direct naar inhoud van TOELICHTING
Plan: Europaweg naast 79
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1383-vas1

TOELICHTING

behorende bij het bestemmingsplan Europaweg naast 79

1 INLEIDING

De Nationale Politie heeft verzocht om planologische medewerking aan de bouw van een meldkamer aan de Europaweg naast nr. 79. Deze locatie maakt deel uit van het geldende bestemmingsplan Brouwersmolen en heeft de bestemming kantoren en groen. In het geldende bestemmingsplan zijn minimale bouwhoogten voorgeschreven. De hoogte van het nieuwe gebouw wordt echter lager dan is voorgeschreven. Tevens valt het gebouw voor een gedeelte binnen de bestemming groen. De aanvrager kan niet aan de voorgeschreven minimale bouwhoogten voldoen omdat daarvoor onvoldoende bouwprogramma bestaat. Daarnaast worden de eerste twee verdiepingen breder dan het bestemmingsplan toelaat, gelet op de vereiste grootte van de meldkamer.

1.1 Ligging en begrenzing

De bouwlocatie is gelegen aan de Europaweg in Apeldoorn. Op onderstaande luchtfoto is de locatie weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1383-vas1_0001.png"

1.2 Geldend bestemmingsplan

Het geldende bestemmingsplan Brouwersmolen is door de gemeenteraad op 30 mei 2013 vastgesteld. De volgende bestemmingen zijn vigerend: kantoren, groen, de dubbelbestemming Waarde - Archeologie middelhoog en de gebiedsaanduidingen bijzondere boom en een zone met een wijzigingsbevoegdheid. Binnen de bestemming kantoren zijn verschillende minimale bouwhoogten van toepassing:

  • voor het grootste gedeelte van het bouwblok geldt een minimale bouwhoogte van 35 meter en een maximale bouwhoogte van 48 meter;
  • Voor het voorste gedeelte van het bouwblok aan de kant van de Europaweg geldt een minimale bouwhoogte van 26 meter en een maximale bouwhoogte van 29 meter;
  • voor het noordelijk deel van het bouwblok geldt een maximale bouwhoogte van 4 meter.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1383-vas1_0002.png"

Uittreksel geldend bestemmingsplan

1.3 Werkwijze en opzet van de toelichting

Een bestemmingsplan is een beleidsdocument dat de ruimtelijke ordening bepaalt. In een bestemmingsplan wordt vastgelegd wat de bestemming van een stuk grond is. Zo wordt

bepaald hoe de gronden gebruikt mogen worden en wat er op mag worden gebouwd.
Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding (plankaart) en gaat vergezeld van een toelichting.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de gewenste ontwikkeling en in hoofdstuk 3 op de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het bouwplan. De relevante omgevingsfactoren en het beleid worden zover relevant ook in dit hoofdstuk toegelicht.

De inspraak- en overlegfase is toegelicht in hoofdstuk 4.

2 ONTWIKKELING

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1383-vas1_0003.png"

De geplande nieuwe 112-meldkamer voor Oost Nederland wordt gerealiseerd direct naast het huidige hoofdgebouw van de Politie Oost-Nederland. Het gaat hier om een samenvoegingsplan en de meldkamer vervangt de bestaande 112-meldkamers van Hengelo, Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn. Daarmee is het voor 3,2 miljoen mensen het knooppunt voor alle 112-meldingen. Politie, brandweer en ambulancediensten gaan hierin samenwerken voor noodsituaties in Oost- Nederland. In het gebouw wordt het telefoonverkeer afgehandeld. De daadwerkelijke uitruk van de hulpverlening vindt niet vanaf de locatie plaats.

Het verzoek van de politie betreft de wens om af te wijken van de minimaal voorgeschreven bouwhoogte van 26 en 35 meter. Tevens valt het gebouw voor een klein gedeelte binnen de bestemming groen. De aanvrager kan niet aan de voorgeschreven minimale bouwhoogte voldoen omdat daarvoor onvoldoende bouwprogramma bestaat. Daarnaast vereist het programma een brede meldkamer die een grotere breedte heeft dan de voorgeschreven maximale breedte.

