt niet in de grondwaterfluctuatiezone die de provincie Gelderland in de Omgevingsvisie heeft vastgelegd. Uit gegevens van peilbuizen in de omgeving blijkt dat het grondwaterpeil in het plangebied tussen NAP+ 8,85 m en NAP+ 7,10 m ligt. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend.

Om grondwateroverlast te voorkomen dient bij de ontwikkeling van het plangebied rekening gehouden te worden met voldoende drooglegging en ontwateringsmogelijkheden. Grondwater mag hierbij niet structureel worden afgevoerd. Hierdoor zal het plan grondwaterneutraal worden ontwikkeld.

5.4.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Aan de oostzijde grenst de planlocatie aan een A-watergang genaamd Sloot Postweg (WL_1953). Verder zijn er binnen de planlocatie verschillende C-watergangen gelegen. Deze C-watergangen hebben hoofdzakelijk een afwaterende functie. Door dit plan ontstaat extra oppervlaktewater: in de planzone met de huidige c-watergangen wordt een natuurgebied ontwikkeld. Hier zal het hemelwater uit de woonwijk vertraagd op afvoeren in een natte natuurzone. Water kan bij zeer extreme regenval afvoeren op het oppervlaktewater Sloot Postweg. Doordat hemelwater gescheiden wordt ingezameld heeft het plan geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.

In en om het plangebied wordt waterafhankelijke natuur ontwikkeld. Het plan heeft derhalve geen nadelige gevolgen voor de waterafhankelijke natuur.

5.4.4 Afvoer van regenwater

In het plangebied en de omgeving daarvan ligt een gemengd rioolstelsel waarmee vuil- en regenwater gezamenlijk worden afgevoerd. De capaciteit van dit riool is voldoende om bij de maatgevende regenbui die eens per 2 jaar optreedt geen water op straat te veroorzaken.

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de afvoer van regenwater niet op de riolering aan te sluiten. In het gemeentelijke beleid is opgenomen dat het regenwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in principe in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.

Bij ontwikkeling van gebieden die voorheen onbebouwd of onverhard waren, dient de infiltratievoorziening een berging van minimaal 36 mm ten opzichte van het aangesloten verhard oppervlak te hebben. Bij herontwikkeling van bestaand verhard en/of bebouwd gebied is dit 20 mm. Bij extreme situaties moet voorkomen worden dat afstromend water binnen of buiten het plangebied schade veroorzaakt.

Het waterschap vereist voor nieuwe ontwikkelingen een bergingscapaciteit van 60 mm in het plangebied, hier mag de infiltratiecapaciteit naar de bodem (gedurende 24 uur) van afgetrokken worden. Deze berging mag zowel in als buiten de infiltratievoorzieningen plaats vinden.

Bij het bepalen van de hoeveelheid regenwater dat in het plan dient te worden geborgen, hanteert de gemeente de Beslisboom voor regenwater, welke gebaseerd is op het gecombineerde beleid van gemeente en waterschap.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0018.png"

Bij het bepalen van de voorkeursvolgorde in het omgaan met hemelwater wordt de waterladder van Apeldoorn gehanteerd:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0019.png"

De materialen die in aanraking komen met het regenwater mogen niet uitlogen en dienen volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van regenwater mag de bodem niet verontreinigd raken door met het regenwater afgevoerde vervuilende stoffen.

In dit plangebied wordt al het regenwater in het plangebied opgevangen en geborgen in het te realiseren natuurterrein direct naast de woonwijkontwikkeling. Doordat het geen vervuilingsgevoelige oppervlakken betreffen wordt voorkomen dat het te infiltreren regenwater het grond- en/of oppervlaktewater verontreinigt.

5.4.5 Afvoer van afvalwater

De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en regenwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel. Het bestaande rioolstelsel in en om het plangebied heeft voldoende capaciteit voor deze extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw.

5.4.6 Watertoets

Het ontwerp van dit plan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan het Waterschap Vallei en Veluwe. Het Waterschap heeft geen inhoudelijke reactie gegeven.

