direct naar inhoud van 2.3 Ruimtelijke Verordening Gelderland
Plan: Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1187-vas1

2.3 Ruimtelijke Verordening Gelderland

Op 15 december 2010 hebben provinciale staten van Gelderland de Ruimtelijke Verordening Gelderland vastgesteld en inmiddels is deze versie herijkt en vastgesteld op 27 juni 2012. In de toelichting hebben provinciale staten aangegeven wat de strekking van de verordening is. "In deze verordening zijn regelingen opgenomen waarvan Provinciale Staten van mening zijn dat de provincie verantwoordelijk is voor de doorwerking daarvan. De verordening vormt een beleidsneutrale vertaling van reeds vastgesteld ruimtelijk beleid. Dit betekent dat deze verordening geen beleidswijzigingen bevat. Onder de Wro heeft de provincie geen bemoeienis meer met lokale belangen. Gemeenten worden nu vrij gelaten de lokale aspecten naar eigen inzicht te regelen. Daarnaast zijn regelingen opgenomen die naar de mening van het Rijk door de provincies nader moeten, dan wel kunnen worden uitgewerkt in een provinciale verordening. Dit vloeit voort uit de AMvB Ruimte."

Op grond van artikel 2.3 van de verordening kan, in afwijking van artikel 2.2, nieuwe bebouwing ten behoeve van wonen en werken mogelijk gemaakt worden:

  • indien de nieuwe bebouwing functioneel gebonden is aan het buitengebied;

Gezien het feit dat het hier gaat om een functioneel gebonden situatie (het tegengaan van verdroging ter plaatse) past het initiatief binnen de kaders van de provinciale verordening. Het initiatief houdt hierbij nadrukkelijk rekening met de ruimtelijke/landschappelijke kwaliteiten gezien de aanduiding van de gronden als Nationaal landschap. Het plangebied maakt echter geen onderdeel uit van Waardevol landschap.