direct naar inhoud van 4.2 Parkeren
Plan: Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1184-vas1

4.2 Parkeren

4.2.1 Uitgangspunten vigerend bestemmingsplan Zevenhuizen, Stadsdeelhart Anklaar

De gemeente Apeldoorn beschikt over bij Raadsbesluit vastgestelde parkeernormen. Per functie wordt voorgeschreven hoeveel parkeerplaatsen in het ontwikkelingsgebied moeten worden meegenomen, zodat parkeeroverlast in de openbare ruimte en de omgeving wordt voorkomen. Het aantal parkeerplaatsen in onderstaande tabel is gebaseerd op de huidige stand van zaken zoals vastgesteld in het Masterplan Anklaar. Indien functies, het aantal m2 voorzieningen of het woningaantal bij de uitwerking wijzigt, zal de parkeerberekening conform de richtlijnen hierop worden aangepast.

In totaal worden circa 959 parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarvan zijn circa 647 parkeerplaatsen openbaar en circa 312 parkeerplaatsen niet openbaar, maar exclusief voor specifieke gebruikers (bewoners of personeel). Wel wordt een deel van de niet openbare parkeerplaatsen op koopavonden en zaterdagen opengesteld voor algemeen gebruik, zodat op deze 'piekmomenten' totaal circa 750 parkeerplaatsen openbaar beschikbaar zijn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1184-vas1_0005.jpg"

Het merendeel van openbare parkeerplaatsen wordt gerealiseerd in een grote parkeergarage die via de Sluisoordlaan wordt ontsloten. Deze garage heeft een overzichtelijke indeling. Bij de twee in- en uitgangen naar het Stadsdeelhart zijn betaalautomaten en verzamelplaatsen van winkelwagens gesitueerd.

Een beperkt deel van de openbare parkeerplaatsen ligt op maaiveld en zullen van een vorm van parkeerduurrestrictie worden voorzien om het gebruik van de garage te stimuleren.

4.2.2 Wijzigingen ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan

 

Wijzigingskader

In april 2011 is door de Gemeenteraad van Apeldoorn het bestemmingsplan 'Zevenhuizen Stadsdeelhaart Anklaar' vastgesteld. Hiertegen is beroep aangetekend door een tweetal partijen (een derde is ingetrokken). De Raad van State heeft bij uitspraak van 21 maart 2012 de beroepen ongegrond verklaard, waardoor het plan als geheel onheroepelijk is geworden. De betreffende uitspraak bevat een aantal elementen van belang rekening mee te houden bij de bij realisatie van het bestemmingplan.

Daarnaast is van belang het 'Masterplan stadsdeelhart Anklaar' als bijlage opgenomen bij de toelichting op het bestemmingsplan. In dit Masterplan worden de contouren van de uiteindelijke invulling van het gebied worden geschetst, waaronder de benodigde parkeerplaatsen. Er wordt uitgegaan van een indeliing in vier deelgebieden. Het onderhavige hertelplan betreft de invulling van het eerste deelgebied, dat in de noordoostelijke hoek van het plangebied is gesitueerd.


Invulling van functies

Het herstelplan is primair bedoeld om extra functies mogelijk te maken. In het huidige vigerende bestemmingplan is sprake van een groot aandeel van de functie 'maatschappelijke doeleinden'. Naar verwachting zal bij de invulling van de locatie het aandeel "maatschappelijk minder zijn deels vervangen door een bredere invulling van de bestemming 'gemengde doeleinden -3' met detailhandel en horeca.

Om te voorkomen dat wezenlijke veranderingen ontstaan in de patronen en hoeveelheden van bevoorrading, wordt de invulling van de functie als supermarkt voor dit deelgebied uitgesloten. Daarnaast wordt op basis van voortschrijdend inzicht de functie van daghoreca als onderdeel van detailhandel van heldere grenzen voorzien, wederom met als doel het voorkomen van wezenlijke veranderingen in de bezoekershoeveelheden- en patronen.

De gevolgen van de aanpassingen in dit herstelplan

Circulatie en bereikbaarheid

De gewijzigde invulling leidt slechts tot maginale wijzigingen ten aanzien van de wijze waarop de locatie bereikbaar is voor zowel bevoorrading, bezoekend autoverkeer en langzaam verkeer. Het gewijzigde blok is en blijft vanaf de noordzijde via de Lohengrinstraat en een nieuw te realiseren doorsteek vanaf de Sluisoordlaan bereikbaar. Zowel per fiets als lopend is en blijft het gewijzigde deelgebied van alle zijden rechtstreeks te benaderen.


