direct naar inhoud van TOELICHTING
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1295-vas1

TOELICHTING

behorende bij het bestemmingsplan De Parken, Indische Buurt en Beekpark herstelplan

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Op 19 augustus 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan op de ingestelde beroepen tegen het bestemmingsplan De Parken, Indische Buurt en Beekpark. De ingestelde beroepen hebben betrekking op de evenementenfunctie in het Oranjepark. De overige planonderdelen zijn in beroep niet aan de orde geweest. De Afdeling heeft de evenementenregeling van het Oranjepark vernietigd. Voor het overige is het bestemmingsplan De Parken, Indische Buurt en Beekpark geheel onherroepelijk geworden. De uitspraak van de Afdeling is opgenomen in Bijlage 1 van de toelichting.

Dit bestemmingsplan voorziet in een evenementenregeling voor het Oranjepark waarbij rekening is gehouden met de uitspraak van de Afdeling. In de regels wordt een nieuw artikel 33 opgenomen waarbij het aantal evenementen, de bezoekers etc. worden geregeld en op de verbeelding wordt een gebiedsaanduiding evenementenzone-locatie 2 opgenomen.
Tevens voorziet het bestemmingsplan in een juridische regeling voor parkeren dat voor het gehele plangebied De Parken, Indische buurt en Beekpark van toepassing is.

1. De evenementenregeling Oranjepark

De Afdeling heeft in de aangehaalde uitspraak van 19 augustus 2015 het volgende overwogen:
a. Volgens de Afdeling belemmert de overeenkomst uit 1874 niet het gebruik van het Oranjepark voor evenementen. De Raad van State vindt dat er geen sprake is van een duidelijke privaatrechtelijke beperking omdat het gebruik als openbare wandelplaats niet onmogelijk wordt gemaakt.

b. De Afdeling overweegt dat een beoordeling en afweging moet worden gemaakt of de evenementenlocatie vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar is. Voor die beoordeling moet worden uitgegaan van de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Daarbij zijn van belang het aantal evenementen, begin- en eindtijden, aard en omvang en de te verwachten parkeer- en verkeersdruk. Daarbij heeft de gemeenteraad niet afgewogen of de in het bestemmingsplan opgenomen maximale bezoekersaantallen en aantallen evenementen kunnen leiden tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden. Ook heeft de gemeenteraad niet bij de belangenafweging betrokken dat evenementen ook in de nacht kunnen plaatsvinden en dat er tegelijk evenementen in het Oranjepark en Beekpark kunnen worden gehouden.

2. Parkeren

Met de Reparatiewet BZK 2014 is artikel 8, vijfde lid van de Woningwet per 29 november 2014 komen te vervalen. Dat artikel maakte het mogelijk dat stedenbouwkundige voorschriften, zoals parkeernormen, in een gemeentelijke bouwverordening werden opgenomen. Het vervallen van artikel 8, vijfde lid, van de Woningwet leidt ertoe dat voor bestemmingsplannen die na 29 november 2014 zijn vastgesteld, geen rekening meer kan worden gehouden met het parkeerartikel in de gemeentelijke bouwverordening. Dit betekent dat voor die situaties het bestemmingsplan zelf moet voorzien in een regeling om parkeereisen te kunnen stellen.
Vooruitlopend op het vervallen van artikel 8, vijfde lid , van de Woningwet is per 1 november 2014 artikel 3.1.2, tweede lid ,sub a, van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) in werking getreden. Dat artikel bepaalt dat het ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening mogelijk is een planregel op te nemen in het bestemmingsplan, waarbij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Dit artikel maakt het mogelijk dat een bestemmingsplan niet zelf parkeernormen hoeft te bevatten, maar dat op dit punt wordt verwezen naar gemeentelijk beleid dat parkeernormen bevat.
De herziening van het bestemmingsplan voorziet er in dat op basis van dit artikel in artikel 30 Gebruiksbepaling van de regels een nieuw lid wordt toegevoegd waarbij het gebruik van gronden en bouwwerken zonder dat op de eigen kavel of in het openbaar gebied voldoende ruimte voor het parkeren van auto's aanwezig is, geldt als gebruik in strijd met de bestemming. Verder is bepaald dat een omgevingsvergunning voor het bouwen, uitbreiden en/of het wijzigen van het gebruik alleen wordt verleend als wordt aangetoond dat er op de eigen kavel of in het openbaar gebied voldoende ruimte voor het parkeren van auto's aanwezig is.

1.2 Ligging en begrenzing

Evenementen

Het Oranjepark is gelegen tussen de Kerklaan, Regentesselaan, Mr. v. Rhemenslaan en Houven v/d Oordtlaan.