In deze herziening wordt overwegend de stedenbouwkundige aanvaardbaarheid van de verlaging van de bebouwingshoogte toegelicht en waarbij het relevante beleidskader wordt omschreven.

Hieronder is een impressie van het gebouw weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1383-vas1_0004.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1383-vas1_0005.png"

3 RUIMTELIJKE AANVAARDBAARHEID

3.1 Historie

Brouwersmolen heeft een rijke historie.

Het gebied Brouwersmolen werd in het verleden gekenmerkt door de Eendrachtspreng en de Beek in het Orderveen met daaraan gelegen molens. De papierfabriek Van Gelder heeft lange tijd het gezicht van het gebied bepaald. De papierfabriek was de opvolger van papiermolen De Eendracht waarvan de oudste vermeldingen teruggaan tot de vroege 18e eeuw. Van Gelder was één van de belangrijkste werkgevers in Apeldoorn en omgeving en was een exponent van de voor deze regio zo karakteristieke historische papierindustrie.

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Het plangebied Brouwersmolen maakt deel uit van de Zuidwestpoort en dat is de meest westelijke entree van Apeldoorn. Gelegen aan de bosrijke westkant van Apeldoorn, direct ontsloten op de A1 en op korte afstand van het stadscentrum vormt het gebied de etalage van de "werk- en woonstad" Apeldoorn. De Zuidwestpoort wordt via de Europaweg direct ontsloten op de A1. Langs deze toegangsweg tot het stadscentrum bevinden zich de belangrijkste economische functies van het gebied. De visie voor de Zuidwestpoort gaat uit van het toevoegen van kantoren. Het werkgebied is gegroeid naar een bedrijfsterrein met een (boven)regionale uitstraling.

Vanuit de geschiedenis (i.c. de vroege vestiging van papierfabrieken en wasserijen) wordt het plangebied gekenmerkt door grote contrasten in maat, schaal en verschijningsvorm. Naast grootschalige bedrijfsgebouwen en fabriekshallen (welke vaak een relatie hebben met de papierfabricage van weleer) liggen fragiele lintstructuren, oude dorpswegen en boslanen. De stedelijke structuur van de Zuidwestpoort is hierdoor veelkleurig en gefragmenteerd.


Recente ontwikkelingen
Recent is in de directe omgeving van het plangebied nieuwbouw gerealiseerd voor de regio-politie/ brandweer en de Rabobank.

3.3 Bebouwing

De Zuidwestpoortvisie heeft als doel om bij en langs de Europaweg het voor Apeldoorn kenmerkende groene karakter zichtbaar te maken en de stad te presenteren als dynamische werkstad. Het Van Gelderpark draagt in hoge mate bij aan de beoogde ruimtelijke kwaliteit langs de Europaweg, het gebied kent hoogwaardige kantoren in een groene setting. Deze kantoorgebouwen kennen een eigen architectuur maar met een opbouw met een ondergeschikte plint, met daarboven een hoge schijf die parallel aan elkaar liggen.

Dit gebouw laat een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing zien. De heldere stedenbouwkundige opzet krijgt zijn vervolg in de eenduidige inrichting van het maaiveld waarbij het talud overeenkomstig de reeds bestaande situatie is vormgegeven. Door dit talud worden geparkeerde auto's aan het zicht onttrokken en bestaande bomen zo veel mogelijk gespaard. Tevens zorgt het talud ervoor dat het gebouw op een voetstuk wordt geplaatst, dat geeft extra kwaliteit aan dit gebouw.

Daarnaast vereist het programma een brede meldkamer die een grotere breedte heeft dan de voorgeschreven maximale breedte.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1383-vas1_0006.png"

Stedenbouwkundige impressie van het schetsontwerp

Het gebouw is in balans, de vrije overspanning boven de plint draagt bij aan de gewenste hiërarchie tussen plint en opbouw die in andere gebouwen aan de Europaweg ook aanwezig is. Ondanks de geringe bouwhoogte ten opzichte van de omliggende bebouwing is dit gebouw voldoende krachtig en doet het mee met dezelfde vormentaal. De ritmiek in het straatbeeld van schijven wordt door de plaatsing van dit gebouw in stand gehouden, de tussenruimte tussen de hogere bouwdelen aan de Europaweg komt overeen. De wenselijke stedenbouwkundige structuur wordt door dit gebouw versterkt.

De meldkamer presenteert zich nadrukkelijk naar de Europaweg. De transparante geveldelen geven in de avond- en nachtsituatie een extra dimensie aan dit gebouw. De opengewerkte entree nabij de hoofdontsluiting is doordacht en geeft het gebouw een duidelijk adres. De entreezone is op een logische en zichtbare plek gelegen.

De architectuur is samenhangend en warm in haar uitstraling waarbij juist ook het metaal een krachtige associatie oproept. Het gekozen materiaal past heel goed in haar omgeving en geeft het gebouw tevens iets eigens.

3.4 Groenstructuur/natuurwaarden

De berm langs de Europaweg heeft de bestemming groen gekregen. Deze bermen maken onderdeel uit van de wijkgroenstructuur.

In het plangebied staan verder enkele bijzondere bomen. Deze bomen hebben overeenkomstig het Apeldoorns beleid planologische bescherming gekregen.

Vanwege de aanwezigheid van deze bijzondere bomen is ten opzichte van het geldende bestemmingsplan de bouwgrens met enkele meters in oostelijke richting opgeschoven.

3.5 Verkeer en vervoer

De Europaweg is een van de belangrijke toegangswegen, die van de snelweg (A1) richting de binnenstad loopt. Het vormt de centrale drager van het plangebied de Zuidwestpoort. Deze entree van Apeldoorn levert een belangrijke bijdrage aan de presentatie en het imago van de stad; een goed bereikbare, dynamische woon- en werkstad, waar het groen van de Veluwe diep doordringt in het stedelijk weefsel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1383-vas1_0007.png"

3.6 Omgevingsfactoren en beleid

3.6.1 Omgevingsfactoren

Bodem

In de rapportage van 12 december 2017, opgesteld door Boluwa Eco Systems BV, en opgenomen in bijlage 1 van de Bijlagen bij de toelichting, zijn de resultaten van het bodemonderzoek weergegeven. Hieruit blijkt dat op onderzoekskavel 1 geen nader onderzoek noodzakelijk is, aangezien geen van de onderzochte parameters zich boven de wettelijke grenzen bevinden. Op kavel 2 dient nader onderzoek plaats te vinden, aangezien het gehalte lood in de ondergrond te hoog is.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest. Hieruit blijkt dat het gehalte asbest zich onder de gemiddelde grenswaarden bevindt.

Uit het nader bodemonderzoek, uitgevoerd voor de boorlocaties B29 en B32 en vervat in de rapportage van 29 januari 2018, opgesteld door Boluwa Eco Systems BV, bijlage 2 van de BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING blijkt dat het verhoogde gehalte lood niet meer wordt aangetroffen. Verder nader onderzoek op deze locaties is niet noodzakelijk.

Uit het geactualiseerd verkennend bodemonderzoek (inclusief arseen) van 2 oktober 2019, opgesteld door Boluwa Eco Systems BV, blijkt dat het eerder gemeten matig verhoogd gehalte aan arseen in de grond niet meer is aangetroffen.

Geluid

Voor het bedrijventerrein Brouwersmolen is bij besluit van 19 januari 1990 een geluidzone vastgesteld.

De geluidzone (het aandachtsgebied) ligt rond het bedrijventerrein. Buiten de geluidzone mag de geluidbelasting van alle bedrijven tezamen niet meer dan 50 dB(A) bedragen. De geluidzone en zonegrens zijn (deels) onderdeel van het bestemmingsplan.

