direct naar inhoud van 2.3 Arnhemseweg 341
Plan: Stadsdeel Zuid-Midden herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1193-vas1

2.3 Arnhemseweg 341

Op het perceel Arnhemseweg 341 is een restaurant gevestigd. In het bestemmingsplan Apeldoorn Zuid had het perceel de bestemming Woondoeleinden, met de aanduiding 'horeca, kantoren, maatschappelijke doeleinden toegestaan'. In het ontwerp van bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden was aan het perceel, conform het reeds jaren bestaande gebruik, de bestemming Horeca toegekend. In zijn zienswijze heeft de eigenaar verzocht alle gebruiksmogelijkheden uit bestemmingsplan Apeldoorn Zuid in het nieuwe bestemmingsplan over te nemen. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad bij de vaststelling de bestemming van het perceel gewijzigd in de bestemming Gemengd - 2. Die bestemming staat overal waar deze voorkomt de functies wonen, kantoor/zakelijke dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening en bedrijfsactiviteiten toe. Ter plaatse van de desbetreffende aanduidingen staat de bestemming ook andere functies toe, waaronder horeca. Zoals expliciet was aangegeven in de 'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen' behorend bij bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden was het de bedoeling om aan dit perceel ook de aanduiding horeca toe te kennen, waardoor ter plaatse horeca in categorie 1 zou zijn toegestaan. Per abuis is de aanduiding horeca niet op de plankaart gezet.

Tegen de bestemmingsregeling voor het perceel heeft de eigenaar beroep ingesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep gedeeltelijk gegrond verklaard en het vaststellingsbesluit vernietigd voor zover aan het perceel Arnhemseweg 341 niet de aanduiding horeca is toegekend en heeft de gemeenteraad opgedragen voor dit plandeel een nieuw besluit te nemen.

In het onderhavige bestemmingsplan 'Stadsdeel Zuid-Midden herstelplan' is dit gecorrigeerd door aan de bestemming Gemengd - 2 voor het perceel Arnhemseweg 341 de aanduiding horeca toe te voegen. Voor het overige zijn plankaart en regels voor dit perceel gelijk gebleven aan die van bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1193-vas1_0010.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1193-vas1_0011.png"  
Uitsnede uit plankaart bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden ter plaatse van perceel Arnhemseweg 341   Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden herstelplan.
De toegevoegde aanduiding horeca is met rode lijn gemarkeerd