5.5 Natuurwaarden

5.5.1 Wettelijk kader en beleid
5.5.1.1 Europese regelgeving

De twee Europese richtlijnen Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992) vormen samen de belangrijkste natuurbeschermingswetgeving op Europees niveau. De Vogelrichtlijn heeft tot doel in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de EU te beschermen. De EU-lidstaten zijn verplicht voor alle vogelsoorten die in hun land leven leefgebieden van voldoende grootte en kwaliteit te beschermen. De Habitatrichtlijn waarborgt de biologische diversiteit door het in stand houden van natuurlijke leefgebieden en de wilde flora en fauna. De Habitatrichtlijn is gericht op de bescherming van soorten en van natuurlijke habitats. Beide richtlijnen verplichten de lidstaten tot het aanwijzen van te beschermen gebieden, zogeheten speciale beschermingszones. Het netwerk van speciale beschermingszones die op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn aangewezen wordt over het algemeen als Natura 2000 aangeduid. Een Natura 2000-gebied kan uit een Vogelrichtlijngebied, een Habitatrichtlijngebied of een combinatie van beide bestaan. Bij een gecombineerd Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied kan elk onderdeel zijn eigen begrenzing hebben, afhankelijk van de aanwezige natuurwaarden.

5.5.1.2 Rijksbeleid en wetgeving

Wet natuurbescherming

Rijksregels over natuurbescherming staan in de Wet natuurbescherming (verder: Wnb). De wet kent een algemene zorgplicht voor iedereen in Nederland ten aanzien van Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en in het wild levende dieren en planten.

De Wnb geeft de provincies de opdracht om gebieden aan te wijzen die behoren tot het 'natuurnetwerk Nederland', een samenhangend landelijk ecologisch netwerk. Andere gebieden kunnen de provincies aanwijzen als bijzondere provinciale natuurgebieden dan wel bijzondere provinciale landschappen.

De Wnb bevat –voor zover voor bestemmingsplannen relevant- regels voor de bescherming van gebieden, voor de bescherming van soorten en over houtopstanden.

Gebiedsbescherming

De minister van Economische Zaken wijst Natura 2000-gebieden aan, de speciale beschermingszones als bedoeld in de Vogel- en de Habitatrichtlijn. Het aanwijzingsbesluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied. De provincie stelt voor het Natura 2000-gebied iedere 6 jaar een beheerplan vast.

Op grond van de artikelen 2.7 en 2.8 Wnb stelt een bestuursorgaan een plan dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied uitsluitend vast indien uit een passende beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied, waarin rekening is gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied, de zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Als uit de passende beoordeling die vereiste zekerheid niet is verkregen kan het plan uitsluitend worden vastgesteld als is voldaan aan elk van de voorwaarden:

 • a. er zijn geen alternatieve oplossingen;
 • b. het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, en
 • c. er worden de nodige compenserende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

Als het plan significante gevolgen kan hebben voor een prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort in een Natura 2000-gebied geldt in plaats van de hiervoor genoemde voorwaarde b, de voorwaarde dat het plan nodig is vanwege:

 • 1. argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijk gunstige effecten, of
 • 2. andere dwingende redenen van openbaar belang, na advies van de Europese Commissie.

Als compenserende maatregelen nodig zijn, moeten deze onderdeel uitmaken van het plan.

Soortenbescherming

De Wnb kent drie verschillende beschermingsregimes voor soorten:

 • a. een beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten;
  Op grond van dit regime is het verboden om opzettelijk in het wild levende vogels te doden of te vangen, om opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen, nesten van vogels weg te nemen en om vogels opzettelijk te storen.
 • b. een beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn en van de Verdragen van Bern en Bonn;
  Dit regime bevat de verboden om in het wild levende dieren van de bedoelde soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen, opzettelijk te verstoren, hun eieren opzettelijk te vernielen of te rapen, hun voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen en om bedoelde plantensoorten opzettelijk te plukken en te vernielen.
 • c. een beschermingsregime voor andere, vanuit nationaal oogpunt beschermde soorten
  Op grond van dit regime is het verboden om de soorten die zijn opgenomen in de bijlage bij de wet van de bijlagen opzettelijk te doden of te vangen, de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de in de bijlage genoemde dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen en om bepaalde vaatplanten opzettelijk te plukken en te vernielen.