Op onderstaande luchtfoto is het park aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1295-vas1_0001.png"

Parkeren

Het opnemen van het parkeerartikel heeft betrekking op het gehele plangebied van het bestemmingsplan 'De Parken, Indische Buurt en Beekpark'. Dit plangebied bevindt zich grofweg tussen de plangebieden Het Loo en Kerschoten, Binnenstad-West en Stadsdeel Noord-West. De begrenzing wordt in het westen gevormd door de Koning Lodewijklaan. De Sprengenweg – W. Druckerstraat – Asselsestraat – Nieuwstraat – Hoofdstraat – Kerklaan – Deventerstraat vormen de zuidelijke begrenzing. De oostelijke plangrens wordt gevormd door de Grift (tussen Deventerstraat en Laan van Kerschoten). De Laan van Kerschoten – Langeweg – Loseweg – Zwolseweg begrenzen het plangebied in het noorden.

Op onderstaande figuur is het plangebied aangegeven:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1295-vas1_0002.png"

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het bestemmingsplan De Parken, Indische buurt en Beekpark is op 19 augustus 2015 onherroepelijk geworden.
Het Oranjepark is daarbij bestemd tot Groen - 1, Water, en de dubbelbestemmingen Archeologie hoog, beschermd stadsgezicht en Beken en Sprengen. De muziekkoepel heeft daarbij de specifieke bouwaanduiding kapel gekregen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1295-vas1_0003.png"

De aanduiding "evenementenzone - locatie 2" is door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State komen te vervallen. De overige hierboven aangehaalde bestemmingen en aanduidingen voor het Oranjepark zijn onherroepelijk geworden.

Deze herziening voorziet erin dat uitsluitend de gebiedsaanduiding evenementenzone - locatie 2 op de plankaart wordt opgenomen met de daarbij behorende regels (artikel 33) waarbij rekening is gehouden met de genoemde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Dit bestemmingsplan bestaat uit drie delen: een verbeelding (voorheen:plankaart) waarop de bestemmingen in het plangebied zijn aangegeven, planregels waarin de regels voor de op de verbeelding vermelde bestemmingen zijn opgenomen en een toelichting waarin de achtergronden van het bestemmingsplan zijn beschreven. De verbeelding vormt samen met de planregels het bindende deel van het bestemmingsplan. De toelichting begint met de aanleiding voor de planherziening. In hoofdstuk 2 worden in het kort de geldende beleidskaders beschreven die van toepassing zijn. Hier gaat het dan om de beleidskaders die van toepassing zijn voor het Oranjepark alsmede de in juli 2016 vastgestelde Verkeersvisie. In hoofdstuk 3 wordt de bestaande situatie beschreven en in hoofdstuk 4 wordt de gebiedsvisie beschreven. De juridische planopzet wordt toegelicht in hoofdstuk. Tot slot behandelt hoofdstuk 6 de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.

2 BELEIDSKADER

2.1 De Groene Mal

De Groene Mal richt zich op zeven belangrijke groene structuren in de stad. Dit zijn de beken, de sprengen, de kanaalzone, de lanen, de parken, de grote groengebieden en de groene wiggen. Het gemeentelijk groenbeleid is neergelegd in de Groene Mal (oktober 2002), dat het groene kader is waarbinnen andere ruimtelijke functies een plaats krijgen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1295-vas1_0004.png"

Uitsnede Groenstructuurkaart Apeldoorn Stad

De Groene Mal richt zich bij de ontwikkeling van deze gebieden expliciet op zeven belangrijke groene structuren in de stad. Dit zijn de beken, de sprengen, de kanaalzone, de lanen, de parken, de grote groengebieden en de groene wiggen. De parken hebben een belangrijke functie in de wijken van Apeldoorn. Parken zijn een stabiel onderdeel van de Groene Mal

2.2 Verkeersbeleid

De gemeenteraad heeft op 7 juli 2016 de Verkeersvisie 2016-2030 en de inspraaknota vastgesteld. In de Verkeersvisie is het toekomstige verkeersbeleid beschreven, inclusief de maatregelen die nodig zijn om het beleid te realiseren. De drie kernopgaven voor het verkeer zijn: Apeldoorn fietsstad, meer openbaar vervoer op maat en bestaande wegen beter benutten en veiliger maken. Zij zijn uitgewerkt in concrete projecten in de Verkeersvisie 2016-2030. De gemeente wil op het gebied van mobiliteit en transport inzetten op blijvend groen, duurzaam en leefbaar. Kernopgave is ondermeer het stimuleren van het gebruik van de fiets en het veiliger maken van het fietsgebruik.

