direct naar inhoud van TOELICHTING
Plan: Ugchelseweg 249 Ugchelen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1331-vas1

TOELICHTING

behorende bij het bestemmingsplan Ugchelseweg 249 Ugchelen

1 INLEIDING

Op 2 maart 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Ugchelen vastgesteld. Dit plan geeft de ruimtelijke visie voor het dorp Ugchelen. Na vaststelling is naar voren gekomen dat er op het perceel Ugchelseweg 249, Ugchelen, een functieaanduiding ontbreekt. Geconstateerd is dat op dit bedrijfsperceel een bedrijfswoning aanwezig is. Het bestemmingsplan laat echter zonder functieaanduiding geen bedrijfswoning toe. Om dit aan te passen is het bestemmingsplan Ugchelseweg 249 Ugchelen opgesteld, waarin de functieaanduiding 'bedrijfswoning' wordt toegevoegd.

2 BESTAANDE SITUATIE

2.1 Bestaande situatie

Op het perceel Ugchelseweg 249 bevindt zich een autoreparatiebedrijf. Op dit perceel bevindt zich tevens een bedrijfswoning. In het bestemmingsplan Ugchelen is aan het perceel de bestemming Bedrijfsdoeleinden toegekend met de aanduiding 'autoreparatiebedrijf'. De functieaanduiding 'bedrijfswoning' is hierin echter niet opgenomen, hetgeen met dit bestemmingsplan toegevoegd wordt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1331-vas1_0001.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1331-vas1_0002.png"

2.2 Ruimtelijke aanvaardbaarheid

Beoordeeld is of het toevoegen van een recht op een bedrijfswoning aan de Ugchelseweg 249 ruimtelijk aanvaardbaar is. Relevante zaken daarbij zijn omgevingsfactoren, beleidskader en wetgeving.

De bedrijfswoning ligt op het perceel Ugchelseweg 249. Aan de westzijde grenst het perceel aan een woonkavel en een horecalocatie. Aan de oostzijde ligt het perceel aan een beek/spreng. Aan de noordzijde bevindt zich agrarisch gebied. De bedrijfswoning heeft een maximale hoogte van 9 meter en is gelegen op de bovenverdieping van een deel het autoreparatiebedrijf. Het betreft geen beeldbepalende of monumentale bebouwing.

Bepalend voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid is dat er feitelijk al een bedrijfswoning aanwezig is en er ook een (overgangs)recht daarop bestaat. De invloed van een bedrijfswoning op de omgeving en vice versa wijzigt daardoor niet met dit bestemmingsplan. De huidige situatie is niet zodanig dat er zwaarwegende gronden zijn om af te zien van het positief bestemmen van de bedrijfswoning. Vanuit omgevingsfactoren en wetgeving (o.a. op het gebied van milieu) zijn er geen belemmeringen.

Hetzelfde geldt voor het beleidskader. Er bestaat geen strijdigheid met het gemeentelijk woningbouwprogramma - het is een bestaande woning - en het bestemmingsplan ligt in lijn met de uitgangspunten van het bestemmingsplan Ugchelen, welke uitgaat van het overnemen van het geldend recht bij feitelijk bestaande situaties.
Conclusie is dan ook dat het toevoegen van een aanduiding bedrijfswoning past binnen de goede ruimtelijke ordening.

3 JURIDISCHE PLANOPZET

3.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 is de bestaande situatie in het plangebied beschreven. De volgende stap is het treffen van een juridische regeling die dit vastlegt. Dit hoofdstuk beschrijft deze regeling.

3.2 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Bedrijf

Op het perceel Ugchelseweg 249 is een bedrijf van milieucategorie 1 en voor de specifieke bedrijvigheid, een autoreparatiebedrijf, milieucategorie 2 toegestaan. In de regels wordt voor bedrijfsactiviteiten van categorie 1 en 2 die zijn toegelaten, verwezen naar de Lijst van toegelaten bedrijfstypen die als bijlage bij de regels is opgenomen.

Het perceel ligt in het stedelijk gebied, waar bedrijfswoningen niet overal zonder meer zijn toegestaan. Daar waar een bedrijfswoning is toegestaan, is dat met een aanduiding op de plankaart aangegeven. Op het perceel is een bedrijfswoning aanwezig. In onderhavig bestemmingsplan wordt op de plankaart ter plaatse van Ugchelseweg 249 de aanduiding 'bedrijfwoning' toegevoegd.

4 INSPRAAK EN OVERLEG

Het betreft een naar aard en omvang beperkte herziening van het bestemmingsplan Ugchelen waarbij geen of nauwelijks effect optreedt voor de omgeving en derde-belanghebbenden. Mede gelet op het feit dat het nu aan de orde zijnde herziening geen bovenlokaal belang kent en er geen provinciaal of rijksbelang in het geding is kan worden afgezien van vooroverleg met provincie en rijk.

Het ontwerp-bestemmingsplan Ugchelseweg 249 Ugchelen heeft met ingang van 19 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.