direct naar inhoud van 4.2 Ruimtelijke opzet
Plan: Miggelenbergweg 65 Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1197-vas1

4.2 Ruimtelijke opzet

De ligging van het recreatiepark op de Veluwe, met zijn hoge landschappelijke en natuurwaarden is leidend geweest bij het ontwerpen van de vervangende nieuwbouw van de 51 recreatiewoningen.

De nieuw te bouwen recreatiewoningen zijn groter dan de te slopen bungalows. De goot- en nokhoogtes zijn zodanig dat de woning twee woonlagen kan krijgen. Ook de footprint van de woning is groter. Hierdoor neem het ruimtebeslag ten behoeve van bebouwing toe. Daarnaast is er ook meer ruimte ten behoeve van parkeren nodig. Dit alles vraagt om een zeer zorgvuldige inpassing waarbij het aanwezige groen zoveel mogelijk dient te worden gespaard, danwel dient te worden aangevuld met nieuwe beplanting. Het uitgangspunt is om bij de plaatsing van de recreatiewoningen en de situering van de parkeerplaatsen het inheems bos bestaande uit eik, berk en grove den zoveel mogelijk te sparen. Door uitsluitend de exoten te kappen ontstaat meer ruimte en komt er meer licht en zon bij de recreatiewoningen.

In het nieuwbouwplan worden bestaande bungalows afgebroken en worden nieuwe recreatiewoningen zoveel mogelijk herbouwd op de open gevallen plekken van de oude bungalows. Door met name fijnspar en Douglas te verwijderen kunnen de open plekken ruimer worden gemaakt zodat er meer zonlicht op het kavel kan vallen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1197-vas1_0006.jpg"

In het noordelijk deel van het plangebied wordt gebruik gemaakt van bestaande open ruimte. In het verleden was dit gebied als parkeerterrein in gebruik, momenteel is het opslagterrein van materialen en groenafval. Dit gebied biedt de mogelijkheid om naast de nieuwe recreatiewoningen en bijbehorende infrastructuur, inheemse beplanting aan te brengen en op deze wijze aan te sluiten op het omliggende bos. Voorts kan de abrupte overgang naar het vlakke gebied worden verbeterd door variatie aan te brengen in de hoogteligging van de nieuwe recreatiewoningen.

De hoofdstructuur van wegen wordt niet aangepast zodat bestaande bosgedeelten intact blijven. Wel wordt langs de wegen voor het maken van extra parkeerplaatsen ruimte benut die vrijkomt door het verwijderen van exoten en eventueel onveilige bomen.

Speciale aandacht is er voor de stuifduinen met eiken, het reliƫf en de afwisseling met het grove dennenbos. In het plangebied is een dergelijk stuifzandcomplex aanwezig. Het is daarom van belang in dat gedeelte van het plangebied rekening te houden met dit waardevolle landschappelijke element. Het verjongen van het bos is van belang om op de lange termijn een vitaal bos met een gevarieerde leeftijdsopbouw te verkrijgen. In het plan zal aandacht besteed worden aan de herplant van bomen in kader van deze verjonging en versterken van het inheemse karakter van de bos. Daarnaast komen in het gebied fraaie exemplaren van grove den (vliegden) voor die gespaard blijven en zo nodig vrijgesteld moeten worden van de sterker groeiende uitheemse naaldhoutsoorten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1197-vas1_0007.jpg"

Een nadere toelichting op de nieuwe inrichting is opgenomen in de bijlage.