direct naar inhoud van TOELICHTING
Plan: Kanaal Noord 476 Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1330-vas1

TOELICHTING

behorende bij het bestemmingsplan Kanaal Noord 476 Beemte Broekland

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Op 11 juli 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost vastgesteld, en op 9 april 2014 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Dit plan geeft de ruimtelijke visie voor het buitengebied ten noordoosten van de stad. Na vaststelling is naar voren gekomen dat er op het perceel Kanaal Noord 476, Beemte Broekland, een onjuiste functieaanduiding is gegeven. Geconstateerd is dat op dit bedrijfsperceel een bedrijfswoning aanwezig is. Het bestemmingsplan laat geen bedrijfswoning toe. Om dit aan te passen wordt het bestemmingsplan Kanaal Noord 476 Beemte Broekland vastgesteld, waarin de functieaanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' wordt verwijderd van de plankaart.

2 BESTAANDE SITUATIE

2.1 Bestaande situatie

Op het perceel Kanaal Noord 476 is een bedrijf aanwezig. In het bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost is een bedrijfswoning in dat geval ook toegestaan. Ten aanzien van het perceel Kanaal Noord 476 is hierin echter foutief de functieaanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' opgenomen. Op dit perceel is een bedrijfswoning toegestaan en deze bestaat al. Er verandert derhalve niets aan de bestaande situatie.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1330-vas1_0001.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1330-vas1_0002.png"

2.2 Ruimtelijke aanvaardbaarheid

Beoordeeld is of het toevoegen van een recht op een feitelijk bestaande bedrijfswoning aan Kanaal Noord 476 ruimtelijk aanvaardbaar is. Relevante zaken daarbij zijn omgevingsfactoren, beleidskader en wetgeving.

De bedrijfswoning ligt op het perceel Kanaal Noord 476. Het perceel is omringd met agrarisch gebied. Aan de westzijde van het perceel ligt de weg Kanaal Noord, dat zich aan de oostzijde van het kanaal Kanaal Noord bevindt. De bedrijfswoning heeft een maximale goothoogte van 3 meter en is gelegen aan de kant van de weg. Het betreft geen beeldbepalende of monumentale bebouwing.

Bepalend voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid is dat er feitelijk al een bedrijfswoning aanwezig is en er ook een (overgangs)recht daarop bestaat. De invloed van een bedrijfswoning op de omgeving en vice versa wijzigt daardoor niet met dit bestemmingsplan. De huidige situatie is niet zodanig dat er zwaarwegende gronden zijn om af te zien van het positief bestemmen van de bedrijfswoning. Vanuit omgevingsfactoren en wetgeving (o.a. op het gebied van milieu) zijn er geen belemmeringen.

Hetzelfde geldt voor het beleidskader. Er bestaat geen strijdigheid met het gemeentelijk woningbouwprogramma - het is een bestaande woning - en het bestemmingsplan ligt in lijn met de uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost, welke uitgaat van het overnemen van het geldend recht bij feitelijk bestaande situaties.
Conclusie is dan ook dat het verwijderen van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten', en dus het toestaan van een bedrijfswoning op het perceel Kanaal Noord 476, past binnen de goede ruimtelijke ordening.

3 JURIDISCHE PLANOPZET

3.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 is de bestaande situatie in het plangebied beschreven. De volgende stap is het treffen van een juridische regeling die dit vastlegt. Dit hoofdstuk beschrijft deze regeling.

3.2 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken. Er is aangesloten bij de regeling zoals opgenomen in bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost.

Bedrijf

Op het perceel Kanaal Noord 476 is een bedrijf van milieucategorie 1 en voor de specifieke bedrijvigheid tot en met milieucategorie 2 toegestaan. In de regels wordt voor bedrijfsactiviteiten van categorie 1 en 2 die zijn toegelaten, verwezen naar de Lijst van toegelaten bedrijfstypen die als bijlage bij de regels is opgenomen.

Op het perceel is een bedrijfswoning aanwezig. In onderhavig bestemmingsplan is de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' op de plankaart verwijderd. Een bedrijfswoning is op deze manier wederom toegestaan.

De maximale bebouwingsoppervlakte bij deze bedrijfsbestemming is 110% van de bestaande oppervlakte. Voor de bedrijfswoning geldt een maximale inhoud van 700 m3.

4 INSPRAAK EN OVERLEG

Het betreft een naar aard en omvang beperkte herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost waarbij geen of nauwelijks effect optreedt voor de omgeving en derde-belanghebbenden. Mede gelet op het feit dat het nu aan de orde zijnde herziening geen bovenlokaal belang kent en er geen provinciaal of rijksbelang in het geding is kan worden afgezien van vooroverleg met provincie en rijk.