Voor dit bestemmingsplan is van belang dat de fietsenstallingen in de binnenstad gratis blijven en worden bewaakt. Op deze wijze wordt het stallen van de fiets buiten de stallingen ontmoetigd. De gemeente blijft streven naar voldoende capaciteit, de herkenbaarheid, vindbaarheid en aantrekkelijkheid van de fietsenstallingen.

Parkeernormen
De parkeernormen zijn vastgesteld in de Parkeernota (geactualiseerd oktober 2004). De gemeente stelt geen maximum aan het aantal parkeerplaatsen bij woningen, de parkeernorm geeft aan wat in ieder geval aangelegd moet worden.
In de nieuwe verkeersvisie is een actualisatie van de parkeernota uit 2004 aangekondigd. In de regels van dit bestemmingsplan wordt een koppeling gelegd met de nog vast te stellen nieuwe parkeernota.

2.3 Evenementenbeleid

2.3.1 Nota Geluid en evenementen 2008

De Nota Geluid en evenementen dateert uit 2008 en deze nota verving o.a. het separate beleid uit 2005 voor het Oranjepark.

In de nota zijn kaders opgenomen waarbinnen muziekevenementen gehouden mogen worden om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

Er worden drie categorieën in de nota onderscheiden:
Categorie 1: kleinschalige evenementen waarbij de muziek ondergeschikt is zoals:
manifestaties, buurtfeesten, kleedjesmarkt, braderieën, sportevenementen, haringparty, achtergrondmuziek ijsbaan, etc. en kleinschalige muziekevenementen in de muziektent van het Oranjepark.
Categorie 2: evenementen met versterkte (live) muziek zoals Jazz in the Woods, dorpsfeesten, Koninginnedag, Harleydag, Caterpleinfeesten, Tempoe Doeloe, muziekfeesten op het Leienplein.
Categorie 3: speciale evenementen met mega versterkte muziek en veel publiek zoals de Dancetour.
In de Nota Geluid en evenementen zijn de volgende voorwaarden vastgelegd voor de categorie 1 evenementen:
1. Het geluid afkomstig van versterkte muziek en de omroepinstallatie mag ter hoogte van de dichtstbijzijnde woning niet meer bedragen dan LA(eq) van 75 dB(A);
2. Het evenement eindigt uiterlijk om 22.00 uur;
3. De organisator informeert de omwonenden over: de aard van het evenement, soort muziek, eindtijd van het evenement, telefoonnummer van de organisator om eventuele klachten door te geven;
4. De evenementen kunnen gemaximeerd worden in aantal. Op locaties waar in overwegende mate woningen zijn gelegen direct aan een evenemententerrein dat veelvuldig wordt gebruikt voor muziekevenementen, zal een maximum worden ingesteld. De kaders zijn niet van toepassing op onversterkte muziek.
In de nota is voor het Oranjepark het aantal evenementen gemaximeerd tot 20 (geluids) evenementen die uitsluitend in categorie 1 mogen plaatsvinden.

2.3.2 Nota evenementenbeleid de levendige stad 2015

De gemeenteraad heeft op 19 november 2015 de Nota evenementenbeleid de levendige stad vastgesteld. Kernpunten hieruit zijn:

a. Evenementen gaan bijdragen aan de drie strategische doelen;
b. Er komt een strategische meerjarenplanning evenementen;
c. Afschaffen van maximale subsidietermijn van 3 jaar;
d. Bundelen organisatiekracht door één organisatie voor evenementen, VVV en citymarketing.

2.3.3 Nota Geluid en Evenementen 2016

De Nota 'Geluid bij Evenementen' is door de raad vastgesteld op 7 december 2017 en vervangt de voorgaande nota uit 2008. Voor de volledigheid wordt verwezen naar Bijlage 5 Nota Geluid bij evenementen.

Als bijlagen kent de Nota zogenaamde locatieprofielen voor plekken in Apeldoorn waar regelmatig evenementen plaatsvinden. Dat zijn beschrijvingen van de evenementenlocaties met de verschillende afspraken die per locatie zijn gemaakt met als doel organisatoren te informeren over de mogelijkheden en omwonenden over de gemaakte afspraken. Van het Oranjepark is bij de vaststelling van de profielen geen locatieprofiel gemaakt omdat het bestemmingsplan nog in bewerking was. Mocht er later alsnog een locatieprofiel worden gemaakt, zullen de afspraken in het bestemmingsplan daarvoor de leidraad vormen.

Wat zijn de zaken die anders zijn in de nieuwe nota Geluid bij Evenementen ten opzichte van het beleid uit 2008?

Er wordt beter rekening gehouden met de ver doorklinkende bastonen en hiervoor worden maxima genoemd. Dat wordt gemeten in dB(C). Het 'gewone' geluid wordt weergegeven in dB(A). Er wordt verder in de nota rekening gehouden met de verschillende karakters van de stadsdelen. In het centrum krijgt de levendigheid meer ruimte dan aan de bosrijke randen. Zo zijn er drie 'ringen' onderscheiden met elk eigen maximawaarden voor het geluid.

Verder is er geen sprake meer van drie categorieën van evenementen maar van twee, waarbij categorie 2 en 3 zijn samengevoegd.

In de Nota Limburg, het ijkpunt voor geluidbeleid in Nederland, staat een norm benoemd voor 'duldbaar' geluidsniveau. Die norm is de basis waarop andere normen zijn gebaseerd. Voor Apeldoorn zijn drie ringen benoemd die op basis van functie en omgeving een eigen karakter hebben en om een eigen normering krijgen.

De regeling in dit bestemmingsplan is in overeenstemming met het nieuwe evenementenbeleid.

3 BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING

3.1 Ruimtelijke en functionele structuur

De Parken

De wijk De Parken is een ruim opgezet, monumentaal villapark van rond eind 19e, begin 20e eeuw en ligt direct ten noorden en oosten van het centrum van Apeldoorn en ten westen van het industrieterrein De Vlijt. De Parken bestaat uit het gebied tussen de Laan van Kerschoten, de Generaal van Heutszlaan, de Deventerstraat en de Kerklaan / Koninginnelaan. Beschermd stadsgezicht De Parken is van grote stedenbouwkundige waarde. Formele patronen (rechte lanen, zichtassen, focuspunten) en natuurgelijkende elementen (slingerende, beplante lanen, parken in Engelse Landschapsstijl) zijn verweven tot een eenheid waarbij vooral de lanenstelsels en het vele groen sterk verbindende factoren zijn. Binnen het gebied liggen meerdere markante stedenbouwkundige ruimten, zoals de parken en de pleinen met de omringende bebouwing. In het algemeen is sprake van een doordachte situering van de panden, hetgeen zowel heeft geresulteerd in meerdere bijzondere plekken als in een zeer waardevol totaalbeeld. De stedenbouwkundige opzet is gaaf bewaard gebleven. De langs het Oranjepark gelegen Kerklaan en Regentesselaan hebben een monumentaal karakter dankzij het rechte verloop en het brede profiel. De gebogen lanen, met hun doorgaans smallere profiel en korte zichtlijnen, sluiten aan bij het meer romantische karakter van de in Engelse landschapsstijl ingerichte groengebieden. De beplanting van de wegen draagt daar in hoge mate aan bij.

Het Oranjepark, Emmapark en de omgeving van het Emmaplein vertonen dan ook een vrij homogeen bebouwingsbeeld. Hier is veelal sprake van verschillende, doch gelijktijdig (en architectonisch verwante) gerealiseerde villa's.

Het Oranjepark is gelegen in de (groen) stedelijke omgeving van de binnenstad en ligt op loopafstand van het centrum/winkelgebied. De centrum-rondweg loopt aan twee zijden langs het park. Er wordt veel gerecreëerd met name in de zomermaanden. Het park wordt aan alle kanten begrensd door (woon-)villa's. Midden in het park ligt een grote vijverpartij.

3.2 Groenstructuur

De vier stadsparken het Oranjepark, het Prinsenpark, het Verzetstrijderspark en het Wilhelminapark zijn in hoge mate bepalend voor het aanzien van de wijk. De aanleg van de parken in Engelse landschapsstijl is nog goed herkenbaar. Het beeld wordt bepaald door langgerekte, meanderende waterpartijen, lange gebogen paden, monumentale, solitaire bomen en kleine boomgroepjes op uitgestrekte grasvelden die open en meer gesloten parkdelen aan elkaar koppelen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1295-vas1_0005.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1295-vas1_0006.png"

3.3 Verkeer, vervoer en bereikbaarheid

Het Oranjepark wordt omsloten door vier wegen waarvan twee grote doorgaande wegen met eenrichtingsverkeer (Kerklaan en Regentesselaan) en twee kleine wegen met eenrichtingsverkeer (Mr. v. Rhemenslaan en Houven v/d Oordtlaan).

Openbaar vervoer
Het Oranjepark is gelegen op ongeveer 14 minuten loopafstand van het NS-Station. Bushaltes bevinden zich aan het Oranjepark.

