direct naar inhoud van 2.2 Provinciale structuurvisie (voorheen: Streekplan Gelderland 2005)
Plan: Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1187-vas1

2.2 Provinciale structuurvisie (voorheen: Streekplan Gelderland 2005)

Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Naast het generieke beleid, het beleid dat geldt voor de gehele provincie, wordt in het streekplan dan ook uitvoerig ingegaan op het regiospecifieke beleid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1187-vas1_0003.png"

Figuur 2.1 Uitsnede streekplankaart

Generiek

In het Streekplan ligt het plangebied dat is gezoneerd als Multifunctioneel Platteland, met de aanduiding voor extensivering voor intensieve veehouderij. Binnen dit generieke beleid is de verdere invulling van het ruimtelijke beleid vooral de verantwoordelijkheid van de verschillende gemeenten.

Groen

Tevens maakt het initiatief deel uit van de groene wig. Hier geldt een ja, mits beleid. Hetgeen betekent dat nieuwbouw niet wordt uitgesloten op voorwaarde dat deze passen in de zoekzones voor landschappelijke versterking en zorgen voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Tevens wordt gevraagd aan de gemeenten om een ontwikkelingsvisie ten aanzien van de groene wig op te stellen. Voor de vertaling hiervan wordt verwezen naar het gemeentelijke beleid ten aanzien van de groene wig (paragraaf2.5).

Water

Het initiatief bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied.

EHS/Natura 2000

In paragraaf 5.3 wordt nader ingegaan op de relatie met het ten westen van het plangebied gelegen EHS en Natura 2000 -gebied.