Parkeren en toegankelijkheid

Conform de eerdere invulling zal de parkeerbehoefte van het gewijzigde deelgebied worden opgevangen door een combinatie van beperkt parkeren op maaiveld ten noorden van het deelgebied, en afdoende ruimte in een parkeergarage die alle functies van het nieuwe stadsdeelhart Anklaar bedient. Deze heeft in- en uitgangen voor autoverkeer in noordelijke en zuidelijke richting op de Sluisoordlaan. Bestuurders en passagiers kunnen de garage bereiken via een in- en uitgang aan het centrale plein tussen de vier deelgebieden. Voor bewoners van diverse blokken worden specifieke, kleinere in- en uitgangen gerealiseerd.


Parkeerproductie conform normering

In het bestemmingsplan 'Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar' is als onderdeel van de toelichting een masterplan opgenomen, waaruit blijkt dat ongeveer 959 parkeerplaatsen zullen worden gerealiseerd, waarvan ongeveer 647 openbare en 312 voor specifieke gebruikers. Dankzij openstelling van een deel van de specifieke plaatsen op piekmomenten komen rond 750 plaatsen op de drukste momenten beschikbaar. Het merendeel hiervan zal worden gesitueerd in de grote parkeergarage onder het gebied die vanaf de Sluisoordlaan wordt ontsloten.

Voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen in het geval van het masterplan is gebruik gemaakt van de parkeernomen uit de 'geactualiseerde parkeernota 2004' die door de Raad van Apeldoorn in 2004 is vastgesteld. Deze geeft voor een aantal functies concrete te realiseren aantallen, en levert spelregels voor bijvoorbeeld het toepassen van vormen van dubbelgebruik. Daarnaast biedt de nota de ruimte om in niet genoemde gevallen maatwerk toe te passen. De grootte van het huidige staddeelhart vormt een reden om op basis van een logische verklaring hiervan gebruik te maken.

Van belang daarbij is dat de hoofdreden voor toepassing van parkeernormen is dat de nieuwe productie zo goed mogelijk door de veroorzakers - en dus binnen het project - wordt opgevangen. Vanuit omwonenden gezien betekent dit dat zoveel als mogelijk wordt voorkomen dat gebruik zal worden gemaakt van parkeerplaatsen in de omgeving. Vanuit het perspectief van een optimale benutting van bestaande ruimte zal echter met een goede onderbouwing enig gebruik van de omgeving mogelijk kunnen zijn, mits de ruimte hiervoor blijvend beschikbaar is. De parkeerruimte bij deelgebied vier is hier een voorbeeld van.


Gevolgen per functie

Voor de functie detailhandel geldt een Raadskader van realisatie van 4 parkeerplaatsen per 100 m². Bruto vloeroppervlak. De norm voor de functie maatschappelijke doeleinden is lager. Aangezien als gevolg van de herziening de functie detailhandel toenmeent en de functie maatschappelijke doeleinden afneemt, zal het aantal te realiseren plaatsen in de parkeergarage conform de uitgangspunten van de parkeernormen stijgen.

De functie horeca wordt in het huidige plan niet expliciet genoemd. In de praktijk blijkt dat een aantal bedrijven met detailhandelsfunctie een deel van hun winkel voor daghoreca reserveren. In de deelgebieden van het huidige plan kan is deze functie slechts zeer beperkt mogelijk, aangezien deze niet benoemd is.


Mede in dat licht voor in de huidige herziening gekozen voor het toestaan van daghoreca als functie van detailhandel tot een grootte van 50% van het oppervlak van de functie detailhandel voor het gewijzigde deelgebied. Gezien de inkadering (daghoreca,onderdeel van detailhandelsfunctie) wordt aangenomen dat dit gebruik geen extra parkeerbehoefte oproept bovenop de 4 plaatsen per 100 m² bruto vloeroppervlak zoals die reeds vanuuit de detailsfunctie vereist is.

Dat de balans als gevolg van de aanpassing gewijzigd wordt als gevolg van het bovenstaande is geheel in lijn met het bestaande bestemmingsplan, aangezien daar reeds aangegeven is dat de uitwerking van het masterplan tot andere oppervlakten en daarmee parkeerplaatsen kan leiden. Echter, de regels zoals ze door de Raad ten aanzien van parkeernormering zijn gesteld, zullen altijd in de uitwerking worden toegepast. In de uitspraak van de Raad van State is nog eens herhaald dat uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen tot de mogelijkheden behoort, mocht daar noodzaak toe zijn. Het plan maakt binnen de bestemmingen 'gemengd - 1' en ' gemengd - 2' uitbreiding van parkeervoorzieningen mogelijk.