direct naar inhoud van 7 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID
Plan: Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1187-vas1

7 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID

De impact van dit bestemmingsplan is zeer beperkt. Het gaat hier om kleinschalige bebouwing aansluitend op een bestaande bedrijfsbestemming die nauwkeurig landschappelijk wordt ingepast. Het aantal belanghebbenden is beperkt en er is overleg gevoerd met omwonenden. Inspraak is daarom, conform de gemeentelijke inspraakverordening, achterwege gelaten. Omwonenden ontvangen een persoonlijke brief met betrekking tot de terinzageligging van het ontwerpbestemmingsplan.

Wel is het plan informeel voorgelegd aan de provincie ter kennisname van de ontwikkeling. Dit mede gezien een directe relatie met provinciaal belang, namelijk het infilteren van oppervlaktewater in de bodem (met onder meer de provinciale vergunningverlening(Waterwetvergunning)). Tevens is er een directe relatie in verband met de aansluiting op de provinciale weg. Er zal uiteindelijk dan ook via het formele spoor een ontwerpbestemmingsplan aan de provincie worden toegestuurd. Het waterschap is nauw betrokken bij dit initiatief. Bovendien betreft het hier een postzegelplan waarover specifieke afspraken zijn gemaakt met het waterschap. Hetgeen betekent dat het plan niet conform artikel 3.1.1. Bro aan het waterschap hoeft te worden voorgelegd.