Auto
Op ongeveer 3 minuten loopafstand is de parkeergarage Marktplein met 660 plaatsen gelegen. De parkeergarage Orpheus ligt op 5 minuten loopafstand en heeft een capaciteit van 690 parkeerplaatsen. De parkeergarage Museumcentrum ligt op 6 minuten loopafstand en heeft een capaciteit van 690 plaatsen.

Fietsenstallingen
Er zijn twee gratis toegankelijke, bewaakte fietsenstallingen: op 3 minuten loopafstand onder het Stadhuis met 559 plaatsen en op 5 minuten loopafstand bij ACEC-gebouw met 800 plaatsen.

4 GEBIEDSVISIE

4.1 Visie Oranjepark

De centrale doelstelling voor dit bestemmingsplan is het regelen van de evenementenfunctie voor het stedenbouwkundige markante Oranjepark, passend binnen het historische karakter van het park. Dat betekent dat evenementen mogelijk worden gemaakt die bijdragen aan de sfeer en mogelijkheden van het park en de wijk. De locatie leent zich voor kleinschalige evenementen zoals concerten, voordrachten en kleine optredens maar ook ontspanningsgerichte activiteiten zoals picknicks, rustige sportactiviteiten zoals yoga of Tai-chi etc. De kracht van het park is het monumentale karakter en dat betekent geen programmering met veel geluidsoverlast maar evenementen die :

 • aansluiten op het historische karakter en sfeer van het park,
 • gericht op de ontmoetingsfunctie van kinderen/familie (ontmoetingsplek),
 • openbaar toegankelijk zijn en
 • lokaal en kleinschalig zijn qua sfeer en programmering.

Muziekkoepel
Sinds 1999 organiseert de Stichting Muziektent Oranjepark (SMO) elke zondagmiddag van midden mei tot september muziekconcerten in de koepel. Hiervoor wordt jaarlijks op grond van de APV een evenementenvergunning afgegeven. De bezoekersaantallen liggen hier gemiddeld op maximaal 500. Dit gebruik is rechtens toegestaan omdat voor de muziekkoepel op 3 juni 1997 met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan de Stichting Muziektent Oranjepark 1998 bouwvergunning is verleend. Deze muziekkoepel is in het bestemmingsplan De Parken, Indische buurt en Beekpark planologisch ingepast (door middel van een bouwaanduiding) en onherroepelijk geworden. Het gebruik van de muziekkoepel voor muziekconcerten staat daardoor planologisch niet meer discussie.
Uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening is het echter gewenst dit onbeperkte gebruik te gaan limiteren waarbij het beperken van ernstige en onduldbare overlast zo veel mogelijk moet worden voorkomen.
De gemeente Apeldoorn heeft aan de Omgevingsdienst Veluwe IJssel gevraagd om in dit traject te adviseren en in verband daarmee zijn twee akoestische rapporten gemaakt. Deze rapporten zijn als bijlagen bij de plantoelichting gevoegd.

De advisering van de Omgevingsdienst is ook als bijlage bij de toelichting gevoegd. De advisering van de Omgevingsdienst is verwerkt in hoofdstuk 4.2.

Gelet op dit advies voorziet het bestemmingsplan naast het gebruik van de muziekkoepel door de SMO in een beperkt aantal evenementen in de koepel en in het park.

4.2 Akoestisch onderzoek

Ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit akoestisch onderzoek is als bijlage 2 bij de toelichting gevoegd. Er zijn drie 3 scenario's onderzocht.

 • 1. Een evenement met muziek in de muziekkapel;
 • 2. Een evenement in het park en met in/bij de muziekkapel een hoofdact met muziek;
 • 3. Een evenement zonder muziek.

In het onderzoek is tevens cumulatie met andere evenementen beschouwd.

Normering en overlast
Er is een normstelling op de buitengevel gehanteerd van 70 dB(A) voor de dag- en avondperiode op basis van de Nota Limburg. Hierbij is uitgegaan van een gevelwering van 20 dB en een binnennorm van 50 dB(A). In de 'Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn 2008' is een normstelling opgenomen van 75 dB(A). Indien het geluidniveau binnen een woning stijgt bóven de 40 dB(A) zal dat tot gevolg hebben dat de bewoners van die woning daardoor "luider" moeten gaan spreken om verstaanbaar te zijn, hetgeen als zéér hinderlijk/storend wordt ervaren. In het onderzoek van 2015 en de Nota Limburg is een hinderkwalitificatietabel opgenomen waaruit blijkt dat bij een binnenniveau tussen 40 en 50 dB(A) sprake kan zijn van veel tot zeer ernstige overlast, afhankelijk van het gangbare binnenniveau (referentieniveau). Boven de 50 dB(A) (binnennorm) is er volgens de Nota Limburg sprake van onduldbare hinder, in het algemeen de grens van wat in redelijkheid van omwonenden gevraagd kan worden te accepteren.

Onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting in scenario 1 en 2 (met muziek) bij de dichtstbijzijnde woningen (Regentesselaan 18-18b en Prins Hendrikplein 2) een geluidsniveau op zal leveren van maximaal circa 72 dB(A). Hierbij is in scenario 2 rekening gehouden met een situatie waarbij in de buitenste 40 meter van het park geen activiteiten met muziek zijn toegestaan. Bij het merendeel van de woningen rond het park ligt het geluidsniveau lager dan 70 dB(A). In scenario 3 (zonder muziek) zal het geluidsniveau niet meer bedragen dan circa 60 dB(A). Verder blijkt uit het onderzoek dat er geen relevante cumulatieve effecten optreden als er elders in de stad (bv Marktplein en Caterplein) ook een muziekevenement plaatsvindt. In het onderzoek worden gelet op de resultaten drie aanbevelingen gedaan:

 • a. Opnemen van een dB(C)-norm (10-15 dB boven de dB(A)-norm), en
 • b. Nader onderzoek verrichten naar de geluidwering van de gevel van woningen waarop de geluidsbelasting hoger is dan 70 dB(A), of
 • c. Geen hoger geluidsniveau toestaan dan 70 dB(A) en accepteren dat het muziekgeluidsniveau enigszins beperkt moet worden.


De mate van hinder wordt niet alleen bepaald door het geluidniveau, maar tevens door sociaalpsychologische factoren zoals maatschappelijke aanvaardbaarheid en voorspelbaarheid. In het onderzoek van 2015 worden aanvullend op bovenstaande drie aanbevelingen suggesties gedaan om de ervaren ‘subjectieve’ hinder positief te beïnvloeden/te beperken zoals:

• Het bepalen van het maximaal toegestane aantal evenementen.

• Het vaststellen van de begin- en eindtijden van de evenementen.

• Het verplichten van de organisator om vooraf aan te tonen dat aan de maximale geluidsniveaus wordt voldaan.

• Het organiseren van een actieve vorm van toezicht en handhaving.

• Het organiseren van een goede kennisgeving aan omwonenden vooraf en evaluatie met omwonenden achteraf.

• Het spreiden van evenementen in tijd (en plaats over meerdere locaties).

Gelet op de aanbeveling in het onderzoek van december 2015 is nader onderzoek verricht naar de gevelwering en het binnenniveau van 8 woningen rondom het park. Dit akoestisch onderzoek is als Bijlage 3 Gevelonderzoek 6-4-2016 bij de toelichting gevoegd. Het gevelisolatieonderzoek van 6 april 2016 laat zien dat er bij 3 woningen één van de gevels van een verblijfsruimte een lagere gevelwering heeft dan 20 dB, te weten:

- de gevel van de serre van de woning Prins Hendrikplein 1;

- de gevel van de woonkamer van de woning Mr. Van Rhemenslaan 1;

- de gevel van de keuken van de woning Regentesselaan 18.

Gelet op de akoestische rapportages en Bijlage 4 Advies OVIJ 28-5-2016 gaat de evenementenregeling voor het Oranjepark er als volgt uit zien:

 • 20 geluidevenementen waarvan maximaal 17 keer met 500 bezoekers en 3 keer met 6000 bezoekers per jaar;
 • 5 evenementen zonder geluid met maximaal 2000 bezoekers per jaar;
 • maximaal 70 dB(A) en 83 dB(C) op de gevels van de woningen;
 • aanvang en sluiting van het evenement op respectievelijk 10.00 uur en 19.00 uur ;
 • op- en afbouw niet tussen 21.00 uur en 09.00 uur;
 • Bepalend voor het aantal evenementen is niet de vergunning maar de duur van het evenement: 1 vergunning voor 2 dagen geldt als 2 evenementen.

Parkeren

De evenementen in het Oranjepark die gebaseerd zijn op de huidige vergunningenbeleid dragen een sterk lokaal karakter. De bezoekers van de muziekconcerten op zondagmiddag komen overwegend met de fiets en deze situatie leidt niet tot overlast.
Ook de overige evenementen dragen een lokaal karakter en geven geen parkeeroverlast in de wijk. Deze situatie is met name te wijten aan de goede bereikbaarheid van het Oranjepark. Op 5 minutenloopafstand van het park zijn twee parkeergarages gelegen met een capaciteit van 1350 parkeerplaatsen. De bereikbaarheid van het park is goed.
Overigens is het initiatiefnemers van evenementen krachtens voorschriften die aan de evenementenvergunning zijn verbonden, niet toegestaan om in de wijk te parkeren.

