direct naar inhoud van REGELS
Plan: Brouwersmolen herziening 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1352-vas1

REGELS

behorende bij het bestemmingsplan Brouwersmolen herziening 1

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Het bestemmingsplan Brouwersmolen herziening 1 met identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1352-vas1 van de gemeente Apeldoorn.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

Hoofdstuk 2 AANPASSING BESTEMMINGSPLAN BROUWERSMOLEN

Artikel 2 Verwijzing

Met inachtneming van het in de artikelen 3 en 4 blijft het bestemmingsplan Brouwersmolen met identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1114-vas1 zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2013 onverkort van toepassing.

Artikel 3 Aanpassing regels bestemmingsplan Brouwersmolen

De regels van het bestemmingsplan Brouwersmolen worden als volgt aangepast:

3.1 Wijziging van Bijlagen bij de regels

In Bijlage bij de regels 1 Lijst van toegelaten bedrijfstypen worden de volgende bedrijfstypes geschrapt:

  • Overige chemische productenfabrieken n.e.g. (SBI-code 205903);
  • Kunststofverwerkende bedrijven: met fenolharsen (SBI-code 222);
  • Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen: vloeistoffen o.c. < 100.000 m3 (SBI-code 46712);
  • Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen: tot vloeistof verdichte gassen (SBI-code 46712);
  • Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart: tankercleaning (SBI-code 52242);
  • Opslag butaan, propaan, LPG (in tanks): bovengronds 80 - 250 m3;
  • Opslag butaan, propaan, LPG (in tanks): ondergronds 80 - 250 m3.

3.2 geluidzone - industrie
3.2.1 Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting op nieuwe geluidgevoelige bebouwing als gevolg van het industrielawaai.

3.2.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' is het -met uitzondering van herbouw ten behoeve van een bestaande geluidgevoelige functie- niet toegestaan om gebouwen ten behoeve van geluidgevoelige functies als bedoeld in de Wet geluidhinder te bouwen dan wel het gebruik van gebouwen ten behoeve van niet-geluidgevoelige functies om te zetten in het gebruik van gebouwen ten behoeve van geluidgevoelige functies.

Artikel 4 Aanpassing plankaart

Het vlak met de aanduiding geluidzone - industrie van bestemmingsplan Brouwersmolen wordt vergroot met het vlak dat is aangegeven op de plankaart van bestemmingsplan Brouwersmolen herziening 1 .

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 5 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Brouwersmolen herziening 1.

Vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn

d.d. 27 mei 2021 nr. 50-2021

Mij bekend,

De griffier,

Namens hem:

Piet Stoop

Afdelingshoofd Omgevingsrecht & Vergunningen