direct naar inhoud van 6.2 Regels
Plan: Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1198-vas2

6.2 Regels

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de definities van de in het plan voorkomende begrippen en legt de wijze van meten en berekenen vast.

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hierin worden per bestemming regels gegeven voor gebruik en bebouwing van de grond. Deze bestemmingsregelingen worden hierna besproken.

Artikel 3 Natuur

Het plan voorziet in de aanleg van een houtwal direct aan de bosrand. Deze houtwal krijgt een natuurbestemming. Deze bestemming kent een beschermingsregeling gericht op het behoud van de houtwal.

Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied

Voor de ontsluiting van de woningen wordt een weg aangelegd. Deze weg krijgt de bestemming Verkeer-verblijfsgebied.


Artikel 5 Wonen

De bestaande en te bouwen woningen worden als zodanig bestemd. Ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing zijn regels opgenomen over ondermeer de goothoogte, oppervlak, situering en onderlinge afstand van gebouwen. De maximale goothoogte van woningen bedraagt 4 meter, de maximale inhoud (conform de algemene gemeentelijke beleidslijn voor het buitengebied) 700 m3. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 5 meter te zijn. Per woning is maximaal 75 m2 aan bijgebouwen toegestaan. Dit met dien verstande dat het totale oppervlak aan woning met bijbehorende gebouwen niet meer dan 135 m2 mag bedragen.

In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen. In artikel 7 zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. In artikel 8 staan de algemene gebruiksregels. Hierin is beschreven welke vormen van gebruik in ieder geval gelden als gebruik in strijd met de bestemming. Artikel 12 geeft aan welke regeling geldt wanneer wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen en plannen. De overige artikelen bevatten bekende regels die geen nadere bespreking behoeven.

Hoofdstuk 4 bevat het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.