direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1198-vas2

5.2 Waterhuishouding

Het plangebied ligt buiten bestaand stedelijk gebied. Het plangebied is circa 0,8 hectare groot. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.


Grondwater
Het gebied ligt niet in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Uit een inschatting, op basis van regionale gegevens, blijkt dat het grondwaterpeil in het plangebied waarschijnlijk meer dan 3 meter onder maaiveld ligt. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. Grondwater zal in dit plangebied geen overlast veroorzaken en niet structureel afgevoerd worden. Hierdoor zal het plan grondwaterneutraal worden ontwikkeld.


Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

In het plangebied komt geen oppervlaktewater voor. Door dit plan ontstaat geen extra oppervlaktewater. Er zal niet geloosd worden op het oppervlaktewater. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.


In het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor deze waterafhankelijke natuur.


Afvoer van hemelwater

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de afvoer van hemelwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouwverordening is bepaald dat het hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.


Afvoer van afvalwater
De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. De bestaande riolering in de Aardhuisweg heeft een diameter van 160 mm en gaat na enkele tientallen meters over in een 300 mm. In het vervolgtraject dient getoetst te worden of deze aansluiting voldoende capaciteit heeft voor deze extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw.