direct naar inhoud van Artikel 4 Recreatie - Verblijfsrecreatie
Plan: Miggelenbergweg 65 Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1197-vas1

Artikel 4 Recreatie - Verblijfsrecreatie

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

4.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 7 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 4.5 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte /inhoud   Maximale goothoogte    Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen:          
- groepsaccommoda   bestaande oppervlakte
 
  6 m    
- voorzieningen   3222 m2 (4.5.1a,b)
 
3 m   6 m   - voor het bepalen van de oppervlakte aan voorzieningen worden bedrijfswoningen en bijgebouwen niet meegeteld  
- detailhandel   161 m2 (4.5.1a,c)
 
3 m   6 m    
- recreatiewoningen   75 m2/300 m3 per recreatiewoning   4 m   5 m   - het aantal recreatiewoningen mag niet meer bedragen dan 270
- bij recreatiewoningen zijn geen bijgebouwen toegestaan
- het in artikel 9 lid 9.1 onder e en artikel 10 lid 10.1 onder b bepaalde is niet van toepassing op de maximale inhoud per recreatiewoning  
Bedrijfswoningen   700 m3   4 m     - het aantal bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan aangeduid met 'maximum aantal bedrijfswoningen';
- voor het bepalen van de inhoud worden inpandige garages en bergingen meegeteld;  
Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen   75 m2   3 m   5 m   - bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of het verlengde daarvan worden opgericht (4.5.1e)   
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen:
 
       
- erf- en terreinafscheidingen
 
    2 m    
- overig       10 m    

4.3 Specifieke bouwregels

In afwijking van de bouwregels uit het onder lid 4.2 opgenomen bebouwingsschema mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-afwijkende maten':

  • a. de maximale goothoogte van recreatiewoningen niet meer dan 4 m bedragen;
  • b. de maximale bouwhoogte van recreatiewoningen niet meer dan 9 m bedragen;
  • c. bij maximaal 31 recreatiewoningen het maximale oppervlak en de maximale inhoud niet meer bedragen dan 110 m2 en 550 m3;
  • d. bij maximaal 10 recreatiewoningen het maximale oppervlak en de maximale inhoud niet meer bedragen dan 120 m2 en 575 m3;
  • e. bij maximaal 10 recreatiewoningen het maximale oppervlak en de maximale inhoud niet meer bedragen dan 130 m2 en 600 m3.

4.4 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van de bebouwing binnen het bestemmingsvlak en de oppervlakte per gebouw teneinde de bebouwing in een compacte eenheid te situeren, voor zover dit noodzakelijk is voor een landschappelijk en stedenbouwkundig aanvaardbare en verantwoorde inpassing in de omgeving.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 11 opgenomen procedureregels van toepassing.

4.5 Afwijken van de bouwregels
4.5.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het in lid 4.2 bepaalde:

  • a. teneinde de maximaal toegelaten oppervlakte aan bebouwing voor voorzieningen en detailhandel te vergroten ten behoeve van de bouw van voorzieningen en detailhandel die ook aan andere verblijfsrecreatieve terreinen ten dienste staan, zoals gezamenlijke voorzieningen als kampwinkels, sanitaire voorzieningen, bergingen, kantines en administratieve voorzieningen, mits de oppervlakte van de vergroting in mindering wordt gebracht op de maximaal toegelaten oppervlakte aan voorzieningen en detailhandel op het terrein ten behoeve waarvan de desbetreffende voorziening mede wordt gebouwd en de groenvoorzieningen niet onevenredig worden aangetast. Onder voorzieningen worden hier in elk geval niet verstaan bedrijfswoningen, recreatieverblijven en kampeermiddelen;
  • b. teneinde de maximaal toegelaten oppervlakte aan bebouwing voor voorzieningen te vergroten met ten hoogste 15%, mits deze uitbreiding noodzakelijk is voor de economische continuïteit van het bedrijf;
  • c. teneinde de maximaal toegelaten oppervlakte aan bebouwing voor detailhandel op verblijfsrecreatieve terreinen te vergroten met ten hoogste 15%, mits de detailhandelsstructuur in nabijgelegen kernen niet onevenredig worden geschaad;
  • d. voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voor de voorgevel van de woning of het verlengde daarvan;
4.5.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied en het in het plan beoogde stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast.

4.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De in artikel 13 opgenomen regels voor omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden zijn van toepassing.