direct naar inhoud van 4.1 Duurzame verstedelijking
Plan: Arnhemseweg-Radiumweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1188-vas1

4.1 Duurzame verstedelijking

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening kan een bestemmingsplan alleen een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken:

  • 1. als die stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;
  • 2. als in die actuele regionale behoefte wordt voorzien binnen het bestaande stedelijk gebied van de regio door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins;

en, in het geval de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaande stedelijk gebied van de regio kan plaatsvinden:

  • 3. als in die behoefte wordt voorzien op een locatie die met gebruik van verschillende manieren van vervoer passend ontsloten is of als zodanig wordt ontwikkeld.

De begrippen 'stedelijke ontwikkeling' en 'bestaand stedelijk gebied' zijn als volgt gedefinieerd (artikel 1.1.1 Bro):

  • stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.
  • bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.

In de praktijk wordt dit de ladder voor duurzame verstedelijking genoemd. De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut wordt.

Toetsing concrete situatie aan ladder voor duurzame verstedelijking

Het onderhavige bestemmingsplan betreft de bouw van 34 woningen op een locatie waar enige jaren geleden bedrijfsbebouwing en een aantal woningen is gesloopt. Het voorheen geldende bestemmingsplan Metaalbuurt en omgeving maakte op deze plek de bouw van ongeveer 75 woningen mogelijk. De nu voor deze locatie geplande 34 woningen zijn in het gemeentelijke Woningbouwprogramma (dat is beschreven in paragraaf 2.4.2 Woningbouwprogramma 2010-2029) opgenomen.

De ontwikkeling vindt plaats in de wijk Zuid in het stedelijk gebied van Apeldoorn en is onderdeel van het herstructureringsprogramma voor Zuid. De woningen die aan de Arnhemseweg worden gesitueerd hebben een geluidafschermende werking voor de daarachter gelegen bestaande woningen.

Deze stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. In die behoefte wordt voorzien in bestaand stedelijk gebied waarbij in de vorm van herstructurering gebruik wordt gemaakt van beschikbare gronden. Geconcludeerd kan worden dat hier voldaan wordt aan het principe van duurzame verstedelijking.