In het kader van het zonebeheer worden milieuvergunningen en meldingen getoetst op inpasbaarheid binnen de geluidzone. In de huidige situatie wordt rekening gehouden met alle aanwezige bedrijven dus ook de 'kleine lawaaimakers'. Het hele bedrijventerrein Brouwersmolen is een aangewezen gezoneerd bedrijventerrein.

Uit het rapport van 21 augustus 2019, opgesteld door Anteagroup, en opgenomen in bijlage 3 van de BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING, zijn de conclusies van de geluidsbelasting afkomstig van het gebouw, op de geluidgevoelige objecten in de omgeving weergegeven. Daaruit blijkt, dat deze herziening geen wijziging aanbrengt in de geluidzonering. De gronden worden opnieuw tot kantoren bestemd en deze functie is gelet op de milieugevoelige functies naar de woonbuurt, aanvaardbaar.

Archeologie

Anteagroup Archeologie heeft archeologisch onderzoek naar het plangebied verricht, dat is vastgelegd in Bureauonderzoek en Inventariserend d.m.v. boringen Meldkamer Politie. Deze rapportage, gedateerd 16 september 2019 is opgenomen in Bijlage 7 Archeologisch onderzoek van de Bijlagen bij de toelichting.

De conclusie van het onderzoek is dat er geen voorschriften in het bestemmingsplan hoeven te worden opgenomen die voorzien in bescherming van archeologische waarden.

Ladder duurzame verstedelijking

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkeling mogelijk (t.o.v. het geldende bestemmingsplan) zodat de ladder niet van toepassing is.

Voortoets stikstof

Anteagroup heeft onderzoek verricht naar de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Uit de rapportage van 30 oktober 2019, met als onderlegger de AERIUS berekeningen voor de aanleg- en gebruiksfase van het kantoorgebouw blijkt, dat het plan geen significant negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden, waardoor een Wet natuurbeschermingsvergunning niet vereist is. De rapportages zijn opgenomen in Bijlage 4, 5 en 6 van de toelichting.

3.6.2 Beleid

Het relevante beleidskader (rijk en provincie) staat de gewenste ontwikkeling niet in de weg.

Het initiatief draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en een veelzijdige economie en past binnen de vastgestelde uitvoeringsagenda Kantorenmarkt.

De structuur van de Europaweg en de groene bermen blijft intact en vanwege de aanwezigheid van enkele bijzondere bomen is de voorgevelrooilijn enkele meters terug gelegd zodat geen beschadiging van het wortelgestel kan optreden.

De realisering van de parkeerplaatsen kunnen overeenkomstig de beleidsregel parkeren op eigen terrein worden gerealiseerd.

3.7 Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de verlaging van de minimaal voorgeschreven bouwhoogte en de verbreding van de eerste en tweede verdieping die deze planherziening mogelijk maakt, in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en dus ruimtelijk aanvaardbaar is.

4 INSPRAAK EN OVERLEG

4.1 Inspraak

Op 3 september 2019 heeft de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst gehouden waarvoor bedrijven, omwonenden, bedrijven en de gemeenteraad waren uitgenodigd. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben omwonenden hun zorgen uitgesproken dat in de woonwijk wordt geparkeerd door forensen. Daarnaast wordt op dit moment overlast ervaren van de felle verlichting van het eenheidsbureau.

Naar aanleiding van dit overleg licht de politie toe dat er voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd en dat de politie bezig is met een mobiliteitsplan dat er in voorziet dat de parkeerdruk lager wordt. Ook de gemeente ziet er op toe dat er voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd.

De ervaren overlast over de verlichting neemt de politie op met de beheerder van het gebouw.

De bewoners zullen over het vervolg van de bestemmingsplanprocedure worden geïnformeerd.

4.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is achterwege gelaten omdat het bestemmingsplan planologisch minder mogelijk maakt dan het vigerende bestemmingsplan en daarom minder impact heeft.