direct naar inhoud van 1 INLEIDING
Plan: Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1198-vas2

1 INLEIDING

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Aardhuisweg 58. Het perceel ligt in het buitengebied, ten zuidoosten van Uddel. Op het perceel is momenteel een agrarisch bedrijf aanwezig.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1198-vas2_0001.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1198-vas2_0002.jpg"

Aardhuisweg 58

Voornemen is om op het perceel over te gaan tot nieuwbouw van 6 vrijstaande woningen met bijbehorende voorzieningen, waaronder een ontsluitingsweg. De bestaande bedrijfswoning wordt gehandhaafd en krijgt uitsluitend een woonfunctie. Het agrarisch bedrijf wordt beeindigd en de aanwezige agrarische opstallen (met een oppervlak van circa 1.635 m2) worden gesloopt.

Het perceel Aardhuisweg 58 kent de bestemming Agrarisch gebied met landschapswaarden met bouwvlak (bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave, vastgesteld door de gemeenteraad op 25 januari 2001 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 4 september 2001).

Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken is eerder een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Op 25 juni 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het raadsbesluit van 17 oktober 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan vernietigd. In samenhang daarmee zijn gelijktijdig de raadsbesluiten van 13 juni 2013 (vaststelling bestemmingsplan Agrarische Enclave) en 11 april 2013 (vaststelling bestemmingsplan Aardhuisweg 58 Uddel), voorzover betrekking hebbend op het perceel Aardhuisweg 58, vernietigd.


Grond voor vernietiging is geweest dat het bestemmingsplan ten tijde van vaststelling niet in overeenstemming was met de regionale beleidsnota "Waar stallen verdwijnen, oude erven, nieuwe functies". Die nota stelt dat bij functieverandering van vrijgekomen agrarische gebouwen naar wonen een maximale inhoudsmaat van 600 m3 geldt voor de woningen. In het bestemmingsplan was, conform de algemene gemeentelijke beleidslijn, een maximale maat van 700 m3 opgenomen.


Dit formele gebrek is gerepareerd. De regionale beleidsnota is, na instemming van de gemeenteraden binnen de Stedendriehoek, gewijzigd. De raad heeft op 19 december 2013 tot wijziging besloten. Op 1 april 2014 is door Gedeputeerde Staten van Gelderland deze wijziging geaccordeerd. De wijziging houdt in dat voor de maximaal toegestane maatvoering van nieuwe woningen wordt aangesloten op het gemeentelijk ruimtelijk beleid zoals dat ondermeer is opgenomen in de bestemmingsplannen buitengebied. In Apeldoorn wordt wat betreft de maximale inhoudsmaat van woningen in het buitengebied uitgegaan van 700 m3.

Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart (verbeelding) en planregels en gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting bevat onder andere een beschrijving van het relevante beleidskader, de bestaande ruimtelijke situatie, de voorgestane ruimtelijke invulling van het plangebied en de juridische opzet van het plan. Ook wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.