direct naar inhoud van 4.3 Afstemming beleidskader
Plan: Miggelenbergweg 65 Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1197-vas1

4.3 Afstemming beleidskader

Wat betreft het planologisch beleid zijn het streekplan Gelderland, de Ruimtelijke Verordening Gelderland, het Reconstructieplan Veluwe en het gemeentelijk beleid voor verblijfsrecreatie aan de orde.

Allereerst is bepalend dat dit bestemmingsplan niet voorziet in nieuwvestiging of uitbreiding van een recreatiepark. Het geldende bestemmingsvlak voor de Miggelenberg wordt gerespecteerd. Uitsluitend binnen dat vlak wordt de maatvoering voor 51 recreatiewoningen verruimd. Het aantal recreatiewoningen blijft gelijk. Doel hiervan is om tegemoet te komen aan een veranderende vraag van de consument naar luxere, ruimere recreatiewoningen en recreatiewoningen voor grotere groepen.

Door in te spelen op de marktvraag wordt een bijdrage geleverd aan het provinciale beleidsdoel gericht op het bevorderen van een duurzame toeristische-recreatieve sector in Gelderland. Landal Miggelenberg maakt binnen het Groei & Krimp beleid deel uit van het groeicluster Beekbergen. In de voor dat cluster vastgestelde visie is voor de verblijfsrecreatie een aantal kansen en ontwikkelingsmogelijkheden geschetst. Als kans wordt geadviseerd in te zetten op korte vakanties (short breaks) en de behoefte aan programma's in natuur, ecologie en duurzaamheid. Dit kan worden bereikt door de ontwikkeling van een meer gedifferentieerd verblijfsrecreatief aanbod dat voorziet in de behoefte. Uit het reconstructieplan Veluwe en de daaruit voortkomende visie voor het Beekbergen-cluster kan worden opgemaakt dat zeker voor recreatieparken in groeigebied, waaronder Landal Miggelenberg, ruimte bestaat voor een ruimtelijke optimalisatie als de toeristische markt daarom vraagt.

De provinciale ruimtelijke verordening laat afwijken van de daarin opgenomen oppervlakte- en inhoudsmaat van respectievelijk 75 m2 en 300 m3 toe als wordt aangetoond dat er vanuit de toeristische markt behoefte bestaat aan het realiseren van recreatiewoningen met een grotere maatvoering op de betreffende locatie. Er is marktonderzoek uitgevoerd welke deze aantoont (Onderbouwing groepsrecreatiewoningen, Landal GreenParks, 16 mei 2013, zie bijlage).


Een ruimere maatvoering betekent niet dat permanente bewoning van recreatiewoningen niet meer tegengegaan kan worden. Handhavend optreden kan op basis van een juiste regeling in het bestemmingsplan plaatsvinden. Zeker bij grootschalige recreatieparken als Landal GreenParks is de kans op permanente bewoning niet groot en kan gesteld worden dat preventieve maatregelen in de vorm van bouwregels niet noodzakelijk zijn.


Algehele conclusie is dat dit bestemmingsplan past binnen de geldende beleidskaders.