direct naar inhoud van 4.5 Archeologie
Plan: Arnhemseweg-Radiumweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1188-vas1

4.5 Archeologie

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1188-vas1_0013.jpg"

Afbeelding 13: uitsnede uit archeologische beleidskaart (met in groen: lage, geel: middelhoge en oranje: hoge archeologische verwachtingswaarde)

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart 2006 is voor het hele grondgebied van de gemeente Apeldoorn aangegeven wat de verwachtingswaarde op het aantreffen van archeologische resten is: hoog, middelhoog of laag. In de gebieden met een hoge verwachtingswaarde is bij bodemingrepen groter dan 50 m2 en dieper dan 50 cm onder maaiveld archeologisch bureauonderzoek verplicht. In de gebieden met een lage verwachtingswaarde is bij bodemingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 50 cm onder maaiveld archeologisch bureauonderzoek verplicht. Afhankelijk van de resultaten van het bureauonderzoek kan een veldonderzoek verplicht worden gesteld. In gebieden met een lage verwachtingswaarde geldt dat bij bodemingrepen groter dan 1.000 m2 en dieper dan 50 cm onder maaiveld archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Het plangebied ligt in een gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. In 2003 is een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd voor de hele Metaalbuurt. De rapportage van dit onderzoek is opgenomen in bijlage 3 van de Bijlagen bij de toelichting. Hieruit blijkt dat het plangebied ligt op een enk, de Westenenk, die mogelijke onderliggend archeologische waarden goed beschermd heeft. De middelhoge verwachtingswaarde uit de archeologische beleidskaart wordt daarom bijgesteld naar een hoge archeologische verwachtingswaarde. Hieruit is geconcludeerd dat bij bodemingrepen groter dan 50 m2 het archeologisch onderzoek vervolgd dient te worden.

In 2008 is in een deel van het plangebied deze mogelijke archeologische waarden volledig verstoord. Hier was een parkeergarage gepland, die uiteindelijk niet is aangelegd maar waarvoor al wel de bak is uitgegraven. Het gaat om een oppervlakte van 2.100 m2 die tot een diepte van 2.40 meter is uitgegraven. Er kan van worden uitgegaan dat hier geen archeologische waarden meer te verwachten zijn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1188-vas1_0014.jpg"

Afbeelding 14: luchtfoto van de verstoring uit 2008

Geconcludeerd kan worden dat voor een deel van het plangebied een hoge archeologische verwachtingswaarde geldt. Voor dat deel is in het bestemmingsplan de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie hoog' met bijbehorende beschermingsregeling opgenomen. De diepte waarop de waarden voor kunnen komen is 60 cm. Voor de locatie waar in het verleden een bak voor een niet gerealiseerde parkeergarage is gegraven, geldt geen archeologische verwachting meer.