direct naar inhoud van 2.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1198-vas2

2.3 Gemeentelijk beleid

Het voor het nu aan de orde zijnde plan relevante gemeentelijk beleid beperkt zich tot het woonbeleid en de nota I-cultuur.

Woonbeleid

Op 22 november 2012 is, met in achtneming van het provinciale Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 het gemeentelijke woningbouwprogramma vastgesteld.

In de structuurvisie Uddel is voor Uddel een woningbouwprogramma tot en met 2020 van circa 430 woningen opgenomen. Dit programma zal gerealiseerd worden door kleinschalige inbreiding, functieverandering en voor de schaal van Uddel twee relatief grote uitbreidingen. De ontwikkelingen in de markt hebben er toe geleid dat de één van deze twee grote uitbreidingen, de Veenkamp, voorlopig niet aan de orde zal zijn.

De in februari 2014 vastgestelde Woonagenda Apeldoorn 2014 – 2018 betreft de herijking van het gemeentelijke woonbeleid. Het document geeft een visie op de toekomst van het wonen in Apeldoorn en bevat als kern een keuze van hoofdopgaven en een uitvoeringsagenda voor de komende jaren.

Aandachtspunt is nog de notitie Wonen in het landelijk gebied (raad 13 februari 2014). Deel 2 van de notitie beschrijft onder andere de wijze waarop binnen de kaders van het regionale functieveranderingsbeleid uitvoering wordt gegeven aan dat beleid volgens het scenario van het toepassen van maatwerk op grond van de (ruimtelijke) kwaliteiten van een gebied, met een maximum van twee woningen. Daar waar aantoonbaar sprake is van een versterking van de (ruimtelijke) kwaliteiten kan meer ruimte geboden worden, tot een maximum van 50% van het voormalig agrarisch bebouwd oppervlak.

Nota I-cultuur

Kern van de nota is dat cultuurhistorie van essentieel belang is voor de identiteit van Apeldoorn. De kwaliteiten van de woonwijken, de binnenstad, de dorpen en het afwisselende buitengebied gelden als leidraad voor nieuwe ontwikkelingen. Cultuurhistorie levert bouwstenen aan om ruimtelijke projecten mogelijk te maken met behoud van identiteit. Hiervoor wordt een cultuurhistorische analyse van een gebied gemaakt. Daarmee ontstaat inzicht in de aanwezige (boven- en ondergrondse) cultuurhistorische waarden. Naast het vastleggen van kennis over landschap, geomorfologie, stedenbouw, archeologie en architectuur geeft de analyse aanbevelingen over de inzet van deze waarden in nieuwe ontwikkelingen. Bij de nota horen een archeologische en een cultuurhistorische beleidskaart.

Archeologische beleidskaart

De archeologische beleidskaart doet op perceelsniveau een uitspraak over de trefkans van archeologische resten. In 2014 is de beleidskaart geactualiseerd.

Cultuurhistorische beleidskaart

Op de cultuurhistorische beleidskaart staat de mate waarin de cultuurhistorische waarden een rol zullen spelen bij ruimtelijke plannen.