Van deze verboden kan de provincie ontheffing (in individuele gevallen) respectievelijk (bij verordening) vrijstelling verlenen. Dit kan alleen als aan drie criteria is voldaan:

 • a. er is geen andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk;
 • b. de handeling is nodig vanwege een van de in de wet genoemde en per beschermingsregime verschillende belangen, zoals de volksgezondheid, de openbare veiligheid of (bij het beschermingsregime voor nationaal beschermde soorten) in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden en het daarop volgende gebruik van het betreffende gebied;
 • c. de ingreep doet geen afbreuk aan de staat van instandhouding van de betreffende soort.

Voor een deel van de andere, vanuit nationaal oogpunt beschermde soorten hebben provinciale staten in de Omgevingsverordening Gelderland vrijstelling verleend voor zover het gaat om handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en het bestendig beheer en onderhoud.

Houtopstanden

Tot slot kent de Wnb het verbod om een houtopstand geheel of gedeeltelijk te (doen) vellen, zonder voorafgaande melding daarvan aan de provincie. Dit verbod geldt niet binnen de bebouwde kom en voor bepaalde typen bomen.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening is bepaald dat de aanwijzing en begrenzing van de gebieden die behoren tot het 'natuurnetwerk Nederland' en de aanwijzing van de wezenlijke kenmerken en waarden van die gebieden bij provinciale verordening geschiedt. Ook is daarin bepaald dat bij provinciale verordening regels worden gesteld over bestemmingsplannen die betrekking hebben op een gebied behorend tot het natuurnetwerk Nederland.

5.5.2 Onderzoeksresultaten

Econsultancy heeft in opdracht van D&D Doorvaart BV een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd aan de Hessen-Allee / De Doorvaart. Deze is terug te vinden in bijlage 10 van de Bijlagen bij de toelichting. Het onderzoek had tot doel om in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten, gebieden of houtopstanden aanwezig zijn die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mogelijk negatieve gevolgen kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep.

De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en soortgroepen is weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mogelijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0020.png"

Tabel: Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen

Conclusie quickscan

Uit de quickscan zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:

 • Het verwijderen van nestgelegenheden voor algemene broedvogels dient buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden;
 • Vanwege het incidenteel voorkomen van algemeen voorkomende zoogdieren en amfibieën dient er aandacht te zijn voor de algemene zorgplicht. De werkzaamheden aan de 'rommelhoek' dienen buiten de gevoelige periode van voortplanting en winterrust uitgevoerd te worden: in de praktijk bekent dat waarschijnlijk in september/oktober. Het is van belang deze 'rommelhoek' vooraf te inspecteren op aanwezige tekenen met betrekking tot prooiresten en degelijke. Hier dient de gedragscode Stadswerk soortenbescherming gemeenten 2020 gevolgd te worden.

Bovenstaande aanbevelingen zijn als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de gebruiksregel artikel 9.4.

 

Stikstofdepositie

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling aan de Hessen Allee / De Doorvaart te heeft Econsultancy onderzoek verricht naar de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden. De onderzoeksrapportage is te vinden in bijlage 11 van de Bijlagen bij de.

De berekening van het projecteffect van zowel de aanleg- als de gebruiksfase is verricht met behulp van het programma AERIUS Calculator. Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden is kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij een dergelijke projecteffect zullen zowel fase 1 als fase 2 en de uiteindelijke gebruiksfase van het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie zorgen en kunnen negatieve effecten worden uitgesloten. Nu blijkt dat de stikstofdepositie onder 0,00 mol/ha/jr blijft, is geen Wet natuurbescherming-vergunning nodig.

5.6 Archeologie

Onderzoeksresultaten

In januari 2022 heeft Transect B.V. een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in een onderzoeksgebied tussen de Hessen-Allee en De Doorvaart in Klarenbeek, zie bijlage 12 van de Bijlagen bij de toelichting. Het onderzoeksgebied heeft een omvang van 2,67 ha en maakt deel uit van een groter projectgebied (5,6 ha) waarin woningbouw wordt gerealiseerd.

Tijdens het onderzoek zijn resten van akkercomplexen uit de Late-Nieuwe tijd aangetroffen. Deze liggen verspreid over het hele onderzoeksgebied en bestaan uit es- en perceelgreppels. De (es)greppelcomplexen zijn deel van verschillende kleine akkers. Aan de hand van de vondsten die in de akkerlaag erboven zijn gevonden, dateert de vulling van de esgreppels uit de 20e eeuw. Elders in het onderzoeksgebied, aan de oostkant, zijn ontwateringsgreppels aangetroffen met humeuze slibbodems. Deze greppels waren mogelijk verbonden met een ven, dat volgens historische kaarten tot het einde van de 18e eeuw in het oostelijk deel van het plangebied heeft gelegen. Vondstmateriaal in de sporen ontbreekt echter, waardoor een precieze datering in het ongewis blijft. Verder zijn restanten van een steentijdvindplaats aangetroffen. De vuursteenfragmenten zijn grotendeels precies boven de esgreppels uit bovengenoemde akkercomplexen aangetroffen. Doordat de resten verploegd zijn, is de oorspronkelijke spreiding niet meer te bepalen. De aard van de vuursteenvindplaats is (mede) daardoor onduidelijk.

Selectiebesluit

Op basis van het rapport van Transect heeft de gemeente een selectiebesluit genomen, zie bijlage 13 van de Bijlagen bij de toelichting. De gemeente Apeldoorn stemt in dit besluit deels in met het advies van Transect. Op basis van de resultaten blijken er op de hogere delen geen behoudenswaardige archeologische resten aanwezig te zijn. De aangetroffen resten geven echter wel aan dat er een vuursteenvindplaats aanwezig is. Daarmee geldt voor de lager gelegen terreindelen (paarse gebied op onderstaande figuur; niet onderzocht door middel van proefsleuven) een kans op aanwezigheid van puntvondsten die aan deze vindplaats te relateren zijn. De betreffende delen van het plangebied kunnen dan ook niet archeologisch worden vrijgegeven voor de geplande werkzaamheden. De bodemingrepen die hier plaats gaan vinden dienen archeologisch begeleid te worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0021.png"

Consequenties

Het plangebied kan nog niet geheel worden vrijgegeven. Graafwerkzaamheden in de lagere delen (paarse gebied op figuur 2) dienen archeologisch te worden begeleid (Opgraving – variant Archeologische Begeleiding). Hiervoor dient een Programma van Eisen te worden opgesteld dat moet worden goedgekeurd door de sectie Archeologie gemeente Apeldoorn (SAGA).

Ten aanzien van het te wijzigen bestemmingsplan geldt verder dat de archeologische verwachtingswaarde ongewijzigd kan blijven, namelijk laag (categorie 5). Dit is middels een gebiedsaanduiding in het bestemmingsplan verwerkt.

5.7 Cultuurhistorie

5.7.1 Cultuurhistorische analyse

Het plangebied heeft op de cultuurhistorische beleidskaart Apeldoorn een lichtgele kleur. Dit betekend dat er een lage attentiewaarde is: dat betekent dat bij ruimtelijke ontwikkelingen een cultuurhistorische quickscan naar objecten verplicht is. Aanbevolen wordt om cultuurhistorische waarden te behouden, herstellen en te versterken.

Door Architectenbureau De Regt en Danz is in opdracht van de initiatiefnemer een Archeologische en Cultuurhistorische analyse van het plan gebied verricht. Het landschap in de omgeving van het plangebied is cultuurhistorisch gegroeid en kent waardevolle structuren. Er bevinden zich geen monumenten en/of beschermde gebieden binnen het plangebied. afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1456-vas1_0022.png" Figuur: Archeologische en Cultuurhistorische analyse

Conclusie

Cultuurhistorie is geen belemmering voor dit bestemmingsplan.

