direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1187-vas1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen Apeldoorns Kanaal

Het onttrekkingswerk is gesitueerd aan de oever van het Apeldoorns Kanaal. Het Apeldoorns Kanaal is een belangrijk oppervlaktewaterlichaam in beheer bij waterschap Vallei en Veluwe. Het is een waterlichaam zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn water en het eerste pand heeft de functie van Specifieke ecologische doelstelling (SED). Het Apeldoorns Kanaal wordt gevoed door sprengen zoals de Veldhuisspreng en de Zwaanspreng. Deze sprengen voeden het Apeldoorns Kanaal met zuiver grondwater waardoor de kwaliteit van het water erg goed is. Zo goed dat het als aanvulling voor het grondwater ter bereiding van drinkwater gebruikt kan worden.

De kwaliteit In het eerste pand van het Apeldoorns Kanaal is zo goed dat de bijzondere waterplanten als drijvende weegbree (beschermd) en teer vederkruid (Rode Lijst) voorkomen. Deze soorten zijn zeldzaam in Nederland en zeer gevoelig voor de verandering in waterkwaliteit. Er is inmiddels sprake van één van de grootste groeiplaatsen van zachtwatervegetaties in Gelderland en zelfs in nationaal en internationaal opzicht is de situatie uitzonderlijk (B-WARE 2010).

Om er voor te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft heeft waterschap Veluwe o.a. het Afwegingskader inlaat Apeldoorns Kanaal vastgesteld. Op basis van dit document wordt bepaald welke afwegingen er worden gemaakt in geval van watertekort. De onttrekking voor infiltratiedoeleinden is alleen mogelijk indien er voldoende water aanwezig is. Dit is naar verwachting voornamelijk in de winterperiode.

5.2.2 Algemeen inlaatvoorziening

De locatie ligt buiten bestaand stedelijk gebied. Het plangebied is circa 0,5 hectare groot. Het locatie van het pompgebouw bevindt zich niet binnen enige Keurzone en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven. De inlaatvoorziening, het leidingwerk en toegangstrap naar het kanaal bevinden zich respectievelijk in het Apeldoorns Kanaal en de waterkering. Voor deze werken dient een via de watervergunning een keurontheffing te worden aangevraagd bij het waterschap.

Vitens heeft een waterwetvergunning voor het onttrekkingswerk, het onttrekken van het water uit het kanaal en het infiltreren van het water ter compensatie van het grondwater dat wordt onttrokken ter bereiding van drinkwater. Deze waterwetvergunning is door de provincie Gelderland afgegeven met goedkeuring van het waterschap (en januari 2013 nogmaals verleend in verband met het verlopen van de gehanteerde termijn). In de watervergunning zijn eisen gesteld aan het onttrekkingswerk en de wijze van onttrekken. Daarnaast zijn er eisen gesteld aan het leggen van de leiding die het water transporteert naar de infiltratielocatie. Deze leiding zal onder het Apeldoorns Kanaal worden gelegd op dusdanige diepte dat er geen nadelige effecten te verwachten zijn.

5.2.3 Grondwater

Het gebied ligt niet in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Het maaiveldniveau van de locatie ter plaatse van de inrit ligt op circa NAP +12,50 m. Rondom de locatie zijn geen peilbuizen uit het gemeentelijke grondwatermeetnet aanwezig. Hierdoor kan er geen uitspraak worden gedaan over de hoogte van de grondwaterstanden.

Voor de ontwatering gelden de volgende normen:

  • Ontwatering wegen minimaal 0,7 m boven de GHG;
  • Ontwatering bebouwingen minimaal 0,9 m boven GHG.

De aan te leggen kelder dient waterdicht te worden uitgevoerd.

Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. Door de ontwikkeling van het perceel zal grondwater in dit plangebied geen overlast veroorzaken en niet structureel afgevoerd worden. Hierdoor zal het plan grondwaterneutraal worden ontwikkeld.

5.2.4 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

De locatie van het pompgebouw wordt aan de west- en zuidzijde begrenst door twee kavelsloten. Aan de westzijde bevindt zich het Apeldoorns kanaal.

In en om het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor. Het plan heeft derhalve geen nadelige gevolgen voor de waterafhankelijke natuur.

Door dit plan ontstaat geen extra oppervlaktewater. De bouwplannen hebben geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en hebben geen nadelige gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.

5.2.5 Afvoer van hemel- en afvalwater

Het pompgebouw dient te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is.

Het buitengebied is voorzien van drukriolering. Indien er sprake is van een vuilwaterafvoer kan deze worden aangesloten op de bestaande drukriolering in de Klarenbeekseweg. Op de drukriolering mag geen hemelwater worden aangesloten.

Het drukrioolstelsel heeft voldoende capaciteit om huishoudelijk afvalwater van dit bouwplan af te voeren. Bij verdere uitwerking van de plannen moet worden onderzocht of het bouwplan onder vrijverval op de bestaande leiding kan afvoeren of dat een andere oplossing noodzakelijk is.

Sinds de introductie van het vernieuwde waterbeleid hanteert de gemeente Apeldoorn het principe dat er geen hemelwater op de riolering mag worden aangesloten. Al het hemelwater afkomstig van daken en terreinverhardingen moet op de kavel worden verwerkt middels aansluiting op de kavelsloot of infiltratie in de bodem of door toepassing van waterdoorlatende verhardingen.

Voor de nieuwbouw mag géén gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen die het hemelwater kunnen verontreinigen (DAF-prestaties). Voorbeelden zijn zink en koper.

5.2.6 Watertoets

Voor de bouwactiviteiten in het Apeldoorns Kanaal en de waterkering dient een keurontheffing te worden aangevraagd bij het waterschap via een watervergunning.

Het plan omvat minder dan 1.500 m² extra verhard oppervlakte. Het plangebied ligt niet in een Keurzone of in een zoekgebied voor waterberging. Het plan betreft geen HEN-water (inclusief beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et cetera. Bovendien zal er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaan worden op het oppervlaktewater. Daarom is dit plan in het kader van de watertoets een postzegelplan als omschreven door Waterschap Veluwe. Voor het plan geldt dan ook het standaard wateradvies. Afwijkingen van dit standaard wateradvies zijn gemotiveerd aangegeven. Bij negatieve gevolgen voor het watersysteem is aangegeven hoe deze gemitigeerd dan wel gecompenseerd worden.

Om deze redenen is het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten, dit in overeenstemming met de richtlijn 'Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen' van het Waterschap Veluwe.