direct naar inhoud van 4 Ruimtelijke en functionele opzet
Plan: Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1187-vas1

4 Ruimtelijke en functionele opzet

Het initiatief behelst de aanleg van een inlaatvoorziening in het Apeldoorns Kanaal met een trap in de waterkering en een pompgebouw op het naastgelegenterrein inclusief landschappelijke inpassing en verhardingen. Tevens met de bijbehorende leidingen, zowel voor het inlaten van het water vanuit het kanaal richting het pompgebouw en vervolgens zijn er ook leidingen nodig om het water weer door te pompen richting de Schalterberg(drinkwaterwingebied op de oostflank van de Veluwe). Deze leiding loopt onder het kanaal door.

Dit alles om hiermee te zorgen voor aanvoer van water richting dit gebied om te kunnen blijven voorzien in de drinkwaterbehoefte, anderzijds ook om verdroging in desbetreffende natuurgebied tegen te gaan en de sprengen op deze manier van meer water te voorzien.

Landschappelijke inpassing

Het betreft hier een pompgebouw van 6,80 m bij 7,20 m, dus met een totaal oppervlak van ca. 50 m2. Deel van het perceel (een strook aan de zuidzijde, van 15 meter vanaf de insteek van de zuidelijke watergang) wordt voorzien van een singel/houtwal (zie figuur 4.1.) waarmee het pompgebouw landschappelijk wordt ingepast. Vervolgens is er ruimte om bij het pompgebouw te komen achter op het perceel. Tevens wordt er met de landschappelijke inpassing rekening gehouden met onderhoud aan het pompgebouw. Leidingen zijn niet ruimtelijk relevant en maken dus geen onderdeel uit van de bestemmingsplanwijziging maar wel van het initiatief. De leidingen zijn op de tekening (4.2) zichtbaar.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1187-vas1_0006.png"

Figuur 4.1. landschappelijke inpassing

Het pompgebouw zal volledig opgaan in de singel/houtwal die wordt aangelegd. Zie afbeelding 4.2. Het gebouwtje wordt iets minder dan 4 meter hoog en voorzien van een platte dakafdekking. Voor de landschappelijke inpassing is ook aandacht besteed aan het type steen. Het pompgebouw is ondergronds bijna van vergelijkbare omvang als bovengronds. Ondergronds bevindt zich namelijk de technische ruimte (pomp) en bovengronds is er hoofdzakelijk werk/monitoring/kantoorruimte. De inlaatvoorziening ligt deels in de kade en deels in het kanaal.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1187-vas1_0007.png"

Figuur 4.2 Uitstraling van inlaatvoorziening en pompgebouw

Verkeer/parkeren

Voor de dagelijkse verkeersbeweging zal er betonklinkerverharding worden aangelegd te weten, de inrit aansluitend op de Klarenbeekseweg met een breedte van 3 meter. Over deze aansluiting op de provinciale weg (met bijbehorende voorwaarden) is afstemming geweest met de Provincie Gelderland. Initiatiefnemer zal een omgevingsvergunning aanvragen (via het omgevingsloket van de gemeente Apeldoorn) die voldoet aan de afgesproken voorwaarden. De klinkerverharding vanaf de perceelgrens loopt door tot circa 8 meter voorbij de achterzijde van het pompgebouw met een breedte van circa 4 meter.

De semi verharding aan de voorzijde van het perceel zal uitgevoerd worden in zogenaamde graskeien en is ten behoeve van het periodiek gebruik van landbouwvoertuigen voor het naastliggende bouwlandperceel.


Eigendom

De gronden (inclusief de grond waarop het pompgebouw zal worden gerealiseerd) blijven in eigendom van de huidige eigenaar maar er is een pachtovereenkomst om de gronden als zodanig te mogen inrichten en gebruiken. Tevens zijn er afspraken gemaakt over het aanleggen van de noodzakelijke leidingen met de eigenaar.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1187-vas1_0008.png"

Figuur 4.3. Inrichting van het terrein en ligging van de leidingen.