5.8 Financieel-economische uitvoerbaarheid

De ontwikkeling van deze locatie vindt plaats op initiatief van D&D Doorvaart BV en op haar eigen grond. De uitvoering komt voor rekening en risico van deze initiatiefnemer. De gemeenten Apeldoorn heeft met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten die betrekking heeft op het verhaal van gemeentelijke kosten, de door initiatiefnemer te betalen bovenwijkse kosten en de garantstelling voor de aanleg van openbare voorzieningen. Ook is in deze anterieure overeenkomsten bepaald dat initiatiefnemer de eventuele kosten van tegemoetkoming in planschade aan de gemeente zal vergoeden. Hierdoor is het kostenverhaal van de grondexploitatie verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan vastgesteld te worden.

6 JURIDISCHE PLANOPZET

6.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 is de voorgestane invulling van het plangebied beschreven. Hoofdstuk 5 toont aan dat deze invulling uitvoerbaar is. De volgende stap is het treffen van een juridische regeling die de invulling mogelijk maakt. Dit hoofdstuk beschrijft deze regeling. In paragraaf 6.2 wordt het karakter van dit bestemmingsplan beschreven. Paragraaf 6.3 beschrijft de gebruikte bestemmingen. Hier worden zowel de regels als de weergave van de bestemmingen op de plankaart beschreven. De beschrijving geeft aan hoe de regeling geïnterpreteerd moet worden. In paragraaf 6.5 tenslotte worden de algemene regels en de overgangs- en slotregels besproken.

6.2 Karakter bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Hessen-Allee - De Doorvaart Klarenbeek is een ontwikkelingsplan, waarin de toekomstige situatie uitgangspunt is voor de wijze van bestemmen.

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Groen

Het structurele en structurerende openbare groen in het plangebied is onder de bestemming Groen gebracht. Hier zijn groenvoorzieningen, paden, hondenuitlaatplaatsen, nuts- en speelvoorzieningen toegestaan. Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegelaten. De bouwhoogte van speel- en klimtoestellen mag bij recht niet meer dan 4 meter bedragen. Het bevoegd gezag kan onder voorwaarden bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor speel- en klimtoestellen tot een hoogte van 6 meter. Het water in het plangebied is ook binnen de bestemming Groen ondergebracht.

Natuur

Deze bestemming is toegekend aan alle gronden waar de hoofdfunctie bos- of natuurgebied is.


Verkeer - Verblijfsgebied

De bestemming Verkeer - Verblijfsgebied is gegeven aan de gebieden die een verblijfsfunctie hebben. Dit betreft de wegen, straten, voet- en fietspaden, bermen en parkeervoorzieningen in de woongebieden. Ook het niet-structurerende groen is in deze bestemming ondergebracht.


Wonen

De woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen. Onder het wonen dat op grond van deze bestemming is toegestaan valt ook zelfstandig wonen met ambulante begeleiding.

Voor de woningen is op de plankaart een bouwvlak gegeven. In de meeste gevallen heeft dit bouwvlak de vorm van een bouwstrook waarin meerdere woningen zijn opgenomen. Daar waar vanuit cultuurhistorisch oogpunt de open ruimte tussen de woningen behouden moet blijven is gewerkt met kleinere bouwvlakken.

Door middel van bouwaanduidingen is onderscheid gemaakt tussen de verschillende bouwwijzen van de woningen: vrijstaand, twee-onder-een-kap en aaneengebouwd. Ter plaatse van de aanduiding twee-aaneen zijn zowel twee-onder-een-kapwoningen als vrijstaande woningen toegestaan. Bij de woningen zijn de volgende dieptes voor de bouwvlakken gehanteerd: 11 meter voor aaneengesloten woningen, 12 meter voor halfvrijstaande en 13 en 15 meter voor vrijstaande woningen. De nog beschikbare uitbreidingsruimte hangt af van de diepte van de bestaande woning. In principe krijgt een rijtjeswoning minder uitbreidingsmogelijkheden dan een vrijstaande woning. De reden hiervoor is dat een achteraanbouw aan een vrijstaande woning in het algemeen minder van invloed is op het woongenot van de buren, dan wanneer het gaat om een rijtjeswoning. Voorwaarde bij het toekennen van de diepte van het bouwvlak is dat de tuinen diep genoeg zijn: in principe wordt een afstand van 16 meter tussen twee tegenover elkaar liggende (potentiële) achtergevels aangehouden.

Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen mogen worden gesitueerd in achtererfgebied. Hiermee is aansluiting gezocht met de regeling voor het vergunningvrij bouwen van bijbehorende bouwwerken. Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen waarmee het situeren van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen in voorerfgebied mogelijk kan worden gemaakt. Toetsingscriterium voor deze bevoegdheid is de stedenbouwkundige kwaliteit die met het bestemmingsplan is beoogd. De definities van de begrippen achtererfgebied, voorerfgebied en openbaar toegankelijk gebied zijn uit artikel 2 lid 3 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht overgenomen.

De maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen is gerelateerd aan de oppervlakte van de kavel. Is de kavel kleiner dan 500 m2 dan is ten hoogste 50 m2 aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen toegestaan, bij kavels tussen 500 en 750 m2 is die oppervlakte maximaal 65 m2 en is de kavel groter dan 750 m2 dan is ten hoogste 85 m2 aan erfbebouwing toegestaan. Daarbij geldt wel steeds de voorwaarde dat niet meer dan 60% van de kavel wordt bebouwd.


Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van een deel van (bedrijfs)woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan, bijlage 1 van de Bijlagen bij de. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.


Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Vaak wordt verwezen naar de maatvoeringsaanduidingen op de plankaart.

6.4 Flexibiliteit in het bestemmingsplan

6.4.1 Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan.

6.4.2 Flexibiliteit

Flexibiliteit in een bestemmingsplan is opgenomen om ervoor te zorgen dat een bestemmingsplan voldoende beleidsruimte biedt om ontwikkelingen in de toekomst mogelijk te maken. Deze ontwikkelingen zullen ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan vaak niet bekend zijn. Een bestemmingsplan zonder flexibiliteit kan te star zijn. Indien gebruik wordt gemaakt van de flexibiliteitbevoegdheden (art. 3.6, Wro), dienen in het bestemmingsplan zelf de grenzen te worden aangegeven door het stellen van nadere eisen, het verlenen van afwijkingen, het wijzigen van het plan of het uitwerken van een plan.

6.4.3 Afwijking

Deze bevoegdheid biedt de mogelijkheid af te wijken van een in het plan opgenomen regeling. Het is mogelijk van geval tot geval ruimtelijk relevante voorwaarden te stellen en belangen nader af te wegen. Een afwijking mag alleen op relatief ondergeschikte onderdelen betrekking hebben en mag niet tot een bestemmingswijziging leiden.

Afwijken van de regels is alleen mogelijk voor zover het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast en voor zover zich geen dringende redenen daartegen verzetten. Afwijken is niet mogelijk indien enig aangrenzend terrein of gebouw in een toestand wordt gebracht, die strijdig is met de regels van het plan en/of de verwezenlijking van de bestemming volgens het plan of de handhaving van de verwerkelijkte bestemming overeenkomstig het plan onmogelijk maakt en dit niet door het stellen van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen.

6.5 Algemene regels en overgangs- en slotregels

6.5.1 Algemene regels

In hoofdstuk 3 (algemene regels) staan de regels die gelden voor alle bestemmingen. In artikel 8 zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. In artikel 9 staan de algemene gebruiksregels.

In lid 9.1 is beschreven welke vormen van gebruik in ieder geval gelden als gebruik in strijd met de bestemming. In lid 9.2 is het daadwerkelijke strijdig gebruik strafbaar gesteld. Dit is noodzakelijk voor vormen van gebruik waarvoor het niet mogelijk en wenselijk is een omgevingsvergunning te verlenen en de strafbaarstelling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht derhalve niet van toepassing is.

In artikel 14 staan de procedureregels die bij het stellen van nadere eisen moeten worden toegepast. Procedureregels voor het bij omgevingsvergunning afwijken van de regels van het bestemmingsplan zijn niet opgenomen omdat daarvoor de procedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is. De procedureregels voor uitwerkings- en wijzigingsplannen staan in de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 15 tenslotte geeft aan welke regeling geldt wanneer wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen en plannen. De overige artikelen bevatten bekende regels die geen nadere bespreking behoeven.

