direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1187-vas1

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen;
  • b. uitsluitend afschermende beplanting, ter plaatse van de aanduiding 'houtwal';
  • c. fiets- en voetpaden;
  • d. hondenuitlaatplaatsen;
  • e. nutsvoorzieningen;
  • f. speelvoorzieningen;
  • g. verhardingen uitsluitend ten behoeve van aangrenzende nutsvoorziening, voorzover de gronden niet zijn voorzien van de aanduiding 'houtwal';
  • h. vijvers, watergangen en overige voorzieningen voor de waterhuishouding;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder begrepen speel- en klimtoestellen.

4.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 7 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   -   2,50 m   - van de bouwhoogtebepaling zijn bruggen uitgezonderd  

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de verkeersveiligheid, het in het plan beoogde straatbeeld en de bescherming van het openbaar groen nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 11 opgenomen procedureregels van toepassing.

4.4 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 8 gelden de volgende specifieke regels.

4.4.1 Voorwaardelijke verplichting houtwal

Een omgevingsvergunning ten behoeve van een op grond van lid 4.2 toelaatbaar bedrijfsgebouw zal uitsluitend worden verleend indien de gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'houtwal' reeds beschikken over afschermende beplanting dan wel aansluitend aan de bouwactiviteiten worden voorzien van afschermende beplanting en deze afschermende beplanting als zodanig in stand wordt gehouden.

Het gebruiken van het hiervoor genoemde bedrijfsgebouw ten behoeve van een op grond van lid 3.1. toegelaten gebruik zonder dat de gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'houtwal' zijn voorzien van afschermende beplanting, welke als zodanig in stand wordt gehouden is een strafbaar feit.