direct naar inhoud van REGELS
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1295-vas1

REGELS

behorende bij het bestemmingsplan De Parken, Indische Buurt en Beekpark herstelplan

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Het bestemmingsplan De Parken, Indische Buurt en Beekpark herstelplan met identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1295-vas1 van de gemeente Apeldoorn.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 equivalent geluidsniveau Leq (één minuut)

Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter plaatse, gedurende één minuut optredende geluid vastgesteld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999.

1.4 dB(A)

Geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (A)filter dat corrigeert voor het menselijk gehoor.

1.5 dB(C)

Geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (C)filter dat speciaal geschikt is voor hoge geluidsniveaus in lage frequenties (bass-tonen).

1.6 evenementen

Periodieke en/of incidentele manifestaties zoals sportmanifestaties, concerten, bijeenkomsten, voorstellingen, tentoonstellingen, shows, thematische beurzen en thematische markten. Onder evenementen worden in ieder geval niet begrepen activiteiten die zijn gericht op verkoop uit grote partijen met een beperkt assortiment door één of enkele aanbieders.

Hoofdstuk 2 Aanpassing Regels bestemmingsplan De Parken, Indische Buurt en Beekpark

Artikel 2 Verwijzing

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 blijft het bestemmingsplan De Parken, Indische Buurt en Beekpark, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2014, met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1131-vas2, onverkort van toepassing.

De regels van het bestemmingsplan De Parken, Indische Buurt en Beekpark worden als volgt aangepast.

Artikel 3 Gebruiksregel parkeren

In artikel 30 Algemene gebruiksbepaling wordt na lid 30.2 een nieuw lid 30.3 toegevoegd dat komt te luiden als volgt:

30.3 Gebruiksregel parkeren

30.3.1 Gebruiksregel

Als gebruik in strijd met de bestemming geldt het gebruik van gronden of bouwwerken waarbij niet in voldoende mate ruimte aanwezig is ten behoeve van het parkeren van auto's ter plaatse van de eigen kavel en/of het openbaar gebied. Dit volgens de notitie 'Actualisatie Parkeernota' zoals vastgesteld op 24 juni 2004, die is opgenomen in Bijlage 1 Notitie Actualisatie Parkeernota, dan wel, bij intrekking hiervan, een beleidsregel over de toepassing van artikel 30 lid 30.3 en artikel 34 lid 34.2.

30.3.2 Voorwaardelijke verplichting

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het uitbreiden en het wijzigen van het gebruik van gebouwen en gronden wordt slechts verleend indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat in voldoende mate ruimte aanwezig is ten behoeve van het parkeren van auto's ter plaatse van de eigen kavel en/of het openbaar gebied. Dit volgens de notitie 'Actualisatie Parkeernota' zoals vastgesteld op 24 juni 2004, die is opgenomen in Bijlage 1 Notitie Actualisatie Parkeernota, dan wel, bij intrekking hiervan, een beleidsregel over de toepassing van artikel 30 lid 30.3 en artikel 34 lid 34.2.

Artikel 4 overige zone - evenementenzone locatie 2

Artikel 33 evenementenzone - locatie 2 komt te luiden als volgt:

Artikel 33 overige zone - evenementenzone locatie 2

33.1 Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - evenementenzone locatie 2' is, naast hetgeen in de overige regels is bepaald, het houden van evenementen toegestaan.

33.2 Specifieke gebruiksregels

Voor het houden van evenementen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - evenementenzone locatie 2' gelden de volgende bepalingen:

  • a. het aantal dagen waarop evenementen worden gehouden waarbij elektrisch en/of mechanisch versterkt geluid ten gehore wordt gebracht bedraagt ten hoogste 20 per jaar, met dien verstande dat op ten hoogste 3 dagen per jaar het aantal evenementenbezoekers niet meer bedraagt dan 6.000 per dag en op ten hoogste 17 dagen per jaar het aantal evenementenbezoekers niet meer bedraagt dan 500 per dag.
  • b. het aantal dagen waarop evenementen worden gehouden waarbij geen elektrisch en/of mechanisch versterkt geluid ten gehore wordt gebracht, bedraagt ten hoogste 5 per jaar en het aantal evenementenbezoekers bedraagt niet meer dan 2.000 per dag, met dien verstande dat een dag met minder dan 100 bezoekers aan een evenement als in dit onderdeel bedoeld niet wordt gerekend als dag waarop een evenement wordt gehouden;
  • c. het equivalent geluidsniveau Leq (één minuut) ten gevolge van het evenement mag niet meer bedragen dan maximaal 70 dB(A) en 83 dB(C) op de gevels van woningen;
  • d. de aanvang van een evenement is niet eerder dan 10.00 uur en de sluiting van een evenement is niet later dan 19.00 uur;
  • e. de op- en afbouw van een evenement mag niet plaatsvinden tussen 21.00 uur en 09.00 uur met uitzondering van het evenement “WorldProef Culture” Oranjepark waarvoor een verbod van op- en afbouw geldt tussen 21.30 uur en 08.00 uur ;
  • f. voor de viering van Koningsdag geldt met inachtneming van het hiervoor bepaalde in lid a (aantal evenementen), lid c (geluidsniveau) en lid d (aanvang en sluiting) de volgende afwijkende regeling:
    het aantal evenementenbezoekers is niet van toepassing en in afwijking van het bepaalde in lid e geldt een verbod van op- en afbouw tussen 21.00 uur en 06.00 uur.

Artikel 5 Afwijkingsbevoegdheid

In artikel 34 Algemene afwijkingsregels wordt na lid 34.4 een nieuw lid 34.5 toegevoegd dat komt te luiden als volgt:

34.5 Afwijkingsbevoegdheid parkeren

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in artikel 30 lid 30.3 bepaalde indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit of voor zover op andere wijze in de benodigde parkeerruimte wordt voorzien. Dit volgens de notitie 'Actualisatie Parkeernota', zoals vastgesteld op 24 juni 2004, dan wel, bij intrekking hiervan, een beleidsregel over de toepassing van artikel 30 lid 30.3 en artikel 34 lid 34.5.

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 6 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan De Parken, Indische Buurt en Beekpark herstelplan.

Vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn

d.d. 17 januari 2019 nr. 2-2019

Mij bekend,

De griffier,

Namens hem:

Pieter Guis

Teammanager Omgevingsrecht en Advies