6.5.2 Parkeren

In dit bestemmingsplan is in de Algemene gebruiksregels van artikel 9 in lid 9.3 een gebruiksregel over parkeren opgenomen. Hierin is bepaald dat moet worden voorzien in voldoende parkeerruimte voor auto en fiets en voor laden en lossen bij het gebruiken van gebouwen en gronden en bij nieuwe ontwikkelingen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Wat hieronder wordt verstaan wordt uitgelegd in de Beleidsregel Parkeren, zoals vastgesteld op 21 maart 2019. Deze beleidsregel is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.

6.5.3 Bepalingen over waarden

In hoofdstuk 3 zijn ook de regels voor de in het plangebied voorkomende waarden opgenomen. Dit zijn regels voor waarden die in meerdere bestemmingen voorkomen. Door middel van gebiedsaanduidingen is aangegeven waar deze waarden voorkomen.

Archeologie

De Archeologische beleidskaart 2014 kent zes categorieën gebieden met een verschillende archeologische verwachting. Voor twee van die categorieën bevat het bestemmingsplan geen regeling. De bescherming van terreinen met monumentale archeologische waarden, oftewel de archeologische monumenten, is geregeld in Monumentenwet en monumentenverordening. Van de zones met geen archeologische verwachting staat vast dat er geen archeologische waarden (meer) zijn. Voor de overige vier categorieën wordt in bestemmingsplannen een beschermende regeling opgenomen.

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als Zone met hoge archeologische verwachting hebben de aanduiding 'overige zone – hoge archeologische verwachtingswaarde' gekregen. Hiervoor geldt dat bij het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een bouwwerk waarvoor een bodemingreep wordt gedaan met een oppervlakte van meer dan 500 m2 en een diepte van 35 cm onder het vastgestelde maaiveld tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend.

Voor een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die mogelijke archeologische waarden in de bodem kunnen verstoren geldt dat ze niet mogen worden uitgevoerd tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Daarbij gelden dezelfde oppervlakten en diepte als hiervoor genoemd. De vergunning kan alleen worden verleend als uit archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast.

Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) in voldoende mate is vastgesteld, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren.

Als uit het archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk of door het uitvoeren van de werkzaamheden zullen worden verstoord kan het bevoegd gezag bepaalde voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden. Deze voorschriften kunnen bestaan uit het treffen van technische maatregelen of uit het uitvoeren van nader onderzoek; van beide dient verslag aan het bevoegd gezag uitgebracht te worden.

Archeologisch onderzoek kent vele vormen en maten. Voor het archeologische onderzoeksrapport dat bij een vergunningaanvraag moet worden ingediend wordt meestal in eerste instantie een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd, eventueel aangevuld met een verkennend booronderzoek. Veelal is na deze fase bekend of vrijgave van het terrein mogelijk is of dat nader (of aanvullend) onderzoek noodzakelijk is. Het nader of aanvullend onderzoek, dat bij wijze van voorschrift aan de omgevingsvergunning verplicht kan worden gesteld, kan bestaan uit een gedetailleerder booronderzoek, of zelfs het graven van proefsleuven om een vindplaats op te sporen of uit te sluiten. Uiteindelijk kunnen deze vormen van onderzoek erin resulteren dat een behoudenswaardige archeologische vindplaats is aangetroffen. Afhankelijk van de ontwikkeling zal de vindplaats in dat geval ex situ (door een opgraving) of in situ (door inpassing in het plan) behouden moeten worden.

Om duidelijk te maken welke archeologische waarden in de verschillende gebieden worden beschermd zijn in de begripsbepalingen definities opgenomen van de begrippen terrein met vastgestelde archeologische waarden, terrein met specifieke archeologische waarden, zone met hoge archeologische verwachtingswaarde en zone met lage archeologische verwachtingswaarde.

