direct naar inhoud van REGELS
Plan: Park Berg en Bos en omgeving herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1241-vas1

REGELS

behorende bij het bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving herstelplan

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Het bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving herstelplan met identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1241-vas1 van de gemeente Apeldoorn.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

Hoofdstuk 2 AANPASSING BESTEMMINGSREGELS BESTEMMINGSPLAN PARK BERG EN BOS EN OMGEVING

Artikel 2 Verwijzing

Met inachtneming van de regels onder 3 en 4 blijft het bestemmingsplan zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 19 september 2013 kenmerk NL.IMRO.0200.bp1116-vas1 onverkort van toepassing.

Artikel 3 Aanpassing regels bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving

De regels van het bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving worden als volgt aangepast.

3.1 lid 8.1 van artikel 8

onderdeel h. van artikel 8 eerste lid komt te luiden als volgt:

"ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - bosweide' een terrein voor het houden van klein- en grootschalige evenementen;".

3.2 lid 12.1 van artikel 12

aan artikel 12.1 wordt een onderdeel i toegevoegd dat komt te luiden als volgt:

"parkeervoorzieningen".

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 4 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving herstelplan.

Vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn

d.d. 29 januari 2015 nr. 6-2015

Mij bekend,

De griffier,

Namens hem:

John de Meij

manager Team Omgevingsrecht & Advies