direct naar inhoud van 4.2 Ruimtelijke opzet
Plan: Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1198-vas2

4.2 Ruimtelijke opzet

De ontwikkeling van dit plan hangt nauw samen met het uitbreidingsplan 'Aardhuis' aan de overzijde van de Aardhuisweg. Dit uitbreidingsplan bevat circa 100 woningen. Samen met de 6 woningen op Aardhuisweg 58 vormt dit aantal een substantiƫle tegemoetkoming aan de woningbehoefte van Uddel. Tevens vormt de functieverandering naar wonen in dit gebied een kwalitatieve verbetering van het landschap op ruimtelijk niveau.


Het stedebouwkundige plan (zie afbeelding hieronder) bestaat uit de te handhaven woning (Aardhuisweg 58). Aan de oostzijde hervan wordt een kavel uitgegeven. De woning op dit kavel krijgt een oriƫntatie op de Aardhuisweg. Oostelijk van dit kavel takt een doodlopende weg aan op de Aardhuisweg. Deze weg ontsluit de overige 5 kavels van het plan. De locatie is beeldbepalend, temeer omdat het goed zichtbaar is vanaf de bocht in de Aardhuisweg (komende vanuit Uddel).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1198-vas2_0008.jpg"


Alle nieuw te bouwen woningen in het plan zijn gelegen op ruime kavels. Hierdoor is er ruimte voor voldoende groeninvulling op eigen terrein, zodat een ontspannen woonmilieu ontstaat waarbij voorop staat dat de woningen 'te gast' zijn in het kampenlandschap, dat wil zeggen zich voegen in de context en niet te zeer op de voorgrond treden.

Vanwege de ligging in het kampenlandschap is de inzet om kamerstructuur na te streven. Dit door de gehele planlocatie te omranden met opgaand groen. Het is daarbij echter niet de bedoeling dat de rand het karakter van een hoog opgaande bosrand krijgt. Uitgegaan wordt van een een houtwal of struweelhaag met streekeigen beplanting.


Ten zuiden van de oude kampen van Uddel is de wildwal/stuifzandwal nog goed waarneembaar. Deze wal beschermde de akkers tegen het wild en het stuifzand. De zuidgrens van het perceel Aardhuisweg 58 wordt gevormd door deze wal, die wegens cultuurhistorische waarde behouden dient te blijven.


Ook in de architectuur wordt er gestreefd naar een eigenheid. Hier dus geen uniforme seriebouw maar elke woning als unieke expressie binnen een bepaalde architectonische thematiek. Hierbij dient in ieder geval te worden aangesloten op de woonbebouwing die wordt aangetroffen in de omgeving. Te denken valt daarbij aan woningen met een lage goothoogte en een traditionele plattelands-bouwwijze (gemetselde gevels, daken met dakpannen en houten randen).


De ontsluitingsweg wordt op een bescheiden manier dient vormgegeven om zo goed in het waardevolle landschap op te gaan. Passend daarbij is een bescheiden, landelijk profiel met beperkte verharding of half-verharding.


Het parkeren dient op eigen terrein opgelost te worden.