direct naar inhoud van TOELICHTING
Plan: Park Berg en Bos en omgeving herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1241-vas1

TOELICHTING

behorende bij het bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving herstelplan

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Op 19 september 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving vastgesteld. Tegen het besluit tot vaststelling is beroep ingesteld. Op 1 oktober 2014 is door de Raad van State uitspraak gedaan, uitspraak 201310099/1/R2. Dit heeft ertoe geleid dat het besluit gedeeltelijk is vernietigd. De Raad van State heeft het bestemmingsplan vernietigd voor zover het betreft de gronden met de bestemming "Natuur" en de aanduiding "specifieke vorm van recreatie-bosweide" en voor de bestemming "Verkeer - Weg" aangewezen gronden ter plaatse van de J.C. Wilslaan niet zijn bestemd voor parkeervoorzieningen. De Raad van State heeft bij voorlopige voorziening bepaald dat het gebruik van de gronden met de bestemming "Natuur" en de aanduiding "specifieke vorm van recreatie-bosweide" voor evenementen is beperkt tot 10.000 bezoekers tot de inwerkingtreding van een nieuw vast te stellen bestemmingsplan en het gebruik van de gronden ter plaatse van de J.C. Wilslaan voor parkeren mag worden voortgezet tot de inwerkingtreding van een nieuw vast te stellen bestemmingsplan en draagt de gemeenteraad op om binnen 16 weken na de verzending van de uitspraak een nieuw besluit te nemen over deze onderdelen.

Met dit plan wordt een beperkt aantal regels aangepast.

2 ONDERBOUWING PLANHERZIENING

De uitspraak van de Raad van State geeft aanleiding om het bestemmingsplan Park Berg en Bos e.o. zoals vastgesteld op 19 september 2013 op twee onderdelen te wijzigen. Het gaat om de bestemming "Natuur" met de aanduiding "specifieke vorm van recreatie-bosweide" en "Verkeer-Weg" ter plaatse van de J.C. Wilslaan.

Bosweide

De bosweide wordt in het park onder meer gebruikt voor evenementen. In het bestemmingsplan Park Berg en Bos e.o. is met de bestemming Natuur en de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - bosweide' het gebruik van de bosweide geregeld. In de regels zijn eisen opgenomen aan de soort en schaal van de evenementen. Daarnaast is vastgelegd het aantal keer per jaar en de maximale duur en aantal bezoekers. Het was de intentie op te nemen dat er uitsluitend sprake kan zijn van groot- en kleinschalige evenementen. In de begripsomschrijvingen zijn deze wel opgenomen maar uit de bestemming blijkt onvoldoende dat het uitsluitend om deze vormen van evenementen gaat. Met dit plan wordt deze omissie weggenomen.

J.C. Wilslaan

De J.C. Wilslaan wordt op dagen dat grote drukte wordt verwacht bij de attracties tussen de Soerenseweg en de Burg. Nepveulaan afgesloten voor het doorgaande verkeer en worden de bermen gebruikt voor parkeren. Op die manier zijn op de dagen dat grote drukte wordt verwacht en meer dan 1.600 parkeerplaatsen nodig zijn, 2.000 parkeerplaatsen beschikbaar.

In de eerdergenoemde uitspraak heeft de Raad van State bepaald dat in het bestemmingsplan Park Berg en Bos e.o. opgenomen parkeerplaatsen van 1.600 representatief te achten is voor de normele bezoekersdagen en niet gemotiveerd is betwist dat 2.000 parkeerplaatsten op piekbezoekersdagen voldoende is.

Om die parkeerplaatsen ook daadwerkelijk beschikbaar te hebben, moet de J.C. Wilslaan in planologisch opzicht bestemd zijn om die parkeervoorzieningen beschikbaar te hebben. In het bestemmingsplan Park Berg en Bos e.o. is in de bestemmingsomschrijving niet opgenomen dat de bestemming Weg-Verkeer bestemd is voor parkeren. Met dit plan wordt dit gerepareerd, zodat parkeren op de J.C. Wilslaan ook binnen de bestemming valt.

3 JURIDISCHE PLANOPZET

3.1 Inleiding

Dit bestemmingsplan gaat om een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving. Er vindt een aanpassing op de bestemmingsregels plaats.

3.2 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De aangepaste bestemmingen worden hierna besproken.

Verwijzing

Er vindt een verwijzing plaats naar het bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving waaraan dit plan is gekoppeld. Met dit plan worden uitsluitend de twee hieronder genoemde bestemmingen gewijzigd. De overige onderdelen van het plan blijven in stand en maken geen onderdeel uit van dit herstelplan.


Natuur

Met de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-bosweide' is het gebruik van de Bosweide in het plan Park Berg en Bos en omgeving geregeld. In de regels zijn eisen opgenomen aan de soort en schaal van de evenementen en de aard en duur. Met dit plan wordt aan de bestemming toegevoegd dat ter plaatse van de Bosweide uitsluitend klein- en grootschalige evenementen mogelijk zijn. Met deze aanvulling in de bestemming wordt uitgesloten dat er evenementen plaatsvinden die niet binnen deze omschrijving vallen.

Verkeer-Weg

De wegen met primair een functie voor het doorgaande verkeer hebben de bestemming Verkeer - Weg gekregen. Deze wegen zijn bestemd voor onder meer wegen met maximaal 2 rijstroken, fiets- en voetpaden, groenvoorziening enzovoort.

Daarnaast is het gebruikelijk dat binnen de bestemming Verkeer-Weg ook parkeervoorzieningen binnen de bestemmingsomschrijving is opgenomen. Met dit plan wordt dit opgenomen.

3.3 Overgangs- en slotregels

3.3.1 Overgangs- en slotregels

Hoofdstuk 3 bevat tot slot het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.