5 JURIDISCHE PLANOPZET

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 is de bestaande situatie in het plangebied beschreven. Hoofdstuk 4 bevat de gebiedsvisie over het Oranjepark. Hoofdstuk 5 beschrijft de juridische regeling. In paragraaf 5.2 wordt het karakter van dit bestemmingsplan beschreven. Paragraaf 5.3 beschrijft de gebruikte bestemmingen. Hier worden zowel de regels als de weergave van de bestemmingen op de plankaart beschreven. De beschrijving geeft aan hoe de regeling geïnterpreteerd moet worden. In paragraaf 5.4 tenslotte worden de algemene regels en de overgangs- en slotregels besproken.

5.2 Karakter bestemmingsplan

Bestemmingsplan De Parken, Indische Buurt en Beekpark herstelplan voorziet in regeling voor het toestaan van evenementen in het Oranjepark waarbij rekening is gehouden met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bestaande regels en verbeelding blijven van toepassing met dien verstande dat op de verbeelding voor het Oranjepark de aanduiding evenementenzone - 2 wordt toegevoegd met de daarbij behorende regels (artikel 33).

5.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.


Evenementenzone - 2

Deze regeling geldt voor het Oranjepark waarbij rekening is gehouden met de uitspraak van de Raad van State. Overigens is ook de regeling voor evenementenvergunningen van de APV van toepassing, onder andere in verband met de veiligheid en openbare orde.

Duur evenement

In de regels is bepaald dat een evenement maximaal 1 dag bedraagt exclusief de op- en afbouw. Als een evenement uit twee dagen bestaat dan geldt het als twee evenementen en gaat dus van het maximale aantal af.

5.4 Algemene regels en overgangs- en slotregels

5.4.1 Parkeren

Door een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn op 29 november 2014 de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening vervallen. De stedenbouwkundige bepalingen van de Bouwverordening waren in Apeldoorn overwegend nog van belang vanwege de koppeling met de parkeernormen. Door het vervallen van deze bepalingen moet, daar waar het aanwezig zijn van voldoende ruimte voor het parkeren van auto's in het kader van een goede ruimtelijke ordening nodig is, in het bestemmingsplan een regeling voor het parkeren worden opgenomen.

In dit bestemmingsplan is gebruiksregel parkeren opgenomen. Hierin is bepaald dat gebruik van gronden en bouwwerken zonder dat op de eigen kavel of in het openbaar gebied voldoende ruimte voor het parkeren van auto's aanwezig is, geldt als gebruik in strijd met de bestemming. Verder is bepaald dat een omgevingsvergunning voor het bouwen, uitbreiden en/of het wijzigen van het gebruik alleen wordt verleend als wordt aangetoond dat er op de eigen kavel of in het openbaar gebied voldoende ruimte voor het parkeren van auto's aanwezig is. In de Algemene afwijkingsregels de mogelijkheid opgenomen om van deze parkeerbepalingen af te wijken wanneer het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit of als op andere wijze in de benodigde parkeerruimte wordt voorzien.

De uitleg bij de uitoefening van deze bevoegdheden wordt, zoals op grond van artikel 3.1.2 lid 2 onder a Bro mogelijk is, afhankelijk gesteld van de beleidsregel over de toepassing van die bevoegdheid. Het gaat dan om de beleidsregel die op het moment van uitoefening van die bevoegdheid geldig is.
Als uitwerking van deze algemene parkeerregel wordt een beleidsregel opgesteld die uitleg geeft over de toepassing hiervan. Deze beleidsregel zal de op 24 juni 2004 vastgestelde notitie 'Actualisatie Parkeernota' vervangen. Tot dat moment zal de geldende parkeernota, die als bijlage aan de regels van het bestemmingsplan wordt toegevoegd, deze rol vervullen. Ter verduidelijking hiervan wordt opgemerkt dat, conform de vaste beleidslijn hierin, eventuele historische parkeertekorten worden betrokken bij de toetsing of er voldoende parkeerruimte is. Het gestelde over parkeren in de op 9 juli 2009 vastgestelde Verkeersvisie 2010-2020 (paragraaf 4.4) betreft een nadere uitleg van de notitie 'Actualisatie Parkeernota' en vormt dan ook onderdeel van de toetsing.

6 MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

6.1 Vooroverleg

Voordat de formele procedure van het bestemmingsplan begint, zijn twee omwonenden betrokken bij de uitgangspunten van dit bestemmingsplan.
Allereerst heeft de gemeente onderzoek laten verrichten naar de ruimtelijke inpasbaarheid van evenementen in het Oranjepark.
Dit onderzoek van 2 december 2015 is op 12 januari 2016 besproken met de twee omwonenden en hun adviseur.
Mede naar aanleiding van de gestelde vragen in dit overleg is besloten om vervolgonderzoek in te stellen.
Sain milieuadvies heeft een bouwkundig-akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidwering van de gevels van diverse woningen rondom het Oranjepark in Apeldoorn.
Het doel van het onderzoek is om de geluidwering van de gevel van de relevante geluidsgevoelige vertrekken vast te stellen.
Op 11 mei 2016 is deze rapportage van 6 april 2016 en het concept advies van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) van 26 april 2016 besproken met beide bewoners, de wijkraad, SMO en muziektentapeldoorn. Het overleg stond met name in het teken van het geven van uitleg over de akoestische rapporten en het concept advies van de OVIJ.
Het overleg en de inbreng van betrokkenen heeft ertoe geleid dat de OVIJ haar advies heeft aangepast. Deze aanpassing heeft betrekking op:

 • (de beleving van) de mate van hinder gerelateerd aan een binnenniveau van 40-50 dB(A);
 • de wenselijkheid van beëindiging van het evenement om 19.00 uur;
 • het hanteren van een maximale norm van 70 dB(A) en 83 dB(C).

De conclusie van dit overleg is dat er verschil van mening blijft: Belanghebbenden blijven aansturen op maximaal 60-65 dB(A), terwijl de organisatoren aangeven 70 dB(A) nodig hebben. Overigens wordt dit laatste ook bevestigd uit het akoestisch rapport.

Op 30 augustus 2016 is het concept bestemmingsplan met de belanghebbenden, de stichting oranjefeesten, muziektentapeldoorn en de wijkraad besproken.
Aan het verzoek om de tijdstippen van het verbod van op- en afbouw te wijzigen van 23.00 uur - 07.00 uur naar 21.00 uur - 09.00 uur is gevolg gegeven.

Discussiepunten blijven:

 • de noodzaak van evenementen in het Oranjepark;
 • beperk de evenementen tot de zondagsconcerten, de dodenherdenking en Koningsdag;
 • de handhaafbaarheid van de bezoekersaantallen;
 • Terugbrengen van de maximale norm van 70 dB(A) naar 60 dB(A) vanwege ondragelijke hinder en ernstige aantasting woongenot.

Noodzaak van evenementen
De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat er evenementen kunnen worden gehouden en dat er een optimaal vestigingsklimaat voor evenementen is met oog voor balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Evenementen zorgen voor levendigheid en hebben economische en maatschappelijke betekenis. Evenementen dragen ertoe bij dat de stad aantrekkelijk is om in te wonen, te werken en te bezoeken. Sedert 1995 is er evenementenbeleid van toepassing voor het Oranjepark. Het aantal evenementen en de bezoekersaantallen is gebaseerd op het huidige vergunningenbeleid. Apeldoorn is van mening dat het Oranjepark een geschikte locatie is voor evenementen vanwege de ligging en uitstraling van het park. De evenementen die hier worden gehouden sluiten aan op het historische karakter en sfeer van het park.

Aantal evenementen
Het is belangrijk dat er voldoende locaties zijn waar evenementen kunnen worden gehouden. Het aantal evenementen dat in de regeling staat is gebaseerd op de verleende vergunningen. Een beperking van de evenementen zoals wordt voorgesteld, betekent dat er zes evenementen niet kunnen worden gehouden.
Het aantal evenementen (20 geluidsevenementen en 5 overige) dat in dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, wordt passend geacht.

Handhaving
De bezoekersaantallen zijn gebaseerd op de huidige bezoekers en het vergunningenbeleid. Daarmee wordt planologisch geborgd dat er geen grootschalige evenementen kunnen worden gehouden. Grote bezoekersaantallen worden niet toegestaan.

 

Geluidsnorm
Het akoestisch rapport en metingen tijdens evenementen in het verleden laten zien dat muziekevenementen in het Oranjepark 70 dB(A) of zelfs 72 dB(A) kunnen veroorzaken. Een dusdanige aanpassing van het evenement dat een geringe reductie tot 70 dB(A) kan worden gehaald, is haalbaar maar met een norm van 60-65 dB(A) zal er regelmatig sprake kunnen zijn van een overschrijding van deze norm.

6.2 Economische uitvoerbaarheid

Aan de uitvoering van dit bestemmingsplan zijn geen financiële consequenties verbonden.