direct naar inhoud van 6.2 Regels
Plan: Miggelenbergweg 65 Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1197-vas1

6.2 Regels

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de definities van de in het plan voorkomende begrippen en legt de wijze van meten en berekenen vast.

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hierin worden per bestemming regels gegeven voor gebruik en bebouwing van de grond. Deze belangrijkste bestemmingsregelingen worden hierna besproken.

Natuur

Ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing dient de bestaande bosstroken aan de randen van het recreatiepark in stand te worden gehouden. Deze krijgen, in aansluiting op het aangrenzende natuurgebied, de bestemming Natuur. Hoofddoelstelling van deze regel is het behoud en de versterking van de aanwezige natuur- en landschappelijke waarden.

Recreatie-Verblijfsrecreatie

Het verblijfsrecreatie-terrein wordt als zodanig bestemd en mag benut worden voor het in de vorm van bedrijfsmatige exploitatie bieden van recreatief verblijf aan personen die elders hun hoofdverblijf hebben, in tot het bedrijf behorende recreatieverblijven (niet zijnde stacaravans).

Het aantal recreatiewoningen wordt vastgelegd op maximaal 270. De maximale goothoogte en hoogte respectievelijk 4 en 5 meter en het maximale oppervlak 75 m2. In afwijking hiervan wordt daar waar de nieuwbouw van 51 recreatiewoningen is voorzien een afwijkende maatvoering opgenomen, welke aansluit op het bouwplan.

Voor wat betreft de voorzieningen van het recreatiepark wordt aangesloten op het geldend recht. Permanente bewoning van recreatieverblijven en buitenopslag wordt verboden.

In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen. In artikel 7 Algemene bouwregels zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. In dit artikel is onder andere de bepaling over ondergronds bouwen opgenomen. Hierin is bepaald dat ondergronds bouwen niet is toegestaan. In artikel 8 Algemene gebruiksregels staan de algemene gebruiksregels. Hierin is beschreven welke vormen van gebruik in ieder geval gelden als gebruik in strijd met de bestemming. Artikel 12 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen geeft aan welke regeling geldt wanneer wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen en plannen. De overige artikelen bevatten bekende regels die geen nadere bespreking behoeven.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS bevat het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.