direct naar inhoud van 4.3 Afstemming beleidskader
Plan: Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1198-vas2

4.3 Afstemming beleidskader

Beleidskader
Aardhuisweg 58 ligt in een gebied wat is aangewezen als waardevol landschap, extensiveringszone landbouw en nationaal landschap. Verder is het functieveranderingsbeleid en afstemming ten opzichte van het KWPIII aan de orde. Het plangebied ligt nabij de EHS en Natura 2000.

Aardhuisweg 58 ligt in een gebied wat is aangewezen als waardevol landschap en nationaal landschap. Functieverandering van agrarisch naar wonen past binnen dit beleidskader. Wel vraagt dit een zorgvuldige inpassing in het landschap, waarbij bijgedragen moet worden aan het behouden en versterken van de kernkwaliteiten van het landschap. Het doel voor de Nationale Landschappen is om landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten te behouden, duurzaam te beheren en waar mogelijk te versterken.

Het plan sluit, zoals al beschreven in paragraaf 4.2, hier ruimtelijk goed op aan door de zorgvuldig opgezette layout. Doordat de individuele woningen op ruime kavels staan en op ruime afstand van elkaar ontstaat er maat voor een groene, 'landschappelijke' invulling van de kavels. Hierdoor zijn de woningen als het ware 'te gast' in het kampenlandschap.

Het plan past tevens binnen de provinciale ruimtelijke verordening. Het betreft een geval van functieverandering waarbij het bestaande bebouwd oppervlak substantieel verminderd en de nieuwbouw op een goede wijze landschappelijk wordt ingepast. Het plangebied ligt niet in een concentratiegebieden glastuinbouw of regionaal cluster glastuinbouw.

Het regionale functieveranderingsbeleid geeft algemene voorwaarden aan functieverandering en specifieke bepalingen voor het omzetten naar wonen. Aan deze voorwaarden wordt voldaan. Op het perceel is sinds 1978 een veehouderij aanwezig geweest. De milieuvergunning wordt ingetrokken.

Er is circa 1.635 m2 aan legale agrarische bebouwing aanwezig, welke wordt gesloopt. De nieuwbouw bestaat uit zes vrijstaande woningen, mogelijk met bijgebouw. Uitgaand van maximaal 135 m2 per woonkavel aan gebouwen wordt voldaan aan de voorwaarde die stelt dat niet meer dan 50 procent van het te slopen oppervlak aan gebouwen teruggebouwd mag worden. De voormalige bedrijfswoning wordt bestemd als burgerwoning. Voor de maximaal toegestane maatvoering van nieuwe woningen is aangesloten op het gemeentelijk ruimtelijk beleid zoals dat ondermeer is opgenomen in de bestemmingsplannen buitengebied. In Apeldoorn wordt wat betreft de maximale inhoudsmaat van woningen in het buitengebied uitgegaan van 700 m3.

Met de functieverandering wordt een positieve bijdrage geleverd aan de versterking van de kwaliteit van de omgeving. Dit door de afname van het totale oppervlak aan bebouwing en de voorgestane vormgeving en landschappelijke inpassing. Het stoppen van de veehouderij levert een vermindering op van de emissie van 1455 kg ammoniak, 21 kilogram fijn stof (PM10) en een van ca. 20720 Odour units. Gelet op de kleinschaligheid zal geen knelpunt ontstaan in de verkeersafwikkeling. Met het plan wordt de ontwikkeling van omliggende (agrarische) bedrijven in de omgeving niet belemmerd.

Met dit bestemmingsplan wordt het agrarische bouwvlak in zijn geheel wegbestemd.

Met het beeindigen van de nu aanwezige intensieve veehouderij in de extensiveringszone landbouw wordt en belangrijke bijdrage geleverd aan het bereiken van de doelstellingen op het gebied van natuur en milieu uit het reconstructieplan.

Vanwege de ligging in de buurt van de EHS en Natura 2000-gebied is ecologisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de beoogde ontwikkeling geen negatief effect heeft op deze gebieden (zie paragraaf 5.3).

De zes woningen die met dit plan worden toegevoegd passen binnen het met in acht neming van het provinciale Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 vastgestelde gemeentelijke woningbouwprogramma.

Deel 2 van de notitie Wonen in het landelijk gebied (raad 13 februari 2014) beschrijft onder andere de wijze waarop binnen de kaders van het regionale functieveranderingsbeleid uitvoering wordt gegeven aan dat beleid volgens het scenario van het toepassen van maatwerk op grond van de (ruimtelijke) kwaliteiten van een gebied, met een maximum van twee woningen. Daar waar aantoonbaar sprake is van een versterking van de (ruimtelijke) kwaliteiten kan meer ruimte geboden worden, tot een maximum van 50% van het voormalig agrarisch bebouwd oppervlak.

Deze notitie wordt niet van toepassing geacht op het nu aan de orde zijnde plan tot bouw van zes woningen aan de Aardhuisweg 58. Redenen tot afwijken van deze notitie zijn dat de aanvraag en de met de ontwikkelaar gesloten overeenkomst (welke uitgaat van genoemde zes woningen) dateren van voor 13 februari 2014 en dat de zes woningen deel uitmaken van het gemeentelijke woningbouwprogramma (wat overigens nog bevestigd wordt in deel 1 van genoemde notitie).

Overigens is voor Uddel en omgeving uitgangspunt om de open, groene ruimtes in het dorp te behouden en ruimte te bieden voor kwaliteitsverbetering van het buitengebied door ondermeer functieverandering zoals nu aan de orde (structuurvisie Uddel, een dorp met toekomst, 17 februari 2011). In vervolg op deze visie zijn inmiddels geschikte transformatielocaties in het dorp herbestemd.

In juli 2014 is de Omgevingsvisie behandeld in provinciale staten. Het betreft een visie, normen worden opgenomen in een nieuwe Omgevingsverordening. Het plangebied ligt buiten het gelders natuurnetwerk, waarvan de grenzen overeenkomen met die van de EHS. Wat betreft de nationale landschappen wordt aangesloten op het bovenstaande. Functieverandering zoals nu aan de orde is kleinschalig van aard, zodat een expliciete afweging met de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik niet aan de orde is.

Algehele conclusie is dat dit bestemmingsplan past binnen de geldende beleidskaders. Met de functieverandering van agrarisch naar wonen wordt het doel om de ruimtelijke kwaliteit van het Uddelse buitengebied en daarmee de leefbaarheid te verbeteren bereikt, onder andere door de reductie van bebouwing.