direct naar inhoud van 5.5 Cultuurhistorie
Plan: Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1187-vas1

5.5 Cultuurhistorie

5.5.1 Modernisering monumentenzorg

In november 2009 stemde de Tweede Kamer in met de beleidsbrief Modernisering van de Monumentenzorg. Deze beleidsbrief geeft de nieuwe visie van het Rijk op de monumentenzorg weer. De nieuwe visie rust op drie pijlers:

  • 1. cultuurhistorische belangen meewegen in de ruimtelijke ordening;
  • 2. krachtiger en eenvoudige regels;
  • 3. herbestemmen van cultuurhistorisch waardevolle panden die hun functie verliezen.

Met de eerste pijler wordt ingezet op het bestemmingsplan als belangrijk instrument om cultuurhistorische waarden in een gebied te beschermen. Een goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die effect hebben op de kwaliteit van de ruimte. Cultuurhistorie is één van die belangen. Dit nieuwe beleid vormt een belangrijke aanvulling op de sectorale bescherming van monumenten. Op deze manier is een meer gebiedsgerichte benadering mogelijk.

Het Rijk wil deze nieuwe visie implementeren door in het Besluit ruimtelijke ordening een verplichting op te nemen om in het bestemmingsplan rekening te houden met cultuurhistorische waarden. Daarnaast zal het Rijk, aanvullend op de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, een visie op het cultureel erfgoed opstellen. Deze visie geeft aan hoe het Rijk het onroerend cultureel erfgoed borgt in de ruimtelijke ordening, welke prioriteiten het daarbij heeft en hoe het wil samenwerken met publieke en private partijen. Vanuit een brede erfgoedvisie wordt ingezoomd op de meest actuele en urgente opgaven van nationaal belang.

5.5.2 Cultuurhistorische waarden

De structuur van het Apeldoorns Kanaal inclusief kades, laanbeplanting en begeleidende wegen (vh. jaagpad) hebben een hoge cultuurhistorische waarde. De gemeenten langs het kanaal beogen het in de toekomst weer bevaarbaar te maken. Het innamewerk met de daarbij behorende leidingen moet daarom zo geplaatst worden dat er geen bomen voor hoeven te worden gekapt en dat bevaarbaarheid van het kanaal er niet door wordt gehinderd. In goed overleg met de gemeente is rekening gehouden met deze aspecten bij het ontwerpen van de plannen. Tevens is in afstemming met de gemeente nog eens zorgvuldig gekeken naar de invloed van de trap in de kade. Hieruit is naar voren gekomen dat het talud niet verandert. Er komt alleen een inlaatwerk in en er wordt een trappetje in gelegd. De bestaande helling wordt gehandhaafd. Er is daarmee geen bezwaar vanuit cultuurhistorie.

5.5.3 Monumenten en karakteristieke panden

Er bevinden zich geen monumenten en / of karakteristieke panden in dan wel binnen de directe invloedssfeer van het plangebied. Ook bevinden er zich in het plangebied geen panden die op de nominatie staan om als monument dan wel als karakteristiek pand te worden betiteld.