direct naar inhoud van 1 INLEIDING
Plan: Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1198-vas1

1 INLEIDING

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Aardhuisweg 58. Het perceel ligt in het buitengebied, ten zuidoosten van Uddel. Op het perceel is momenteel een agrarisch bedrijf aanwezig.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1198-vas1_0001.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1198-vas1_0002.jpg"

Aardhuisweg 58

Het perceel Aardhuisweg 58 maakte deel uit van het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave (vastgesteld door de gemeenteraad op 25 januari 2001 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 4 september 2001) en had daarin de bestemming Agrarisch gebied met landschapswaarden (bouwvlak).

Voornemen is om op het perceel over te gaan tot nieuwbouw van 6 vrijstaande woningen met bijbehorende voorzieningen, waaronder een ontsluitingsweg. De bestaande bedrijfswoning wordt gehandhaafd en krijgt uitsluitend een woonfunctie. Het agrarisch bedrijf wordt beeindigd en de aanwezige agrarische opstallen (met een oppervlak van circa 1.635 m2) worden gesloopt.

Op basis van het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave was de voorgenomen ontwikkeling niet toegestaan. Om deze mogelijk te maken is op 11 april 2013 het bestemmingsplan Aardhuisweg 58 Uddel vastgesteld. Het plan is op 7 juni 2013 in werking getreden. Bericht is ontvangen dat beroep is ingesteld bij de Raad van State tegen dit bestemmingsplan.


Op 13 juni 2013 is het bestemmingsplan Agrarische Enclave door de raad vastgesteld. Het perceel Aardhuisweg 58 maakt deel uit van dat bestemmingsplan. De bestemmingen voor het plan Aardhuisweg 58 zijn met een ambtshalve wijziging opgenomen in het plan Agrarische Enclave.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Agrarische Enclave heeft het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan Aardhuisweg 58 vervangen. Het beroep richt zich hierdoor tegen een inmiddels vervangen besluit. De wet stelt dat in dergelijke gevallen het beroep van rechtswege mede betrekking heeft op het nieuwe besluit (art. 6.19 Algemene wet bestuursrecht).

Consequentie hiervan is nu dat het beroep zich richt op een besluit omtrent het planologisch-juridisch toelaten van de woningbouw, waarbij de ruimtelijke onderbouwing, zoals opgenomen in plan Aardhuisweg 58, ontbreekt. Dat vormt aanleiding tot vaststelling van het nu aan de orde zijnde bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart (verbeelding) en planregels en gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting bevat onder andere een beschrijving van het relevante beleidskader, de bestaande ruimtelijke situatie, de voorgestane ruimtelijke invulling van het plangebied en de juridische opzet van het plan. Ook wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.