direct naar inhoud van 4.3 Afstemming beleidskader
Plan: Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1198-vas1

4.3 Afstemming beleidskader

Wat betreft het planologisch beleid zijn het streekplan Gelderland, de Ruimtelijke Verordening Gelderland, het Reconstructieplan Veluwe en het regionale functieveranderingsbeleid bepalend.

Beleidskader
Aardhuisweg 58 ligt in een gebied wat is aangewezen als waardevol landschap, extensiveringszone landbouw en nationaal landschap. Verder is het functieveranderingsbeleid en afstemming ten opzichte van het KWPIII aan de orde. Het plangebied ligt nabij de EHS en Natura 2000.

Aardhuisweg 58 ligt in een gebied wat is aangewezen als waardevol landschap en nationaal landschap. Functieverandering van agrarisch naar wonen past binnen dit beleidskader. Wel vraagt dit een zorgvuldige inpassing in het landschap, waarbij bijgedragen moet worden aan het behouden en versterken van de kernkwaliteiten van het landschap. Het doel voor de Nationale Landschappen is om landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten te behouden, duurzaam te beheren en waar mogelijk te versterken.

Het plan sluit, zoals al beschreven in paragraaf 4.2, hier ruimtelijk goed op aan door de zorgvuldig opgezette layout. Doordat de individuele woningen op ruime kavels staan en op ruime afstand van elkaar ontstaat er maat voor een groene, 'landschappelijke' invulling van de kavels. Hierdoor zijn de woningen als het ware 'te gast' in het kampenlandschap.

Het plan past tevens binnen de in de provinciale ruimtelijke verordening. Het betreft een geval van functieverandering waarbij het bestaande bebouwd oppervlak substantieel verminderd en de nieuwbouw op een goede wijze landschappelijk wordt ingepast. Het plangebied ligt niet in een concentratiegebieden glastuinbouw of regionaal cluster glastuinbouw.

Het regionale functieveranderingsbeleid geeft algemene voorwaarden aan functieverandering en specifieke bepalingen voor het omzetten naar wonen. Aan deze voorwaarden wordt voldaan. Op het perceel is sinds 1978 een veehouderij aanwezig geweest. De milieuvergunning wordt ingetrokken.

Er is circa 1.635 m2 aan legale agrarische bebouwing aanwezig, welke wordt gesloopt. De nieuwbouw bestaat uit zes vrijstaande woningen, mogelijk met bijgebouw. Uitgaand van maximaal 135 m2 per woonkavel aan gebouwen wordt voldaan aan de voorwaarde die stelt dat niet meer dan 50 procent van het te slopen oppervlak aan gebouwen teruggebouwd mag worden. De voormalige bedrijfswoning wordt bestemd als burgerwoning.

Met de functieverandering wordt een positieve bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de omgeving. Dit door de afname van het totale oppervlak aan bebouwing en de voorgestane vormgeving en landschappelijke inpassing. Het stoppen van de veehouderij levert een vermindering op van de emissie van 1455 kg ammoniak, 21 kilogram fijn stof (PM10) en een van ca. 20720 Odour units. Gelet op de kleinschaligheid zal geen knelpunt ontstaan in de verkeersafwikkeling. Met het plan wordt de ontwikkeling van omliggende (agrarische) bedrijven in de omgeving niet belemmerd.

Met dit bestemmingsplan wordt het agrarische bouwvlak in zijn geheel wegbestemd.

Met het beeindigen van de nu aanwezige intensieve veehouderij in de extensiveringszone landbouw wordt en belangrijke bijdrage geleverd aan het bereiken van de doelstellingen op het gebied van natuur en milieu uit het reconstructieplan.

Vanwege de ligging in de buurt van de EHS en Natura 2000-gebied is ecologisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de beoogde ontwikkeling geen negatief effect heeft op deze gebieden (zie paragraaf 5.3).

In Uddel is en zal, net als elders in de gemeente, sprake zijn van kleine planinitiatieven, de zogenaamde PPI-plannen. De afgelopen jaren worden per saldo in de hele gemeente ca. 30 woningen in de vorm van PPI-plannen toegevoegd. Het plan aan de Aardhuisweg 58 past binnen het PPI-segment.
Overigens is een van de twee grote woningbouwlocatie in Uddel, de Veenkamp, door de veranderende vraag- en marktontwikkeling doorgeschoven in de tijd en zal pas na 2020 aan de orde zijn.

Op dit moment vindt er, op verzoek van de provincie Gelderland, in regionaal verband afstemming plaats over de woningbouwplanning; dit moet leiden tot een regionaal woningbouwprogramma. Aanleiding hiervoor is de discussie die de regio voert met de provincie over het Provinciaal Kwalitatief Woningbouwprogramma 2010-2020 voor het Gelderse deel van de Stedendriehoek. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een naar beneden toe bijstellen van het woningbouwprogramma van Uddel. Door de Veenkamp voorlopig niet in ontwikkeling te nemen wordt ingespeeld op deze ontwikkeling.

Algehele conclusie is dat dit bestemmingsplan past binnen de geldende beleidskaders.