direct naar inhoud van 6.3 Algemene regels en overgangs- en slotregels
Plan: Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1184-vas1

6.3 Algemene regels en overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 3 Algemene regels zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen.

Algemene bouwregels

In artikel 5 Algemene bouwregels zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. In lid 5.1 is onder sub d onder andere de bepaling over ondergronds bouwen opgenomen. Hierin is bepaald dat ondergronds bouwen in het hele plangebied is toegestaan. Dit is met name van belang voor de ondergrondse parkeergarage geprojecteerd is onder meerdere bestemmingen.

Het laatste onderdeel van dit lid geeft een regeling voor legaal gebouwde (delen van) bouwwerken die niet voldoen aan de in het plan voorgeschreven maatvoering. De aanwezige maten zijn dan toegelaten, ook bij eventuele herbouw van het bouwwerk. Dit geldt alleen daar waar de afwijking voorkomt. Naar alle waarschijnlijkheid zal na sloop van de bestaande bebouwing geen beroep meer op deze bepaling worden gedaan.

Algemene gebruiksregels

In artikel 6 Algemene gebruiksregels staan de algemene gebruiksregels. Hierin is beschreven welke vormen van gebruik in ieder geval gelden als gebruik in strijd met de bestemming en daarmee onder het gebruiksverbod van artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening vallen.

Algemene ontheffingsregels

In artikel 7 Algemene ontheffingsregels staan de algemene ontheffingsregels.

Algemene wijzigingsregels

In artikel 8 Algemene wijzigingsbevoegdheden staan de algemene wijzigingsregels.

Procedureregels en verwijzing naar andere wettelijke regels

In artikel 9 Algemene procedureregels nadere eisen staan de procedureregels die bij ontheffing en nadere eisen in acht genomen moeten worden. Artikel 10 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen tenslotte geeft aan welke regeling geldt wanneer wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen en plannen. De overige artikelen bevatten bekende regels die geen nadere bespreking behoeven.

Overgangsrecht

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS bevat tot slot het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.