Bepalend voor het al dan niet bestaan van een onderzoeksverplichting zijn steeds de oppervlakte en de diepte van de bodemingreep. Bij de oppervlakte van de bodemingreep gaat het om de daadwerkelijk verstoorde oppervlakte. Als een gebouw op stroken gefundeerd wordt en er geen extra graafwerk plaatsvindt, dan geldt als bodemingreep alleen de oppervlakte van de strokenfundering. Wordt daarentegen ook de grond tussen de stroken dieper dan 35 cm vergraven, dan geldt als bodemingreep de volledige oppervlakte van het gebouw. Wanneer een gebouw wordt onderkelderd, wordt in de regel een flink grotere bouwput gegraven dan de oppervlakte van het gebouw. Daarom geldt als bodemingreep bij een onderkeldering de oppervlakte van de bouwput. Om dit zeker te stellen is in artikel 2 over de wijze van meten bepaald hoe de oppervlakte van een bodemingreep moet worden gemeten.

In de regels is bepaald dat de diepte van de bodemingreep wordt bepaald vanaf de vastgestelde maaiveldhoogte van het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN2). De AHN2 is een digitale hoogtekaart van Nederland, met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens die de ligging van het maaiveld met grote nauwkeurigheid weergeeft. Door het hanteren van deze vastgestelde hoogteligging wordt bereikt dat niet alleen bij een eenmalige bodemingreep dieper dan 35 cm onder AHN2-maaiveld er een plicht tot het uitvoeren van archeologisch onderzoek is, maar dat dat ook het geval is als er in de loop der jaren bij achtereenvolgende activiteiten meer dan 35 cm onder deze vastgestelde maaiveldhoogte gegraven wordt. In de begripsbepalingen is een definitie van het begrip AHN2-maaiveld opgenomen.

6.5.4 Wijzigingsbevoegdheid beperking realisatieduur woningbouw

Aan de nieuwe woonpercelen in dit bestemmingsplan is de gebiedsaanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied realisatietermijn woningbouw' toegekend. Hiermee wordt voorzien in een wijzigingsbevoegdheid. Conform het beleid dat in paragraaf 2.12 is beschreven, kunnen burgemeester en wethouders het plan wijzigen om de bouwmogelijkheden voor de nieuwe woningen te verwijderen als die na een periode van 3 jaar niet gebouwd zijn en ook niet in aanbouw zijn. De periode begint na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Voorwaarde voor het toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid is, naast het verstreken zijn van de termijn van drie jaar, ook dat eventueel verleende omgevingsvergunningen voor het oprichten van woningen zijn ingetrokken.

6.5.5 Overgangs- en slotregels

Hoofdstuk 4 bevat tot slot het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.

7 OVERLEG EN INSPRAAK

7.1 Inspraak

Op 11 en 12 maart 2021 heeft de ontwikkelaar informatie-inloopdagen georganiseerd voor omwonenden, waarin zij een-op-een met de ontwikkelaar in gesprek konden. Op 2 juni 2022 is er een inloopavond geweest voor het hele dorp, in MFC Klarenbeek, georganiseerd door de initiatiefnemer, in overleg met de gemeente. Er waren 150 a 200 personen aanwezig. Voor het verloop van deze contactmomenten wordt verwezen naar het eindverlag participatie, bijlage 14 van de Bijlagen bij de toelichting.

Voor de inspraak in het kader van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar de zienswijzennota.

7.2 Uitkomsten overleg

Ter voorbereiding van het bestemmingsplan dient overleg plaats te vinden met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn (artikel 3.1.1 Bro).

Er is in het kader van dit plan overleg gevoerd met de provincie Gelderland. De provincie heeft in haar reactie gevraagd bepaalde zaken in de toelichting te verduidelijken: de keuze voor deze locatie aan de zuidkant van Klarenbeek, verwijzing naar het Apeldoornse kleindorpenkookboek en de kernwaarden van het nationaal landschap waar de planlocatie onderdeel van uitmaakt. De aangedragen punten zijn in de toelichting verwerkt.

Ook is een concept van dit plan ter overleg toegezonden aan Waterschap Vallei en Veluwe. Het Waterschap heeft niet inhoudelijk gereageerd.