direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1187-vas1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Bedrijf nutsvoorziening

Binnen deze bestemming wordt het pompgebouw mogelijk gemaakt. het gebouw wordt zowel ondergronds als bovengronds vastgelegd binnen een bouwvlak. De maatvoering is opgenomen in de regels. De gronden voor de ontsluiting en het parkeren zijn eveneens opgenomen binnen deze bestemming. De bestemmingsgrens sluit aan de oostelijke zijde aan bij de eigendomsgrens en sluit daarmee aan bij de gronden van de provincie waarbinnen reeds verkeersdoeleinden zijn toegestaan en de ontsluiting van het pompgebouw reeds juridisch planologisch mogelijk is.

Groen

Deze bestemming is opgenomen om binnen de landelijke omgeving dit niet-agrarische bedrijf optimaal ruimtelijk/landschappelijk in te passen. Door rondom groen aan te leggen wordt de impact van de bebouwing beperkt richting de openbare ruimte/ Klarenbeekseweg en wordt aangesloten bij het groen dat zich langs het kanaal bevindt. Door een voorwaardelijke verplichting op te nemen wordt gegarandeerd dat de houtwal tijdig wordt aangelegd en in stand gehouden. Met de houtwal wordt ook aangesloten bij de groene afscherming zoals die zich op het aangrenzende perceel (Klarenbeekseweg 15) bevindt.

Water

Deze bestemming is opgenomen om de inlaatvoorziening in het kanaal expliciet mogelijk te maken. Om de inlaatvoorziening in omvang te beperken is de bestemming strak om het bouwwerk heen gelegd. Binnen deze bestemming is er een verwijzing naar artikel 13 om bepaalde activiteiten binnen deze bestemming vergunningplichtig te maken. Wateronttrekking zoals nu is voorzien wordt in lid 13.2 vervolgens weer uitgezonderd van deze vergunningplicht.

Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Vaak wordt verwezen naar de maatvoeringsaanduidingen op de plankaart.

Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan.