direct naar inhoud van 4.7 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Arnhemseweg-Radiumweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1188-vas1

4.7 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het voorliggende bestemmingsplan behelst een aanpassing van het bestemmingsplan Metaalbuurt en omgeving. De te herontwikkelen grond is grotendeels in eigendom van de woningcorporatie. Deze koopt de laatste benodigde restantpercelen van de gemeente en verkoopt een aantal perceelsgedeelten ten behoeve van de aanleg van de openbare ruimte.

De kosten en opbrengsten van deze locatie zijn onderdeel van de grondexploitatie van het bestemmingsplan Metaalbuurt en omgeving. De aanleg van de openbare ruimte, met name het woonrijpmaken, wordt door de gemeente betaald en uitgevoerd conform de grondexploitatie Metaalbuurt. De gemeente heeft met de woningcorporatie een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de overdracht van gronden over en weer. Ook is in deze overeenkomst afgesproken dat de kosten van het maken van het bestemmingsplan en eventueel uit dit bestemmingsplan voortvloeiende te vergoeden planschade voor rekening van de woningcorporatie komen. Hierdoor is het kostenverhaal van de grondexploitatie verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan vastgesteld te worden.

Initiatiefneemster De Goede Woning heeft een exploitatieopzet overgelegd waaruit blijkt dat zij de kosten die voor haar met dit project gemoeid zijn, kan dragen. Geconcludeerd wordt dat het bestemmingsplan economisch uitvoerbaar is.

Samenvatting grondexploitatie:

Begrotingspost
 
Bedragen in € x 1.000.000  
Kosten
- totale investering  

4,73
 
Dekking
- bedrijfswaarde sociale-huurwoningen
 

2,63
 
Saldo: verlies, onrendabele investering, genomen in jaarrekening 2017
 
-2,1
 

De gelden die benodigd zijn om de kosten van de realisatie te financieren heeft De Goede Woning opgenomen in haar MeerJarenBegroting 2015-2019, die voldoet aan de voorschriften van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. In deze begroting is rekening gehouden met de huidige wet- en regelgeving, waaronder de verhuurdersheffing.