direct naar inhoud van 3.2 Herstructurering Metaalbuurt
Plan: Arnhemseweg-Radiumweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1188-vas1

3.2 Herstructurering Metaalbuurt

Midden jaren negentig van de vorige eeuw werd opnieuw duidelijk dat de woningen van Wegerif en Klosters in slechte staat verkeerden. Het aanvankelijke plan om de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw stuitte op veel verzet van de bewoners. Het heeft veel tijd en inspanning van alle partijen gekost om te komen tot een gedragen en financieel uitvoerbaar toekomstplan. De provincie Gelderland heeft substantieel bijgedragen aan de financiering van de herstructurering van de Metaalbuurt door een deel van het budget Gelders Stedelijk Ontwikkelingsprogramma voor dit project te bestemmen. In april 2001 zijn gemeente, provincie en De Goede Woning uiteindelijk de hoofdlijnen voor een nieuw toekomstplan voor de Metaalbuurt overeengekomen. Dit plan behelsde het volgende:

  • Restauratie van de Wegerif-woningen en het rijtje Klosters-woningen aan de noordzijde van de Staalweg, met uitbreiding van de woningen aan de achterzijde om ze te laten voldoen aan de huidige woonwensen.
  • Sloop van de overige Klosters-woningen en vervangende nieuwbouw, in stedenbouwkundige opzet en architectonisch ontwerp aansluitend op de bestaande woningen.
  • Sloop van de negen Klosters-woningen aan de Aluminiumweg en op die plaats bouwen van een appartementengebouw.
  • Sloop van de voormalige garage De Baar op de hoek van de Arnhemseweg met de Aluminiumweg en op die locatie bouwen van een appartementengebouw en een beperkt aantal twee-onder-een-kap-woningen.
  • Herinrichting van de openbare ruimte in en rond deze gebieden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1188-vas1_0007.jpg"

Afbeelding 7: toekomstbeeld Metaalbuurt

Om dit toekomstbeeld te kunnen realiseren heeft de gemeenteraad in 2005 bestemmingsplan 'Metaalbuurt en omgeving' vastgesteld. Naast het bieden van de planologisch-juridische basis voor het herstructureringsproject voor de Metaalbuurt vormt dit bestemmingsplan de beschermende regeling voor beschermd stadsgezicht Metaalbuurt en vervangt het het sterk verouderde planologische regime voor het aan de Metaalbuurt grenzende deel van de westzijde van de Arnhemseweg door een actuele juridische regeling.

Inmiddels is de herstructurering van de Metaalbuurt grotendeels voltooid. De Wegerif-woningen en het rijtje Klosters-woningen aan de noordzijde van de Staalweg zijn gerestaureerd en als monument aangewezen. Het appartementengebouw aan de Aluminiumweg staat er sinds 2007. De overige Klosterswoningen zijn gesloopt. Het merendeel van de nieuwe woningen die in de plaats van deze gesloopte woningen komen, is inmiddels gebouwd. De laatste woningen aan de Radiumweg zijn nog niet gebouwd, om ruimte te houden voor de nieuwbouw aan de Arnhemseweg, en ook de bouw van nieuwe woningen aan de Koperweg is nog niet gestart.