direct naar inhoud van 6.2 Bestemming
Plan: Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1184-vas1

6.2 Bestemming

Voor het plangebied is maar één bestemming Gemengd 3 opgenomen. De bestemming Gemengd is vastgelegd in de regels (hoofdstuk 2 Bestemmingsregels) en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Gemengd 3 (op de kaart: GD-3)

De gronden hebben vigerend de bestemming Gemengd -2. In het bestemmingsplan Zevenhuizen, Stadsdeelhart Anklaar hebben twee bestemmingsvlakken de bestemming Gemengd -2. Het toevoegen van winkels en horeca in de bestemmingsomschrijving heeft alleen betrekking op locatie 1 (van het Masterplan Anklaar) c.q. het onderhavige plangebied. Om het gebruiksonderscheid tussen de verschillende locaties helder te houden is er voor gekozen de om aan het plangebied de bestemming Gemengd -3 toe te kennen.

Winkels en horeca zijn uitsluitend op de begane grond toegestaan en gelimiteerd qua oppervlakte. Tevens worden de winkels beperkt tot dat deel van het bestemmingsvlak de functie-aanduiding "detailhandel" heeft. Van de mogelijkheid voor winkels zijn in de bestemmingsomschrijving supermarkten met een verkoopvloeroppevlakte van meer dan 500 m² uitgesloten. Ten behoeve hiervan is in artikel 1 (begrippen) een omschrijving opgenomen supermarkt. De maatschappelijke voorzieningen zijn zowel op de eerste als tweede bouwlaag toegestaan. Gestapelde (zorg)woningen (zorg) woningen zijn toegestaan, op de verdiepingen en op een gedeelte van de begane grond. Het betreft dat gedeelte van de begane grond waar geen detailhandel/winkels zijn toegstaan.

Voor de gestapelde bebouwing is een bouwvlak aangegeven waarbinnen de gebouwen gebouwd moeten worden. De te bouwen gebouwen zijn opgenomen in strakke bebouwingsvlakken, om het stedenbouwkundig ontwerp van het Masterplan Anklaar zoveel mogelijk te volgen. Voor de gestapelde bouw is een maximale bouwhoogte opgenomen, die overeenkomt met de maten die in het stedenbouwkundig ontwerp voorkomen. Onder het stadsdeelhart is een ondergrondse parkeergarage toegestaan, en ondergrondse stallingruimten voor de woningen.

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroepsmatige gebruik blijft overheersen. Door middel van een ontheffing is ook het gebruik voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis mogelijk. Ook hier gelden beperkingen om het woonkarakter te behouden. Alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" als categorie 1-bedrijven zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden. De regelingen voor beroeps- en bedrijfsmatig gebruik van de woning zijn opgenomen in het hoofdstuk Algemene regels.

Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden.