direct naar inhoud van REGELS
Plan: Bedrijventerrein Ecofactorij herziening 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1304-vas1

REGELS

behorende bij het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij herziening 1

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij herziening 1 met identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1304-vas1 van de gemeente Apeldoorn.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

Hoofdstuk 2 AANPASSING BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN ECOFACTORIJ

Artikel 2 Verwijzing

Met inachtneming van de regels onder artikel 3, 4 en 5 blijft het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juni 2012 kenmerk NL.IMRO.0200.bp1071-vas1 onverkort van toepassing.

Artikel 3 Aanpassing regels bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij

De regels van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij worden als volgt aangepast:

3.1 Wijziging van artikel 4 lid 4.4 sublid 4.4.2

Artikel 4, lid 4.4, sublid 4.4.2 'Indeling kavels' komt als volgt te luiden :

"Minimaal 25% van de oppervlakte van een bedrijfskavel mag uitsluitend worden ingericht en gebruikt voor water- en groenvoorzieningen. Dit is niet van toepassing op de gronden waarvoor een bebouwingspercentage van 80% geldt."

3.2 Wijziging van artikel 4 lid 4.5 sublid 4.5.1

Aan artikel 4, lid 4.5, sublid 4.5.1 'Afwijkingsbevoegdheid' wordt de volgende bepaling toegevoegd:

e. van het in sublid 4.4.2 bepaalde percentage van de oppervlakte van een bedrijfskavel wat uitsluitend mag worden ingericht en gebruikt voor water- en groenvoorzieningen tot minimaal 20%.

3.3 Wijziging van artikel 4 lid 4.5 sublid 4.5.2

Aan artikel 4, lid 4.5, sublid 4.5.2 'Voorwaarden voor afwijking' wordt de volgende bepaling toegevoegd:

d. voor de afwijking als bedoeld in sublid 4.5.1 onder e: voorzover een kwalitatieve versterking tot stand wordt gebracht op het gebied van landschappelijke inpassing, ecologie en/of duurzaamheid in de vorm van fysieke maatregelen welke een oppervlak beslaan van minimaal tweemaal het oppervlak waarvoor afgeweken wordt.

Artikel 4 Aanpassing plankaart bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij

De plankaart van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij wordt als volgt aangepast:

4.1 bebouwingspercentage

Het aangeduide maximum bebouwingspercentage van 50 procent wordt gewijzigd naar 75 procent, de waarde die is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%).

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 5 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij herziening 1.

Vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn

d.d. 14-09-2017, nr. 94-2017

Mij bekend,

De griffier,

Namens hem:

John de Meij

manager Team Omgevingsrecht & Advies