direct naar inhoud van REGELS
Plan: Stadsdeel Noord-West herstelplan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1394-ont1

REGELS

behorende bij het bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West herstelplan

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Het bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West herstelplan met identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1394-ont1 van de gemeente Apeldoorn.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 2 Van toepassing verklaring overige regels

Met inachtneming van de regels onder 3 tot en met 6 blijft het bestemmingplan 'Stadsdeel Noord-West' zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 16 april 2007 met kenmerk NL.IMRO.02000000500301- onverkort van toepassing.

Artikel 3 Aanpassing voorschriften bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West

De voorschriften van het bestemmingsplan 'Stadsdeel Noord-West' met kenmerk NL.IMRO.02000000500301- worden als volgt aangepast:

 • a. Aan de begripsbepalingen van artikel 1.1 wordt het volgende toegevoegd:

51 Nevenactiviteit

Een activiteit die uitsluitend naast een feitelijk aanwezige hoofdfunctie uitgeoefend kan worden en ondergeschikt is aan die hoofdfunctie.

52 Scoutingactiviteiten

bijeenkomsten met kinderen in het kader van de scouting

 • b. de benaming van de volgende bestemmingen en aanduidingen wordt op de volgende manier gewijzigd:

bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West   bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West herstelplan
 
bestemming ''Bos- en parkstrook
 
bestemming 'Groen - Bos- en parkstrook'  
bestemming 'straalverbindingstraject'
 
aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad'  
aanduiding 'fiets- en voetpad'
 
aanduiding 'langzaam verkeer'  
aanduiding 'parkeren toegestaan'
 
aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - parkeren'  
aanduiding 'uitbreiding tennisbaan'
 
aanduiding 'tennisbaan'  
aanduiding 'bijzondere boom'
 
aanduiding 'overige zone - bijzondere boom'  
aanduiding 'zeer belangrijke archeologische zone'
 
aanduiding 'overige zone - archeologische waarden'  

De bijbehorende voorschriften uit het bestemmingsplan 'Stadsdeel Noord-West' blijven onverkort van toepassing, tenzij ze in dit herstelplan zijn gewijzigd.

 • c. Aan het bebouwingsschema in de regels omtrent het bouwen van artikel 3.17 lid 2 'Bos- en parkstrook' wordt het volgende toegevoegd:

Bebouwing   maximum oppervlakte   maximum goothoogte   maximum bouwhoogte   bijzondere regels  
toegangspoort, lantaarnpalen en/ of vlaggenmasten ter plaatse van de aanduiding 'scouting"       4 m    
twee amfitheaters (kampvuurkuilen) ter plaatse van de aanduiding 'scouting'   bestaand     bestaande   geen uitbreiding mogelijk  

 • d. Na artikel 3.17 lid 3 'Bos- en parkstrook' wordt een lid 4 toegevoegd:

4 Specifieke gebruiksbepaling voor aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - buitenschoolse opvang'

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - buitenschoolse opvang' geldt dat de gronden en het gebouw 't Ekersnest ook gebruikt mogen worden ten behoeve van de nevenactiviteit buitenschoolse opvang naast de hoofdfunctie 'scoutingactiviteiten', mits:

 • a. deze nevenactiviteit buitenschoolse opvang uitsluitend plaatsvindt op werkdagen tussen 12.00 uur en 19.00 uur en tijdens de schoolvakanties en op dagen dat de scholen gesloten zijn tussen 7.00 uur en 19.00 uur;
 • b. het gebruik voor buitenschoolse opvang en het gebruik voor 'scoutingactiviteiten' niet gelijktijdig plaatsvindt;
 • c. er maximaal 30 kinderen gelijktijdig door de buitenschoolse opvang worden opgevangen.

 

d. Aan artikel 4.2 lid 1 Aanlegvergunning wordt het volgende aangepast:

I. de bestaande regels ten aanzien van de gronden als bedoeld in artikel 3.17 Bos- en parkstrook in artikel 4.2 komen te vervallen

II. in plaats van de bestaande regels gelden de volgende regels ten aanzien van de gronden als bedoeld in artikel 3.17 Bos- en parkstrook in artikel 4.2:

5. Aanlegvergunning

Behoudens het in lid 2 bepaalde in het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) op en in de hierna aangegeven gronden de daarbij aangegeven werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. oppervlakteverhardingen ten behoeve van parkeren aan te leggen of aan te brengen;
 • b. wegen en paden aan te leggen en te verharden of andere oppervlakteverhardingen aan te brengen;
 • c. de bodem te verlagen en gronden af te graven, op te hogen en te egaliseren;
 • d. ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en daarmee samenhangende constructies, installaties en apparatuur aan te brengen;
 • e. andere handelingen te verrichten die de dood of ernstige beschadiging van bomen ten gevolge hebben of kunnen hebben.

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 4 Overgangsrecht bouwwerken

4.1 Overgangsrecht

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
4.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

4.3 Overgangsrecht niet van toepassing

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Artikel 5 Overgangsrecht gebruik

5.1 Overgangsrecht

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

5.2 Ander strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

5.3 Onderbreken gebruik onder overgangsrecht

Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

5.4 Overgangsrecht niet van toepassing

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West herstelplan.

Vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn

d.d.
 
  nr.    

Mij bekend,

De griffier,

Namens hem:

Dirk-Jan Lokhorst

Teammanager Omgevingsrecht en Advies